EU4HEALTH

Program EU4Health je ambicióznou reakciou EÚ na ochorenie COVID-19. Pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health bude presahovať rámec reakcie na krízy s cieľom riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

V rámci programu EU4Health investuje EÚ 5,3 miliardy eur v bežných cenách do akcií s pridanou hodnotou na úrovni EÚ, ktoré dopĺňajú politiky krajín EÚ a sledujú jeden alebo viacero cieľov programu EU4Health.

Program má 4 hlavné ciele, v rámci ktorých bolo stanovených týchto 10 konkrétnych cieľov:

1) Zlepšiť a podporiť zdravie v Únii

  • prevencia chorôb a podpora zdravia,
  • medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca.

2) Riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia

  • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné ohrozenia zdravia,
  • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou,
  • vytvorenie rezervy zdravotníckeho a pomocného personálu.

3) Zlepšiť kvalitu liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou

  • sprístupnenie a cenová dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou.

4) Posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov

  • zlepšiť údaje o zdraví, digitálnych nástrojoch a službách, digitálnej transformácii zdravotnej starostlivosti,
  • lepší prístup k zdravotnej starostlivosti,
  • vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch,
  • integrovaná práca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti. 
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque