VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných…

Zisti viac

IDENTIFIKÁCIA TALENTOV

Pre diagnostiku základných pohybových schopností sa používa v projekte testová batéria, zahŕňajúca všetky pohybové schopnosti. Zber nameraných údajov sa bude realizovať samostatne pre každú disciplínu. Bude tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach…

Zisti viac

AKTIVÁCIA UČITEĽOV

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Oceňujeme preto ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Stávajú sa súčasťou Slovenského olympijského tímu...

Zisti viac

CERTIFIKÁCIA ŠKÔL

Podporujeme školy, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu. Vytvorili sme certifikačný systém, ktorý umožňuje škole od SOŠV získať certifikát, potvrdzujúci záujem a kladenie dôrazu na rozvoj pohybových schopností žiakov…

Zisti viac

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Každý žiak po absolvovaní všetkých disciplín získa diplom s percentilom, ktorý stanoví poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku. Pre rodičov je to dôležitá informácia o úrovni pohybových schopností svojich detí... 

Zisti viac

DISCIPLÍNY

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit. Viac o disciplínach

 

Člnkový beh

ČLNKOVÝ BEH
10x5m

zhyby

VÝDRŽ V ZHYBE
NADHMATOM

VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH

VYTRVALOSTNÝ
ČLNKOVÝ BEH

Ľah - sed

ĽAH - SED
ZA 30s

SKOK DO DIAĽKY ZNOŽMO Z MIESTA

SKOK DO DIAĽKY
ZNOŽMO Z MIESTA

hod medicinbalom vpred

HOD 2 KG PLNOU LOPTOU
VPRED

Úroveň dosiahnutých bodov z testovania pridelí stupeň ohodnotenia.

ŠKOLSKÉ KOLO - JEDNOTLIVCI

Zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách s cieľom rozvíjať pravidelný pohybový všestranný rozvoj žiakov. V určenom termíne sa učiteľ spolu so žiakmi snaží o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie 6 disciplín. Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2024.

Bronzový odznak

Bronzový odznak

Strieborný odznak

Strieborný odznak

Zlatý odznak

Zlatý odznak

Viac o školskom kole

POSTUPOVÁ ČASŤ

Do postupovej súťaže sa môže zapojiť za školu 1 osemčlenné družstvo (6.ročník/Prima žiak + žiačka, 7.ročník/Sekunda žiak + žiačka, 8.ročník/Tercia žiak + žiačka, 9.ročník/Kvarta žiak + žiačka) za každú školu kraja. Účasť v krajskom kole je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školského kola a nahraním výsledkov OLOV školského kola do systému SOŠV v stanovenom termíne.

 

ŠKOLSKÉ KOLO
 

Každý žiak musí absolvovať najprv školské kolo Olympijského odznaku všestrannosti (6 vyššie uvedených disciplín) a učiteľ musí nahrať výsledky žiaka prostredníctvom doručeného odkazu získaného po registrácií na webový portál do 19. 11. 2023. Súťažia len jednotlivci.

ZISTI VIAC

KRAJSKÉ KOLÁ
8 KRAJOV

Termín realizácie krajských kôl je stanovený na mesiace marec a apríl 2024. Tie sa uskutočnia vo vybraných mestách v  športových halách v spolupráci s určenými krajskými koordinátormi. Termíny na prihlásenie sa budú uvedené v propozíciách krajských kôl súťaže.

Logá krajov SR

ZISTI VIAC

REPUBLIKOVÉ
FINÁLE

Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV. Všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček a pamätný diplom. Termín celoslovenského finále OLOV je stanovený v mesiaci jún 2024.

GARANTI PROJEKTU

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit.

 

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

dekan
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dušan Noga
Mgr. Dušan Noga

riaditeľ
Základná škola s materskou školou
v Bratislave

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Najbližšie udalosti

15.apr 2024
- 15.apr 2024

Krajské kolo OLOV - Žilinský kraj (Mesto Žilina)

16.apr 2024
- 16.apr 2024

Krajské kolo OLOV - Prešovský kraj (Mesto Poprad)

17.apr 2024
- 17.apr 2024

Krajské kolo OLOV - Nitriansky kraj (Mesto Zlaté Moravce)

20.jún 2024
- 21.jún 2024

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV