Čo je udržateľnosť?

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. Udržateľnosť stojí na troch základných pilieroch: ekonomickom raste, ochrane životného prostredia a sociálnej rovnosti.

Agenda 2030 OSN

V snahe postaviť sa dlhotrvajúcim globálnym výzvam a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj budúcich generácií Organizácia spojených národov (OSN) schválila v roku 2015 tzv. Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ku ktorej naplneniu sa zaviazali všetky členské krajiny, vrátane Slovenska. V rámci tejto agendy bolo definovaných 17 cieľov (Sustainable Development Goals, SDGs), ktoré zohľadňujú nielen environmentálny, ale tiež sociálny a ekonomický rozmer trvalej udržateľnosti.

Agenda 2030 je tak súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na zmenu klímy, problémy hladu a chudoby, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby, ale aj na potrebu rešpektovania ľudských práv, vytvárania demokratických inštitúcií a dobrého riadenia. Agenda 2030 je výzvou k spoločnému koordinovanému postupu pri ich riešení.

viac na www.un.org

Skryť

MOV a udržateľnosť

MOV a udržateľnosť

MOV ako organizácia, ktorej poslaním je prispievať k budovaniu lepšieho sveta prostredníctvom športu, si uvedomuje, že má zodpovednosť zohrávať svoju úlohu v spoločnosti, čo sa pochopiteľne týka aj oblasti trvalej udržateľnosti. Preto je udržateľnosť spoločne s kredibilitou a mládežou jedným z troch základných pilierov Agendy 2020, ktorá určuje smerovanie celosvetového olympijského hnutia.

SOŠV a udržateľnosť

SOŠV a udržateľnosť

SOŠV ako líder športového hnutia na Slovensku si uvedomuje význam a dôležitosť udržateľnosti a potreby rozvoja slovenského športu v duchu trvalo udržateľných princípov. Na tejto webstránke budú postupne uverejňované informácie, ktoré by mali napomôcť k šíreniu povedomia o problematike udržateľnosti a k praktickej aplikácii udržateľných opatrení v slovenskom športovom hnutí.

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova

Nedeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja je aj výchova nadchádzajúcich generácií v snahe vypestovať v nich správny prístup k životnému prostrediu. SOŠV v tejto súvislosti nadviazal spoluprácu s občianskym združením Planet Lover a ponúka stredným školám možnosť zorganizovať pre ich študentov prednáškový deň na tému environmentálnej výchovy.

knihyPublikácie

V tejto časti nájdete publikácie, príručky, manuály a ďalšie materiály, ktoré môžu byť užitočným zdrojom informácií pri aplikácii udržateľných opatrení v športe. 

Viac o publikáciách

Zdravá planéta znamená čistá voda, neznečistený vzduch a prosperujúca príroda. Nato, aby sme mohli ostať aktívni, musíme udržať našu planétu zdravú. Medzinárodný olympijský výbor začína od seba. Nové sídlo MOV, Olympijský dom, je jednou z najudržateľnejších budov na svete.

Najbližšie udalosti

27.jún 2022
- 01.júl 2022

ASAP - míting Bratislava

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
planetlover
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri