Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV úspešne zrealizoval projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Svet športu si stále viac uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu nepriaznivej situácie, ktorej čelí. Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) po vzore MOV vypracoval v roku 2021 vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované ciele v piatich tematických oblastiach – pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia.

Stratégia bola schválená VV SOŠV 9. septembra 2021 a v priebehu minulého roka SOŠV pracoval na realizácii prvých opatrení a cieľov. V rámci Výročnej správy SOŠV za rok 2022 tak bola publikovaná aj historicky prvá správa o udržateľnosti SOŠV. Realizácia stratégie udržateľnosti pokračovala aj v prvom polroku 2023.

Jedným z cieľov v rámci Stratégie udržateľnosti 2030 pre oblasť vzdelávania je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt. S týmto úmyslom vznikol aj projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy.

V rámci tohto projektu SOŠV v spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu pripravil pre stredné školy na Slovensku možnosť realizovať pre ich študentov interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Prostredníctvom nich boli študenti informovaní o súčasnom stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia. Dozvedeli sa o aktuálnom stave v oblasti životného prostredia, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja. Zároveň sa snažili ovplyvniť postoje účastníkov smerom k zodpovednému a šetrnému prístupu k planéte. Počas prednášok sa zvláštna pozornosť venovala aj olympijskému hnutiu a úlohe, ktorú svet športu plní v rámci trvalej udržateľnosti.

Projekt prebiehal od februára do apríla 2023, v rámci ktorého bolo realizovaných 52 prednášok na 34 stredných školách po celom Slovensku s účasťou 4300 študentov. Najväčší počet prednášok (22) bol realizovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sa prednášok zúčastnilo 1955 študentov. Druhý najväčší počet študentov sa zúčastnil v Banskobystrickom kraji (577 študentov, 9 prednášok), nasledovaný trnavským krajom (547 študentov, 6 prednášok), Žilinským krajom (492 študentov, 4 prednášky), Trenčianskym krajom (310 študentov, 4 prednášky), Košickým krajom (280 študentov, 5 prednášok) a Prešovským krajom (139 študentov, 2 prednášky).

SOŠV týmto ďakuje Environmentálnemu fondu za finančnú podporu projektu.

Envirofond baner
paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV