Šport a olympizmus
2 min. čítania

Podpora integrácie ukrajinských detí aj prostredníctvom športu

Nadácia Televízie Markíza vyhlásila grantový program „Spoločné zážitky nás spájajú“, zameraný na podporu inkluzívnych projektov spájajúcich slovenské a ukrajinské deti.

Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), neformálne iniciatívy aktívnych obyvateľov, samosprávy (obce, mestá), ale aj športové kluby, komunitné či rodinné centrá, centrá voľného času, nízkoprahové centrá či iné obdobné inštitúcie a zariadenia zriadené obcou či samosprávou.

Grant je určený aj na podporu pravidelných aktivít (športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo komunitných), ktoré rozvíjajú sociálne zručnosti, podporujú rôznorodosť a odbúravanie bariér, smerujú k tolerancii a vzájomnému porozumeniu, aktivity zamerané na znižovanie negatívnych dôsledkov situácie, v ktorej sa deti a mladí ľudia z Ukrajiny ocitajú.

Max. finančná podpora na jeden projekt je vo výške 2 000 €.

Každý žiadateľ môže do grantového programu predložiť len jeden projekt

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant do 20. októbra 2022.

Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti.

Obdobie realizácie projektu je od novembra 2022 do konca augusta 2023.

Detailné podmienky grantu sú dostupné na stránke Nadácie Televízie Markíza.

Projekt
granty
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia