O projekte

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu je iniciatívou spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oblasti športu a cestovného ruchu. Cieľom spoločného úsilia Slovenského olympijského a športového výboru a Zväzu cestovného ruchu SR je najmä spolupráca.

Slovenský olympijsky a športový výbor ako aj Zväz cestovného ruchu SRstrešné organizácie vo svojich oblastiach. Ich hlavným prínosom je prenos skúseností z medzinárodnej spolupráce, členstiev, projektov a iniciatív, ktorých prispôsobenie na slovenské reálie a ich následné aplikovanie môžu posunúť obe oblasti význame dopredu. Ide napr. o aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti, zníženie energetickej náročnosti či ekologizácii v oblasti infraštruktúry, zavedenie medzinárodnej klasifikácie ubytovacích zariadení či športovísk, vzdelávanie kľúčových aktérov a pod.

Slovenská športová obec a zástupcovia subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sa dohodli spolupracovať na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania, na úrovni štátu aj všetkých samospráv. Preto iniciovali vytvorenie „Platformy rozvoja športu a cestovného ruchu“, ktorá sa momentálne kreuje na národnej i krajských úrovniach.

Platforma si ako kľúčové princípy stanovila spoluprácu, otvorenosť a transparentnosť. Je otvorená novým členom a aktívne vyhľadáva nových členov, ktorý by priniesli nové informácie, poznatky či skúsenosti z oboch oblastí a nebráni sa spolupráci aj s inými všeobecno-prospešnými oblasťami.

Súčasťou platformy sú aj odborné neziskové organizácie: Európsky Inštitút – regionálneho rozvoj, n.o. a Dialogue Centre, n.o., ktoré podporujú fungovanie platformy z jej obsahového, ako aj procesuálneho hľadiska.

Európsky Inštitút – regionálneho rozvoja, n.o. zabezpečuje proces konzultácií a prípravy dokumentov, oboznamuje členov platformy s najnovšími poznatkami, trendami a informáciami v oblasti rozvoja regiónov, formách spolupráce a vytváraní partnerstiev rôznych aktérov pôsobiacich na všetkých úrovniach, možnostiach získavania zdrojov, ktoré pomáhajú pri rozvoji a prezentácii Slovenska.

Dialogue Centre, n.o. poskytuje podporu najmä v zefektívňovaní a skvalitňovaní spolupráce, dialógu a sieťovaní (potenciálnych) členov platformy prostredníctvom inovatívnych participatívnych a dialógových prístupov, ako aj inovatívnych modelov organizovania členov platformy, ktoré kladú dôraz na sieťovanie a samo-organizáciu. Tieto prístupu prispievajú k motivácii členov platformy aktívne participovať a maximalizovať tak kolektívnu inteligenciu, ktorá má, aj v súčasných chaotických a nepredvídateľných časoch, potenciál generovať udržateľné a inovatívne riešenia, pre rozvoj obidvoch sektorov – športu, ako aj cestovného ruchu.

Skryť

Aktivity platformy

IUS - Integrované územné stratégie

IUS - Integrované územné stratégie

participácia a spolupráca členov platformy na príprave Integrovaných územných stratégiách, ktoré sú kľúčové pri novom eurofondovom programovacom období 2021-2030, v ktorom budú popísané oblasti rozvoja a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch a to na regionálnych úrovniach.

Koncepcia a stratégia športu 2030

Koncepcia a stratégia športu 2030

Prostredníctvom aktívneho dialógu členov platformy podporujeme snahu identifikovať a popísať problémy, prekážky, príležitosti a možnosti rozvoja športového života vo všetkých jeho častiach a pripraviť pôdu pre vypracovanie stratégie rozvoja celého športového ekosystému na Slovensku do roku 2030.

OP Slovensko 2021-2023

OP Slovensko 2021-2023

platforma a jej členovia sa budú aktívne zapájať do diskusií a rovnako plánuje zodpovedne pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR v oblasti rozvoja športu a cestovného ruchu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

je strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority vyššieho územného celku. Vypracovanie programu zabezpečuje obec resp. vyšší územný celok pri uplatnení partnerstva, o ktoré sa na úrovni platformy snažíme.

EYOF 2022 Banská Bystrica

EYOF 2022 Banská Bystrica

Najväčšíe európskym multišportové podujatie pre mladých športovcov od 14 do 18 rokov. Z pohľadu cestovného ruchu sú to významný šíritelia zážitkov, pocitov a poznatkov o Slovensku. Platforma bude poskytovať priestor pre maximalizáciu využitia výmeny skúseností z oboch sektorov.

Hlavné ciele a úlohy

Sieťovať / vytvárať priestor pre pravidelnú komunikáciu, spoluprácu a vzájomné učenie sa aktérov Š a CR. V rámci regiónov, medzi regiónmi a medzi regionálnou a národnou úrovňou.

Podporovať aktérov v práci na víziách a stratégiách Š a CR - na celonárodnej úrovni, v rámci jednotlivých regiónov

Sústreďovať, zdieľať a analyzovať dostupné informácie z regiónov, z VÚC, z národnej úrovne / z kľúčových dokumentov, stratégií či nariadení v regiónoch a predkladať pripomienky a nové návrhy

Zabezpečovať komunikáciu s relevantnými rezortami, VÚC, Radami partnerstva a zlaďovanie pohľadov regionálnych úrovní (ohľadom projektových návrhov, vízií regiónov a dostávať navrhnuté projekty do zásobníkov, a cieľov národných stratégií

Podporovať spoločnú tvorbu projektov Š, CR, Š & CR Podporovať aktérov v práci na víziách a stratégiách Š a CR - na celonárodnej úrovni, v rámci jednotlivých regiónov

Vzdelávať a šíriť osvetu o dôležitosti športu, cestovného ruchu, spolupráce a rozvoja regiónov

"Iba vďaka participácii, dialógu a hľadaniu optimálnych riešení môžeme čo najviac priblížiť šport občanom, športoviská mladým ľuďom i rodinám s deťmi!“

Anton Siekel, prezident SOŠV

Máte otázku? Opýtajte sa!
Martin Mňahončák

koordinátor PRŠaCR
+421 905 399 634
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque