VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Chceme spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných…

Zisti viac

IDENTIFIKÁCIA TALENTOV

Pre diagnostiku základných pohybových schopností sa používa v projekte testová batéria, zahŕňajúca všetky pohybové schopnosti. Zber nameraných údajov sa bude realizovať samostatne pre každú disciplínu. Bude tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach…

Zisti viac

AKTIVÁCIA UČITEĽOV

Učitelia sú v aktivácií žiakov v záujme o šport a školskú telesnú výchovu najdôležitejšími článkami. Oceňujeme preto ich aktívny, tvorivý prístup k vyučovaciemu procesu. Stávajú sa súčasťou Slovenského olympijského tímu...

Zisti viac

CERTIFIKÁCIA ŠKÔL

Podporujeme školy, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu. Vytvorili sme certifikačný systém, ktorý umožňuje škole od SOŠV získať certifikát, potvrdzujúci záujem a kladenie dôrazu na rozvoj pohybových schopností žiakov…

Zisti viac

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Každý žiak po absolvovaní všetkých disciplín získa diplom s percentilom, ktorý stanoví poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku. Pre rodičov je to dôležitá informácia o úrovni pohybových schopností svojich detí... 

Zisti viac

DISCIPLÍNY

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit. Viac o disciplínach

 

Člnkový beh

ČLNKOVÝ BEH
10x5m

zhyby

VÝDRŽ V ZHYBE
NADHMATOM

VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH

VYTRVALOSTNÝ
ČLNKOVÝ BEH

Ľah - sed

ĽAH - SED
ZA 30s

SKOK DO DIAĽKY ZNOŽMO Z MIESTA

SKOK DO DIAĽKY
ZNOŽMO Z MIESTA

hod medicinbalom vzad

HOD MEDICINBALOM
VZAD (2kg)

Úroveň dosiahnutých bodov z testovania pridelí stupeň ohodnotenia.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča

ZÁKLADNÁ ČASŤ

Zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách s cieľom rozvíjať pravidelný pohybový všestranný rozvoj žiakov. V určenom termíne sa učiteľ spolu so žiakmi snaží o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie 6 disciplín. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky Diplom a najúspešnejší žiaci získajú úrovne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov.

Bronzový odznak

Bronzový odznak

Strieborný odznak

Strieborný odznak

Zlatý odznak

Zlatý odznak

Viac o základnej časti

POSTUPOVÁ ČASŤ

Účasť v postupovej súťaži je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školy. Každá škola môže nominovať jedno družstvo svojich najlepších 4 chlapcov a 4 dievčat do postupovej súťaži.

 

OKRESNÉ KOLÁ
79 OKRESOV

Organizácia okresného kola je podmienená účasťou členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. Všetci účastníci získajú pamätný diplom.

ZISTI VIAC

KRAJSKÉ KOLÁ
8 KRAJOV

Organizácia krajského kola je podmienená účasťou členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. Všetci účastníci získajú pamätný diplom.

Logá krajov SR

ZISTI VIAC

REPUBLIKOVÉ
FINÁLE

Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV. Všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček, pamätný diplom a odznak. 

ZISTI VIAC

GARANTI PROJEKTU

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit.

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

dekan
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dušan Noga
Mgr. Dušan Noga

riaditeľ
Základná škola s materskou školou
v Bratislave

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Katedra atletiky
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Najbližšie udalosti

27.sep 2021
- 28.sep 2021

Finále v Olympijskom tréningovom centre XBS Šamorín

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri