Grantové príležitosti pre športové organizácie

Na tejto stránke prinášame informácie o programoch, výzvach, grantových schémach a rôznych iných príležitostiach pre získanie financií pre podporu aktivít v oblasti športu.

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Program je kľúčovým prvkom podpory cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, stratégie Európskej únie pre mládež a pracovného plánu Európskej únie pre šport.

Dotačné schémy krajov a miest

Dotačné schémy krajov a miest

Dotácie na rozvoj športu a športových aktivít ponúkajú kraje aj mestá prostredníctvom svojich dotačných programov a schém. Spravidla sú tieto dotácie určené na podporu aktivít, podujatí, nákup športového vybavenia, maximálna výška dotácia sa pohybuje spravidla od 4 000 do 10 000 €, väčšinou sa vyžaduje spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa.

Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond

na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a ďalšími krajinami. Fond to robí financovaním grantov a udeľovaním štipendií a umeleckých rezidenčných pobytov prostredníctvom svojho ročného rozpočtu vo výške 8 miliónov eur, ktorý každoročne poskytujú vlády krajín V4.

EU štrukturálne a investičné fondy

EU štrukturálne a investičné fondy

sú finančné nástroje EU, prostredníctvom ktorých sú financované politiky EU s cieľom podpory hospodárskeho rastu, vzdelanosti. Medzi tieto fondy patria: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond.

 Pilotné projekty a prípravné akcie

Pilotné projekty a prípravné akcie

Program Európskej komisie zavádzania nových iniciatív, ktoré sa môžu zmeniť na trvalé programy financovania EÚ. Pilotný projekt je iniciatíva určená na testovanie uskutočniteľnosti akcie a jej užitočnosti a netrvá dlhšie ako dva roky. Prípravná akcia – zvyčajne nástupca úspešného pilotného projektu s financovaním nie dlhšie ako tri roky.

EU4HEALTH

EU4HEALTH

Program EU4Health je ambicióznou reakciou EÚ na ochorenie COVID-19. Pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Nový program EU4Health bude presahovať rámec reakcie na krízy s cieľom riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Máte otázku? Opýtajte sa!
Petra Gantnerová

[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV