Čo je OVEP?

OVEP (Olympic Values Education Programme) je voľne dostupný výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom. Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka program jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. 

OVEP 2.0 je druhou verziou programu, ktorá vznikla v roku 2016 po revízii a úpravách prvej verzie, ktorá bola rozšírená do viac ako sto krajín sveta. Tak ako jeho predchodca, aj aktualizované vydanie programu zdôrazňuje finančnú nenáročnosť jeho implementácie a flexibilitu, ktorá umožňuje jeho prispôsobenie rôznym kultúrnym prostrediam. 

Ciele OVEP

Hlavným motívom programu OVEP je realizácia ideálov olympizmu vybudovať lepší svet prostredníctvom športu. Ich súčasťou je aj antický ideál kalokagatie – harmonického rozvoja telesných a duševných kvalít, ktorý sa opiera o poznanie, že proces učenia sa má zahŕňať nielen mentálnu, ale aj fyzickú stránku. OVEP sa tak snaží vybudovať pozitívne životné návyky a hodnoty, ktorých súčasťou je aj dlhodobý kladný vzťah k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu. Tento cieľ je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ktoré dokazujú kľúčový význam pravidelnej pohybovej aktivity na samotný proces učenia, ako aj na rozvoj kreatívnych schopností či pozitívneho správania sa.

Výukové témy olympizmu

Základom programu OVEP je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia; zmysel pre fair play; rešpekt k sebe samému a druhým; snaha o výnimočnosť; harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Pochopiteľne obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

Holistický prístup OVEP

Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

Skryť

 

 

 

 

 

Staň sa lektorom OVEP

OVEP bol vytvorený pre deti a mládež bez ohľadu na sociálne prostredie i športové zručnosti. Jeho obsah je prispôsbený rôznym vekovým skupinám od detí na primárnom stupni základných škôl až po študentov maturitných ročníkov. OVEP môžu vyučovať učitelia, inštruktori, tréneri, členovia olympijskej rodiny i samotní rodičia.

         

Pre učiteľov

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2021 sériu webinárov na rôzne témy olympijskej výchovy, ktoré môžu učitelia škôl využiť pri svojej práci s deťmi a mládežou. Pre záujemcov z radov učiteľov sú k dispozícii aj videozáznamy z webinárov.  

POZRI VIDEOZÁZNAMY Z WEBINÁROV OVEP 2021

Zároveň v spolupráci s Národným športovým centrom pripravuje v rámci inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho programu "Aplikácia programu vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách a v mimoškolských aktivitách". Program bude spustený v septembri 2023.

 

Pre športovcov

Športovci sa so svojimi jedinečnými a neoceniteľným životnými skúsenosťami a svojím dobrým príkladom dokážu uplatniť pri odovzdávaní myšlienok a hodnôt olympizmu. Preto sa Slovenský olympijský a športový výbor rozhodol začleniť športovcov do pripravovaného programu OVEP na Slovensku. Pre záujemcov z radov športovcov pripravuje manuál obsahujúci informácie o programe OVEP, olympijských hodnotách i rady ako pripraviť pútavú prezentáciu. Manuál bude tiež doplnený o inštruktážne videá.

Športovci, ktorí prejavia záujem podieľať sa na hodnotovej výchove na školách, týmto dostanú nástroje, ktoré im môžu pomôcť pri dôslednejšej príprave na plnenie úlohy odovzdávať deťom prostredníctvom svojich životných príbehov a skúseností posolstvo o význame pestovania pozitívnych morálno-etických kvalít, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie ich vlastných nadaní a dosiahnutia ich maximálneho potenciálu.

 

 

Akreditované školenia

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Národným športovým centrom pripravuje v rámci inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho programu "Aplikácia programu vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách a v mimoškolských aktivitách". Program bude spustený v septembri 2023.

Ponuka pre školy

Olympijská výchova

Olympijská výchova

Chcete, aby sa vaši žiaci naučili niečo o olympijských hodnotách prostredníctvom zaujímavých aktivít? Urobte si svoje vlastné workshopy s využitím priložených materiálov, alebo si objednajte lektora, ktorý workshop urobí na vašej škole.

Antidoping

Šport bez dopingu

Chcete, aby sa vaši žiaci dozvedeli, ako sa robia dopingové odbery a ďalšie zaujímavosti o prevencii dopingu? Urobte si svoje vlastné workshopy s využitím priložených materiálov, alebo si objednajte lektora, ktorý workshop urobí na vašej škole.

Fair play

Fair play

Chcete, aby sa vaši žiaci naučili niečo o význame fair play a základných pravidlách čestnosti? Urobte si svoje vlastné workshopy s využitím priložených materiálov, alebo si objednajte lektora, ktorý workshop urobí na vašej škole.

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova

V rámci projektu EKO45- interaktívne vzdelávanie pre školy sa študenti stredných škôl mohli dozvedieť o stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia.

Besedy s olympionikmi

Besedy s olympionikmi

Máte záujem, aby vašu školu navštívil športovec, ktorý sa s vašimi žiakmi podelí o svoj životný príbeh a zároveň im vysvetlí, aké hodnoty je potrebné dodržiavať, aby dokázali využiť svoj talent a naplniť svoje poslanie?

Súťaže

Súťaže

Máte záujem zúčastniť sa niektorej z vedomostných či umeleckých súťaží na tému olympizmu? Na tejto stránke sú k dispozícii informácie o aktuálne prebiehajúcich súťažiach nielen pre deti a mládež, ale aj širokú verejnosť.

knihy


Publikácie OVEP

Publikácie OVEP ponúkajú rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré dokážu inšpirovať mladých ľudí a naučiť ich tým správnym hodnotám. Materiály umožňujú flexibilné prispôsobenie ich obsahu učebným osnovám na školách a ich začlenenie do vyučovania matematiky, dejepisu, zemepisu, výtvarnej výchovy a pod. Môžu byť tiež podkladom pre samostatný vyučovací program v rámci neformálneho vzdelávania.

Viac o publikáciách

 

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV