VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných…

Zisti viac

IDENTIFIKÁCIA TALENTOV

Pre diagnostiku základných pohybových schopností sa používa v projekte testová batéria, zahŕňajúca všetky pohybové schopnosti. Zber nameraných údajov sa bude realizovať samostatne pre každú disciplínu. Bude tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach…

Zisti viac

AKTIVÁCIA UČITEĽOV

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Oceňujeme preto ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Stávajú sa súčasťou Slovenského olympijského tímu...

Zisti viac

CERTIFIKÁCIA ŠKÔL

Podporujeme školy, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu. Vytvorili sme certifikačný systém, ktorý umožňuje škole od SOŠV získať certifikát, potvrdzujúci záujem a kladenie dôrazu na rozvoj pohybových schopností žiakov…

Zisti viac

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Každý žiak po absolvovaní všetkých disciplín získa diplom s percentilom, ktorý stanoví poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku. Pre rodičov je to dôležitá informácia o úrovni pohybových schopností svojich detí... 

Zisti viac

DISCIPLÍNY

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit. Viac o disciplínach

 

Člnkový beh

ČLNKOVÝ BEH
10x5m

zhyby

VÝDRŽ V ZHYBE
NADHMATOM

VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH

VYTRVALOSTNÝ
ČLNKOVÝ BEH

Ľah - sed

ĽAH - SED
ZA 30s

SKOK DO DIAĽKY ZNOŽMO Z MIESTA

SKOK DO DIAĽKY
ZNOŽMO Z MIESTA

hod medicinbalom vpred

HOD 2 KG PLNOU LOPTOU
VPRED

Úroveň dosiahnutých bodov z testovania pridelí stupeň ohodnotenia.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča

ŠKOLSKÉ KOLO - JEDNOTLIVCI

Zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách s cieľom rozvíjať pravidelný pohybový všestranný rozvoj žiakov. V určenom termíne sa učiteľ spolu so žiakmi snaží o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie 6 disciplín.Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2022.

Bronzový odznak

Bronzový odznak

Strieborný odznak

Strieborný odznak

Zlatý odznak

Zlatý odznak

Viac o školskom kole

POSTUPOVÁ ČASŤ

Do postupovej súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, aj družstvá zložené so 4 chlapcov a 4 dievčat, ktoré nominuje škola. Účasť v krajskom kole je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školského kola. 

 

ŠKOLSKÉ KOLO
 

Každý žiak musí absolvovať najprv školské kolo Olympijského odznaku všestrannosti (6 vyššie uvedených disciplín) a učiteľ musí nahrať výsledky žiaka prostredníctvom doručeného odkazu získaného po registrácií na webový portál do 28. 11. 2021. Súťažia len jednotlivci.

ZISTI VIAC

KRAJSKÉ KOLÁ
8 KRAJOV

Termín realizácie krajských kôl je stanovený na mesiace marec a apríl 2022. Tie sa uskutočnia vo vybraných mestách v školských telocvičniach alebo športových halách v spolupráci s určenými krajskými koordinátormi. Do postupovej súťaže je možné prihlásiť sa od 17.1.2022 do 21.2.2022.

Logá krajov SR

ZISTI VIAC

REPUBLIKOVÉ
FINÁLE

Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV. Všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček, pamätný diplom a odznak. Termín realizácie celoslovenského finále je stanovený v období medzi 20. - 24. 6. 2022 v Banskej Bystrici.

ZISTI VIAC

GARANTI PROJEKTU

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit.

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

dekan
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dušan Noga
Mgr. Dušan Noga

riaditeľ
Základná škola s materskou školou
v Bratislave

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Najbližšie udalosti

17.jan 2022
- 21.feb 2022

Registrácia škôl do Krajského kola projektu Olympijského odznaku všestrannosti 2021/2022

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri