Formulár pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Podmienkou pri akomkoľvek oznámení je, aby toto bolo urobené v dobrej viere, teda aby osoba, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnievala, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.
 
Oznámenie možno podať s uvedením osobných údajov oznamovateľa alebo bez ich uvedenia (ako anonymné oznámenie). Aj keď v praxi znamená podanie anonymného oznámenia sťažené prešetrovanie, zodpovedná osoba musí aj toto oznámenie preveriť a vykonať opatrenia, aby v budúcnosti k úmyselnému násiliu nedochádzalo.

Nahlásili ste nevhodné správanie vo svojom športovom okolí kompetentným osobám/organizáciám, prípadne iným organizáciám?
Pohlavie
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV