Šport a olympizmus
8 min. čítania

Nájsť v každom niečo výnimočné

Stanislav KRŠKO
Súčasťou osláv Olympijského dňa sú aj populárne bežecké podujatia.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Oddelenie olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru zastrešuje projekty, ktoré sú určené pre všetky vekové skupiny. Oddelenie pripravuje umelecké súťaže v školách, Olympijský odznak všestrannosti, populárny Olympijský deň, rôzne environmentálne projekty či aktivity pre seniorov. Cieľom všetkých projektov je šíriť základné princípy a hodnoty športu a olympizmu.

Text vyšiel aj v tlačenej podobe v magazíne Olympic.sk 2/2023. Celý magazín v online verzii nájdete TU.

Olympizmus vníma riaditeľka oddelenia Ivana Motolíková nielen ako súbor športových disciplín, ale aj ako životný štýl, ktorý propaguje hodnoty priateľstva, rešpektu a výnimočnosti.

„V osobnom i športovom živote v pozícii trénerky sa snažím oceniť výnimočnosť, ktorú si veľmi cením. Človek nemusí získať olympijskú medailu, či stať sa olympijským víťazom. Každý z nás má v sebe niečo výnimočné. Snažíme sa to prezentovať aj vo všetkých našich projektoch. Každý, kto dokáže prekonať sám seba, dokáže nad niečím v samom sebe zvíťaziť, tak je do určitej miery výnimočný,” myslí si Motolíková, ktorá má bohaté skúsenosti z vrcholovej modernej gymnastiky aj zo športového manažmentu.

ZJEDNOTENIE VIZUÁLNYCH PRVKOV I PLÁNOVANIA AKCIÍ

Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV.
Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV.
Foto
SOŠV/JÁN SÚKUP

Riaditeľkou oddelenia olympizmu Slovenského olympijského výboru (SOV) sa stala v roku 2009 na podnet vtedajšieho prezidenta Františka Chmelára. Na oddelení, vtedy sa ešte volalo oddelenie rozvoja olympizmu, pred ňou pôsobila známa olympionička a funkcionárka Mária Mračnová. Motolíková nastúpila ku kolegyni Silvii Remiášovej. „Prezident Chmelár mal vždy blízko práve k agende olympizmu. Patrili sme priamo pod neho a takmer na dennej báze sme komunikovali o celom dianí v olympijskom hnutí. Postupne ma zasvätil do celej problematiky a do všetkého, čo k olympizmu patrí,“ spomína si Ivana Motolíková.

Jedným z kľúčových krokov, ktoré urobila po nástupe na oddelenie, bolo zjednotenie vizuálnej identity všetkých projektov. „Predtým mal každý projekt a každá komisia svoje vlastné logood rôznych malieb až po olympijské kruhy - čo vytváralo dojem nesúrodosti. Tento stav bol zmätočný nielen pre mňa, ale aj pre verejnosť, ktorá nemusela vedieť, že tieto aktivity sú súčasťou práce národného olympijského výboru,“ hovorí o svojich začiatkoch na oddelení.

S cieľom vytvoriť jasnejší a koherentnejší obraz sa zjednotili nielen vizuálne prvky, ale aj plánovanie aktivít v súlade s kalendárnym rokom. „Teraz je jasnejšie rozdelenie, v ktorých mesiacoch sa venujeme konkrétnym aktivitám. Napríklad, Olympijský deň oslavujeme v máji a júni s dôrazom na 23. jún, zatiaľ čo výtvarné a literárne súťaže organizujeme v jarných mesiacoch. Vzdelávanie pedagógov sa potom sústredí na jesenné mesiace. Tento prístup nezlepšil len vnútornú organizáciu, ale aj komunikáciu s učiteľmi a s verejnosťou, ktorá teraz má lepší prehľad o našich aktivitách a ich časovom rozvrhu,“ dodáva.

OLYMPIJSKÉ KLUBY - JEDINEČNÉ A UNIKÁTNE

Oddelenie olympizmu poskytuje podporu a úzko spolupracuje so Združením olympijských klubov SR. Práve regionálne olympijské kluby sú v mestách a obciach predĺženou rukou SOŠV pri organizácií rôznych aktivít na podporu myšlienok olympizmu. V športovom prostredí nielen Slovenska predstavujú jedinečný fenomén. Na oddelení rozvoja olympizmu pracuje aj súčasný predseda ZOK Vladimír Miller.

Do činnosti oddelenia olympizmu sa aktívne zapája aj predseda Združenia olympijských klubov Vladimír Miller.
Do činnosti oddelenia olympizmu sa aktívne zapája aj predseda Združenia olympijských klubov Vladimír Miller.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

„Olympijské kluby sú viac než len športové združenia. Sú živými symbolmi olympijských hodnôt a myšlienok v každom regióne,“ hovorí Motolíková o tomto výnimočnom projekte. Pod jej vedením sa oddelenie sústredilo na posilňovanie siete týchto klubov, ktoré spájajú dobrovoľníkov, pedagógov či bývalých športovcov v úsilí o podporu olympizmu.

Olympijské kluby sú samostatné a nezávislé občianske združenia, ktoré majú vlastnú činnosť. Napriek tomu sú v úzkom kontakte s SOŠV. „Klubom poskytujeme potrebné usmernenia a materiálnu podporu, čím im umožňujeme rozvíjať ich aktivity,“ vysvetľuje Motolíková. Od roku 2009 sa počet týchto klubov zvýšil z desať na dvadsaťpäť, čo svedčí o ich rastúcej popularite a dôležitosti.

Riaditeľka oddelenia olympizmu zdôrazňuje význam koordinácie medzi klubmi a oddelením: „Sme most medzi centrálou a lokálnymi komunitami. Našou úlohou je zabezpečiť, aby kluby mali všetko kľúčové na úspešné uskutočnenie svojich projektov.“ Tento prístup umožňuje klubom organizovať lokálne podujatia, ako sú výtvarné súťaže a oslavy Olympijského dňa, ktoré priamo rezonujú v ich komunitách.

Napriek výzvam spojeným s financovaním a materiálnym zabezpečením sa podarilo oddeleniu udržať aktivity klubov na vysokej úrovni. „Snažíme sa vždy nájsť riešenia, aby žiaden z klubov nezanikol. Mnohé kluby majú už 25 až 30 rokov. Tak ako starneme my, tak nám starnú aj ich predsedovia či členovia. Mnohí z dlhoročných členov už nie sú medzi nami. Mladšie generácie sa zatiaľ len veľmi pomaly zapájajú do činnosti klubov. Zatiaľ sa však vždy našiel nadšenec alebo dobrovoľník, ktorý s novou intenzitou rozbehol aktivity v danom regióne,“ hovorí Motolíková.

ODDELENIE OLYMPIZMU: POHYB, FAIR PLAY AJ VZDELANIE

Na oddelení olympizmu v súčasnosti pracujú okrem Ivany Motolíkovej a Vladimíra Millera aj Milan Špánik, ktorý má predovšetkým na starosti projekt Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), a Igor Kováč, ktorý zastrešuje témy udržateľnosti.

V rámci aktivít v oddelení olympizmu má najdlhšiu a najvýznamnejšiu tradíciu Olympijský deň. „Tento celosvetový projekt je osobitný, pretože je súčasťou iniciatívy Medzinárodného olympijského výboru a môže sa pýšiť nosením olympijských kruhov. Oslavy Olympijského dňa sa uskutočňujú v školách a v rôznych regiónoch už viac ako tri dekády.“ Tieto oslavy, často organizované ako malé školské alebo mestské olympiády, zahŕňajú nielen športové, ale aj umelecké a kultúrne aktivity.

Druhým kľúčovým projektom, ktorý sa v posledných troch rokoch stal jedným z najmasovejších, je Olympijský odznak všestrannosti. „Naším cieľom nebolo len testovanie mládeže, ale skôr celkové otestovanie pohybových schopností detí a následné súťaže na rôznych úrovniach, vrátane krajských kôl a celoslovenského finále,“ vysvetľuje Motolíková.

V rámci projektu Vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) sa oddelenie olympizmu sústredí na hodnotovú výchovu, ktorá je určená nielen pedagógom, ale aj verejnosti. „Tento projekt zahŕňa aj rôzne aktivity, od výtvarných súťaží až po literárnu tvorbu, keď deti píšu príbehy, fejtóny, alebo pozdravy olympionikom“ hovorí Motolíková.

„Naše projekty sú rôznorodé, ale všetky sú zamerané na šírenie olympijských hodnôt a posilnenie výchovy v oblasti fair play a olympizmu. V rámci týchto aktivít sa snažíme školám a pedagógom poskytovať nielen materiálnu podporu, ale aj filozofické a hodnotové usmernenie,“ dodáva.

Projekt Vykročme za zdravím je určený pre seniorov.
Projekt Vykročme za zdravím je určený pre seniorov.
Foto
SOŠV

PLÁNOM JE ROZŠÍRIŤ PROJEKT PRE SENIOROV

Okrem projektov pre deti a mládež sa oddelenie olympizmu zameriava aj na seniorov. Pohybu staršej časti obyvateľstva sa venuje najmä projekt Vykročme za zdravím. Skúsenosti z nedávnej pandémie koronavírusu ukázali, že o šport seniorov je čoraz väčší záujem. Projekt preto plánujú rozšíriť a vylepšiť. „V období pandémie, keď boli seniori obmedzení vo svojej sociálnej interakcii, tí, ktorí boli aktívni v športe, to znášali lepšie.“

Ivana Motolíková s kolegami z oddelenia Milanom Špánikom a Igorom Kováčom.
Ivana Motolíková s kolegami z oddelenia Milanom Špánikom a Igorom Kováčom.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Tento postreh podľa nej len zvýrazňuje význam projektu zameraného na seniorov. „Pri vzniku projektu Vykročme za zdravím sme sa so Silviou Remiášovou inšpirovali aj skúsenosťami našich mám, ktoré v tom čase prekročili vek 55 rokov a hľadali možnosti zapojenia sa do športových aktivít,“ vysvetľuje.

Motolíková poukazuje na problémy, s ktorými sa stretávajú staršie generácie vo fitnescentrách, kde často narazia na predsudky alebo na nedostatok vhodných zariadení. Projekt sa preto zameral na poskytovanie aktivít a cvičení prispôsobených potrebám seniorov, ako sú cvičenia na ochranu zdravia. „Snažili sme sa vytvoriť prostredie, kde sa staršie generácie cítia vítané a kde môžu cvičiť podľa svojich potrieb,“ hovorí Motolíková.

Dôležitou súčasťou je aj vzdelávanie a preškoľovanie lektorov, aby boli schopní poskytnúť starším účastníkom najaktuálnejšie informácie a metódy tréningu. Semináre pre lektorov zahŕňajú témy, ako sú SM systém, pilates či nordic walking. V rámci projektu sa tiež nezabúda na súťažné aspekty, ktoré sú prispôsobené schopnostiam a záujmom seniorov.

„Do budúcnosti chceme, aby sa k nám pripojila Jednota dôchodcov Slovenska a aby sme spoločne utvorili širšiu platformu pre aktivity seniorov.“ Tento krok by pomohol zintenzívniť zapojenie seniorov do rôznych športových aktivít a zároveň posilniť ich sociálne väzby a zdravie.

V konečnom dôsledku ide o vytvorenie nového piliera v rámci oddelenia olympizmu, ktorý by poskytol seniorom nielen možnosť zapojenia sa do športových aktivít, ale aj príležitosť na ich sociálnu interakciu a zdravotnú prevenciu. „Naším cieľom je vytvoriť pre seniorov prostredie, kde si môžu užiť šport v jeho najčistejšej podobe,“ uzatvára Motolíková.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV