Na konferencii SOV v Bratislave zhrnuli výsledky premiérového ročníka medzinárodného tréningového programu pre ženy v riadiacich pozíciách v športe

BRATISLAVA 13. septembra (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) usporiadal v stredu 13. septembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza konferenciu, na ktorej zhrnul výsledky premiérového ročníka medzinárodného tréningového programu pre ženy v riadiacich pozíciách v športe, známeho pod skratkou SUCCESS („Strengthening good governance in the European sport community by providing women with necessary competencies in order to support gender balance and equality in decision-making in sport structures“).

 

Pohľad do konferenčnej sály počas úvodného prejavu prezidenta SOV Antona Siekela. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEKNa konferencii sa zúčastnilo viac než 30 zástupkýň športových organizácií zo Slovenska, Česka, Litvy, Slovinska, Írska, Rumunska, Portugalska, Chorvátska, Veľkej Británie a z Nemecka. Všetkých v mene SOV ako organizátora privítala národná koordinátorka programu SUCCESS, riaditeľka medzinárodného oddelenia SOV Petra Gantnerová.

 

Prezident SOV Anton Siekel v úvodnom príhovore povedal, že na čelo SOV sa dostal v novembri 2016, keď predtým pôsobil v privátnom sektore a prekvapilo ho, že „rodová nerovnováha v riadiacich pozíciách v športových organizáciách je ešte výraznejšia, ako v korporátnom svete”. Vyjadril radosť, že SOV patrí medzi šesť národných olympijských výborov z krajín Európskej únie, ktoré sa aktívne podieľali na realizácii prvého ročníka programu SUCCESS v období 2016/2017. Vyzdvihol tento vzdelávací a tréningový program, ktorý môže pomôcť zlepšiť úroveň riadenia športových organizácií, aj zvýšiť v nich zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách.

 

Do prvého pokusného ročníka programu SUCCESS sa zapojili národné olympijské výbory Chorvátska, Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Talianska a Litvy. Program bol vytvorený v rámci iniciatívy Európskej únie Erasmus+ a je určený na poskytnutie nevyhnutých znalostí a vedomostí ženám pracujúcim v oblasti športu. Jeho cieľ je utvorenie platformy, ktorá bude podporovať trvalo udržateľný rozvoj športu prostredníctvom utvorenia štruktúry tréningových programov a mentoringu pre budúce líderky.

Základnými kritériami na zaradenie do programu SUCCESS boli: práca v športovej organizácii (či už ako dobrovoľníčka alebo na platenej pozícii), schválenie národným olympijským výborom, vysokoškolské vzdelanie alebo zodpovedajúca profesionálna skúsenosť a dostatočné schopnosti na absolvovanie kurzu a líderská pozícia v športovej organizácii.

 

Účastníčky programu absolvovali dva semináre – prvý v októbri 2016 v Ríme a druhý v máji 2017 v Paríži. Vystúpili na nich viacerí odborníci z oblastí manažmentu športových organizácií, ktorí im odovzdali svoje poznatky na príkladoch z praxe. Na druhom seminári účastníčky predstavili svoje prezentácie a dve prípadové štúdie, zamerané na usporiadanie športovej organizácie, jej strategický a finančný manažment, manažment ľudských zdrojov, marketing, ako aj na organizáciu veľkých športových podujatí.
Program SUCCESS predstavila jeho iniciátorka Alma Papičová z Chorvátska. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

Z každého zo šiestich uvedených NOV sa na prvom ročníku programu SUCCESS zúčastnilo po osem žien - spolu 48. Zo Slovenska to boli Mária Blažeková (Slovenská basketbalová asociácia), Zuzana Chrenková (Slovenský zväz ľadového hokeja),  Eva Gažová (Špeciálne olympiády), Zora Hujsová (Športový klub polície Bratislava), Michaela Kováčik Grendelová (Slovenský krasokorčuliarsky zväz), Michaela Masárová (Slovenská asociácia univerzitného športu), Ivana Motolíková (Slovenský olympijský výbor) a Zuzana Trojáková (Slovenský atletický zväz). Slovenské účastníčky budú poznatky získané v rámci tohto projektu aplikovať vo svojich športových organizáciách, a tiež sa budú aktívne zapájať do činnosti komisie SOV pre ženy a šport.

 

Na úvod bratislavskej konferencie vystúpila hlavná iniciátorka programu SUCCESS Alma Papičová z Chorvátskeho olympijského výboru. Uviedla, že jeho organizátori sa inšpirovali vzdelávacími programami Medzinárodného olympijského výboru (MOV) s náztvami MEMOS, resp. ASMC. „Snažili sme sa z programov MOV zobrať to najlepšie a ďalej ich rozvinúť, aby z nich v jednotlivých európskych krajinách mohli čo najlepšie čerpať. Chceme týmto programom docieliť postupný pád bariér, ktoré ženám bránia viac sa presadzovať v riadení športu. Na dosiahnutie rovnovážneho zastúpenia žien s mužmi v ridení športu treba ženy vzdelávať a pripravovať, čo si žiada pochopenie lídrov jednotlivých športových organizácií,“ povedala.

 

Alma Papičová ďalej uviedla, že prieskum medzi 48 účastníčkami programu  SUCCESS ukázal, že poznatky, ktoré jeho prostredníctvom nadobudli, hodnotia v priemere veľmi vysoko a sú užitočné nielen v ich práci, ale aj pre organizácie, v ktorých pôsobia.

 

Hlavná spíkerka na bratislavskej konferencii Morana Palikovičová Grudenová. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEKS hlavným prejavom v Bratislave vystúpila Morana Palikovičová Grudenová takisto z Chorvátska, ktorá pripomenula, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základný princíp Európskej únie. „Stále však ženy majú nedostatok strategických možností a stále ich je v športovom manažmente európskych športových organizácií oveľa menej, ako mužov. Rozdiel v zastúpení žien a mužov v najvyšších funkciách je obrovský. Navyše ženy v riadiacich funkciách neraz cítia, že sú posudzované prísnejšie ako muž,“ upozornila.

Viac informácií o projekte SUCCESS, ktorý je financovaný z programu EU Erasmus+, nájdete na stránke www.success-leadership.eu.

Odporúčania z bratislavskej konferencie:

 1. Národné športové organizácie (NŠO) musia naďalej rozvíjať, implementovať a udržiavať systém riadenia, ktorý podporuje rovnováhu pohlaví v rozhodovacích funkciách v pridružených organizáciách.
 2. NŠO sa by mali aktívne pracovať na podpore zapojenia žien do rozhodovacích orgánov s cieľom dosiahnutia primeranej rodovej rovnováhy.
 3. NŠO by mali pre ženy rozvíjať a implementovať strategické aktivity, ako sú školenia rozvoja vedenia, podporovať networking a podporovať vytváranie učiacich sa komunít.
 4. Je nevyhnutné, aby sa NŠO zaviazali k európskemu cieľu mať minimálne 40% žien a mužov vo výkonných výboroch a v manažmente profesionálnych športových adminstratívach a vládnych športových orgánoch.
 5. NŠO musia využiť všetky prostriedky na zmenu súčasnej organizačnej kultúry.
 6. Je dôležité, aby si muži i ženy uvedomovali prekážky, ktoré bránia vyváženejšiemu zastúpeniu a spoločne pracovali na ich minimalizácii.
 7. Národné vlády a Európska komisia by mali vyčleniť viac prostriedkov na implementáciu strategických aktivít NŠO.
 8. NŠO si musia plne uvedomiť, že bez rozmanitosti vo svojich rozhodovacích orgánoch nikdy nemôžu dosiahnuť optimálnu organizačnú výkonnosť.

Autor: Ľubomír Souček, Petra Gantnerová

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri