Šport a olympizmus
Bratislava
9 min. čítania

58. VZ SOŠV schválilo popri výročnej správe a rozpočte na rok 2021 úpravu stanov aj zmenu sídla organizácie

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Pohľad na predsednícky stôl 58. VZ SOŠV - ostatní členovia SOŠV sa na rokovaní zúčastňovali len virtuálne.
Foto
Peter Pašuth

Piatkové 58. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) sa vzhľadom na pandémiovú situáciu po prvý raz v histórii uskutočnilo v online podobe. Zúčastnilo sa na ňom 80 členov SOŠV s úhrnným počtom 115 hlasov, čo znamenalo 89-percentnú účasť (z celkove 93 členov SOŠV s úhrnným počtom 129 hlasov).

Najväčšia pozornosť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu SOŠV sústredila na situáciu v slovenskom lyžovaní. V ňom proti sebe stoja dve organizácie – Slovenská lyžiarska asociácia (SLA), ktorá je členom SOŠV, ale Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jej vlani v decembri odobrala štatút národného športového zväzu, a Zväz slovenského lyžovania, ktorý sa uchádza o členstvo v SOŠV aj v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). O tomto bode rokovania 58. VZ SOŠV, ku ktorému sa viazala aj najväčšia diskusia, informujeme samostatne. V programe však boli aj ďalšie dôležité body.

Pandémia poznačila predošlý rok v každom smere

Členovia SOŠV v piatok schválili Výročnú správu o činnosti SOŠV za predošlý rok, vrátane správy o hospodárení SOŠV. Súčasťou 266-stranovej výročnej správy, ktorú všetci delegáti dostali v predstihu v elektronickej podobe a je uvedená aj TU, sú aj správy činnosti dcérskych spoločností SOŠV – Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácie SOŠV. Komplexnú výročnú správu schválili delegáti 58. VZ SOŠV takmer stopercentnou väčšinou, len jeden hlasujúci sa zdržal. Jednoznačne bola schválená aj správa dozornej rady SOŠV.

Výročnú správu SOŠV aj správu Sport Event, s.r.o., prezentoval výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi, správu SOM, a.s., predsedníčka jej predstavenstva Kristína Czuczová a správu Nadácie SOŠV jej riaditeľka Zuzana Vodáčková. V ich vystúpeniach, takisto ako predtým v správach prezidenta Antona Siekela a generálneho sekretára Jozefa Libu, výrazne rezonovalo, ako veľmi ovplyvnila činnosť celej organizácie, ako aj spoločností, ktorých zriaďovateľom je SOŠV, pandémia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Pandémia si vynútila nielen preloženie olympijských hier v Tokiu z minulého na tento rok a letného Európskeho olympijského festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici z tohto na budúci rok, ale ovplyvnila prakticky všetky projekty, z ktorých najmä tie marketingové boli naviazané práve na OH v Tokiu. A spôsobila zmenu plánov činnosti prakticky všetkých oddelení SOŠV.

Zo správy prezidenta SOŠV

„Napriek komplikovanej situácii sme spravili maximum pre splnenie našich úloh. Medzi športovými organizácii sme na pandémiu zareagovali medzi prvými. Spustili sme grantové projekty „Pripravení pomáhať“ a „Dáme to!“, v rámci ktorých sme sa snažili pomôcť aspoň tým najviac postihnutým príslušníkom športovej obce. Samozrejme, sme si vedomí, že to nebola systémová pomoc,“ uviedol vo svojej správe Anton Siekel.

Prezident SOŠV ďalej pokračoval: „Vlaňajšie programové vyhlásenie novej vlády nás v oblasti športu vôbec neuspokojilo, ale rozhodli sme sa, že mnohé dôležité veci budeme ako strešná organizácia slovenského športu realizovať sami. V spolupráci so spoločnosťou PwC sme začali realizovať prípravu Stratégie slovenského športu 2030. V jej rámci chceme na základe jednoznačných dát a verifikovateľných výstupov odstraňovať anomálie vo financovaní športu, navrhnúť systémové financovanie a optimalizáciu využívania finančných prostriedkov.“

Treba povedať, že účastníci 58. VZ SOŠV mali v rámci samostatného bodu programu možnosť zoznámiť sa s výsledkami prvej fázy Stratégie slovenského športu 2030, ktorá sa zamerala na analýzu súčasného celkového stavu v oblasti športu na Slovensku.

„Zapojili sme sa do projektov ASAP, OVEP, či RINGS, vďaka ktorým uplatňujeme moderné metódy riadenia a reflektujeme trend trvalej udržateľnosti. To sa odráža aj v návrhu úpravy Stanov SOŠV či v príprave Etického kódexu SOŠV. Spustili sme projekt ,Šport v bezpečí´, ktorý si všimli aj v zahraničí. Boli sme mediátormi sporov v rámci športových organizácií. Zamerali sme aj na koncepčné záležitosti. Pripravujeme vznik športového arbitrážneho súdu na Slovensku. Spolupracujeme so Združením miest a obcí Slovenska, so Združením samosprávnych krajov SK8, s vysokými školami, s Fondom na podporu športu aj s viacerými ministerstvami,“ pokračoval vo svojej správe Anton Siekel a dodal:

„Otvorenosť v komunikácii, predvídateľnosť našich krokov a názorová kontinuita sú v našej práci veľmi dôležité. Na týchto princípoch budeme ďalej stavať. Ako reprezentanti športového hnutia musíme naďalej dokazovať, že sme kompetentní riešiť svoje vnútorné otázky otvorene, nezávisle a transparentne.“

Momentka z historicky prvého online rokovania valného zhromaždenia SOŠV.
Momentka z historicky prvého online rokovania valného zhromaždenia SOŠV.
Foto
Peter Pašuth

Rozpočet na tento rok vo výške viac než 7,3 milióna eur

Plénum takmer stopercentnou väčšinou hlasov (len jeden delegát sa zdržal) schválilo rozpočet SOŠV na rok 2021. Ten počíta s príjmami vo výške 7.382.103 eur, výdavkami 7.334.580 eur a s predpokladaným ziskom 47.523 eur.

V príjmovej časti rozpočtu najvyššie položky predstavujú tieto: zo štátneho rozpočtu v rámci Národného športového projektu nevyčerpaný príspevok na projekt Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry v SR (vyše 1,605 milióna eur), príspevok na činnosť (takmer 1,453 milióna), zabezpečenie prípravy a účasti na ZOH 2022 v Pekingu (740-tisíc) a zabezpečenie prípravy a účasti na OH 2020 v Tokiu (vyše 695-tisíc), z medzinárodných príspevkov podiel na marketingovom TOP programe MOV (vyše 281-tisíc), zo SOM, a.s., odplata za práva k olympijskej symbolike (558-tisíc) a z Nadácie SPP nevyčerpaný príspevok na projekt podpory športu a športových aktivít v SR (788-tisíc).

Pokiaľ ide o výdavkovú časť rozpočtu, okrem projektu Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry v SR a prevádzkových nákladov SOŠV sa najvyššie kalkulujú náklady v rámci športového oddelenia na zabezpečenie účasti na OH v Tokiu, ZOH v Pekingu (vrátane odmien za špičkové výsledky) a na zimnom EYOF vo Vuokatti.

Úprava Stanov SOŠV a zmeny sídla SOŠV

Bez problémov bola schválená aj úprava Stanov SOŠV. V rámci navrhovaných zmien najzásadnejšie predstavujú limitácia maximálneho počtu funkčných období v orgánoch SOŠV a stanovenie vekového limitu na kandidovanie do orgánov SOŠV. Tieto návrhy vyplývajú z princípov správneho riadenia športu a odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Dôležitými novinkami sú aj zavedenie Etického kódexu SOŠV a zriadenie etickej komisie SOŠV.

SOŠV aktuálne eviduje 14 záujemcov o členstvo v strešnej organizácii slovenského športu (trinásť je so športovým zameraním, štrnástym je Jednota dôchodcov Slovenska). Títo záujemcovia podľa súčasného znenia Stanov SOŠV nespĺňajú kritériá na prijatie, ale predpokladá sa, že výkonný výbor pripraví návrh ďalšej úpravy stanov tak, aby pri dodržaní všetkých pravidiel a ustanovení Olympijskej charty mohli byť prijatí. Bod v tomto zmysle sa pôvodne navrhoval ako poverenie pre výkonný výbor, ale ako takpovediac nadbytočný napokon z uznesenia 58. VZ SOŠV vypadol, pretože výkonný výbor v tejto veci môže konať aj bez poverenia.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmenu sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov zrekonštruovaného Domu športu na Junáckej ulici 6 v Bratislave. Po dokončení komplexnej rekonštrukcie Domu športu sa SOŠV v časovom horizonte niekoľkých týždňoch po takmer 19 rokoch znovu vráti do kompletne renovovaných priestorov, ktoré boli ešte za socializmu vybudované pre športové subjekty. Na prízemí Domu športu bude mať konečne svoje vlastné trvalé výstavné priestory Slovenské olympijské a športové múzeum. Zo 103 hlasov členov SOŠV bol proti novému sídlu organizácie a dlhodobému prenájmu jej priestorov v Dome športu len jeden proti a štyri sa hlasovania zdržali.

Odovzdávanie vyznamenaní a výročných ocenení SOŠV zrejme až v septembri

V piatok bolo prvé z troch tohtoročných plánovaných valných zhromaždení SOŠV. To druhé, s poradovým číslom 59, by v júli predovšetkým malo schváliť zloženie slovenskej výpravy na olympijské hry v Tokiu (uskutočnia sa 23. 7. – 8. 8. 2021). A novembrové jubilejné 60. VZ SOŠV bude volebné. Skončí sa nám päťročné pôsobenie všetkých orgánov SOŠV a po bilancovaní celkového pôsobenia organizácie za toto obdobie budú zvolené nové orgány SOŠV. Pôvodne sa volebné valné zhromaždenie malo konať už v novembri 2020, ale pre nemožnosť stretnutia účastníkov sa mandát prezidenta, výkonného výboru aj ombudsmana SOŠV výnimočne predĺžil zo štyroch rokov na päť.

Z dôvodu protipandémiových opatrení, stále limitujúcich stretávanie väčšieho počtu osôb, zo zvyčajného programu jarného zasadnutia najvyššieho orgánu SOŠV vypadol tradičný bod – odovzdávanie vyznamenaní SOŠV a výročných ocenení za rok 2020. Predbežne sa predpokladá, že pokiaľ to vývoj pandémiovej situácie na Slovensku umožní, táto tradičná slávnostná súčasť jarných valných zhromaždení by sa mohla uskutočniť v rámci septembrového galavečera po Hrách XXXII. olympiády v Tokiu.

Tagy
Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV