Čo je udržateľnosť?

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. Udržateľnosť stojí na troch základných pilieroch: ekonomickom raste, ochrane životného prostredia a sociálnej rovnosti.

Agenda 2030 OSN

V snahe postaviť sa dlhotrvajúcim globálnym výzvam a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj budúcich generácií Organizácia spojených národov (OSN) schválila v roku 2015 tzv. Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ku ktorej naplneniu sa zaviazali všetky členské krajiny, vrátane Slovenska. V rámci tejto agendy bolo definovaných 17 cieľov (Sustainable Development Goals, SDGs), ktoré zohľadňujú nielen environmentálny, ale tiež sociálny a ekonomický rozmer trvalej udržateľnosti.

Agenda 2030 je tak súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na zmenu klímy, problémy hladu a chudoby, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby, ale aj na potrebu rešpektovania ľudských práv, vytvárania demokratických inštitúcií a dobrého riadenia. Agenda 2030 je výzvou k spoločnému koordinovanému postupu pri ich riešení.

viac na www.un.org

Skryť

PRACOVNÉ PROSTREDIE

PRACOVNÉ PROSTREDIE

Táto tematická oblasť sa týka udržateľných pracovných priestorov SOŠV, jeho mobility, vzťahu s jeho partnermi a dodávateľmi, jeho pracovnej kultúry a systému riadenia.

PODUJATIA

PODUJATIA

Táto tematická oblasť sa týka organizácie udržateľných podujatí SOŠV a športových podujatí organizovaných v rámci sektora športu na Slovensku.

INFRAŠTRUKTÚRA

INFRAŠTRUKTÚRA

Táto tematická oblasť sa týka budovania podmienok pre rozvoj športovej infraštruktúry na Slovensku podľa princípov udržateľnosti.

VZDELÁVANIE

VZDELÁVANIE

Táto tematická oblasť sa týka budovania kvalitného vzdelávania prostredníctvom športu v slovenských školách.

KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA

Táto tematická oblasť sa týka zvyšovania povedomia a znalostí o témach udržateľnosti v rámci SOŠV a medzi jeho členskými organizáciami.

knihyPublikácie

V tejto časti nájdete publikácie, príručky, manuály a ďalšie materiály, ktoré môžu byť užitočným zdrojom informácií pri aplikácii udržateľných opatrení v športe. 

Viac o publikáciách

MOV a udržateľnosť

MOV a udržateľnosť

MOV ako organizácia, ktorej poslaním je prispievať k budovaniu lepšieho sveta prostredníctvom športu, si uvedomuje, že má zodpovednosť zohrávať svoju úlohu v spoločnosti, čo sa pochopiteľne týka aj oblasti trvalej udržateľnosti. Preto je udržateľnosť spoločne s kredibilitou a mládežou jedným z troch základných pilierov Agendy 2020, ktorá určuje smerovanie celosvetového olympijského hnutia.

SOŠV a udržateľnosť

SOŠV a udržateľnosť

SOŠV ako líder športového hnutia na Slovensku si uvedomuje význam a dôležitosť udržateľnosti a potreby rozvoja slovenského športu v duchu trvalo udržateľných princípov. Z tohto dôvodu začal podnikať kroky, ktoré by mali napomôcť k šíreniu povedomia o problematike udržateľnosti a k praktickej aplikácii udržateľných opatrení v slovenskom športovom hnutí.

Zdravá planéta znamená čistá voda, neznečistený vzduch a prosperujúca príroda. Nato, aby sme mohli ostať aktívni, musíme udržať našu planétu zdravú. Medzinárodný olympijský výbor začína od seba. Nové sídlo MOV, Olympijský dom, je jednou z najudržateľnejších budov na svete.

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
envirofond
planetlover
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV