Klub Fair play

Ciele

Zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti. Bojovať proti násilnostiam na športoviskách, ako i proti používaniu drog a dopingu. V ponímaní Klubu fair play má byť šport aj základným komponentom sociálnej integračnej politiky. Dosiahnuť, aby slová „fair play“ nezostali len prázdnymi frázami, ale sa naplnili zmysluplným obsahom.

Aktivity

Ocenenie Klubu fair play

Z poverenia SOŠV podporovať projekty pre deti a mládež s cieľom bojovať proti intolerancii, nepochopeniu a diskriminácii voči „tým druhým“. Vyhlasovanie súťaže fair play na rôznych mládežníckych podujatiach. Postupné zavedenie Zelenej karty, ktorá je opakom známych žltých a červených kariet. Besedy za účasti nositeľov cien fair play, ktorých hodnotový systém a postoje sú príkladné. Udeľovanie cien fair play tým, ktorí sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti. KFP SOŠV sa zapája do aktivít Európskeho hnutia fair play (EFPM) a Medzinárodného výboru fair play (CIFP).

Výzvu na podávanie návrhov KFP SOŠV za rok 2019formulár na podávanie návrhov na ocenenie

Šport je šanca

Cieľom projektu je podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné významné športové osobnosti v SR do spoločenského a športového života, aby svojím príkladom inšpirovali a motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v spoločnosti.

Výzva Šport je šanca, formulár na podávanie návrhov, štatút

Predseda
Katarína Ráczová
národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, členka VV EFPM, olympionička v šerme
Členovia
Janka Stašová
olympionička v hádzanej
Tatiana Švecová
riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach, zástupkyňa Združenia olympijských klubov SR
Evy Lysičanová
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Andrea Ristová
Kalokagatia o. z.
Samuel Roško
Slovenský paralympijský výbor
Peter Buček
Klubu športových redaktorov
Miroslav Tomášik
Klubu športových redaktorov
Zuzana Wisterová
Klub športových redaktorov