EKO45' - interaktívne vzdelávanie pre školy

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu pripravil pre stredné školy na Slovensku možnosť realizovať pre ich žiakov interaktívne vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy.

Prečo vznikol EKO45'?

Svet športu si stále viac uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu situácie, ktorej čelí. Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV). SOŠV po vzore MOV vypracoval v roku 2021 vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované ciele aj v oblasti vzdelávania. Jedným z nich je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt. S týmto úmyslom vznikol aj projekt EKO45' - interaktívne vzdelávanie pre školy.

Cieľom tejto iniciatívy je:

  • šíriť čo najefektívnejšie povedomie o súčasnom stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia
  • informovať účastníkov o aktuálnej situácii v oblasti životného prostredia, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja v oblasti životného prostredia
  • ovplyvniť postoje účastníkov smerom k zodpovednému a šetrnému prístupu k planéte
  • navodiť zmenu reálneho správania účastníkov, ktorá prispeje k šetreniu energií, zodpovednému obehovému hospodárstvu, zníženiu produkcie odpadov a ich recyklácii a celkovému správaniu v duchu trvalej udržateľnosti  

Pre koho je EKO45' určené?

Vzdelávanie je určené pre študentov všetkých typov a odborných smerov stredných škôl v rámci celého územia SR.

Ako prebieha EKO45'

Vzdelávanie bude realizovať Planet Lover, o. z., ktoré má bohaté skúsenosti s edukáciou trvalej udržateľnosti medzi mladými ľuďmi. Bude prebiehať formou interaktívneho workshopu, v rámci ktorého sa budú využívať aj edukatívne filmy ako prostriedok zdieľania informácie, ako aj iné formy komunikácie s účastníkmi prostredníctvom online platforiem umožňujúce kladenie otázok. Študenti tak budú vyzývaní vyjadrovať svoje názory alebo hlasovať o možnostiach, čo prispieva k aktívnej účasti a zapojeniu účastníkov do priebehu aktivít, spoluvytváraniu obsahu a ovplyvňovaniu priebehu workshopu podľa preferencií a záujmu účastníkov. Informačná časť workshopov bude doplnená o aktivity vo forme zapojenia všetkých študentov a podpory kritického myslenia. Dôraz sa kladie aj na grafické spracovanie prezentovanej témy, aby spĺňala kritérium náročného oka tínedžera.

Vzdelávanie prebieha v dĺžke jednej vyučovacej hodiny (45 minút), na ktorej by sa malo zúčastniť cca 150 študentov. Pre tento účel musí škola disponovať kapacitne dostačujúcimi priestormi a technickým vybavením (plátno, projekcia, pripojenie na internet).

Ako sa registrovať?

Školy, ktoré majú záujem o realizáciu tejto formy vzdelávania sa musia registrovať v registračnom formulári.

Následne budú kontaktované zástupcami Planet Lover, o. z., ktorí s nimi dohodnú ďalší postup súvisiaci s ich návštevou na škole.

REGISTRÁCIA

Zverejnená dokumentácia súvisiaca s projektom

Envirofond baner
Partneri projektu
envirofond
planetlover
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV