Šport a olympizmus
Bratislava
14 min. čítania

Hladký priebeh 65. valného zhromaždenia SOŠV

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Pohľad na predsednícky stôl počas 65. valného zhromaždenia SOŠV.
Foto
Samuel Galica, SOŠV

V piatok 24. mája sa v bratislavskom hoteli NH Gate One uskutočnilo 65. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV). Malo hladký priebeh a zaobišlo sa bez diskusie. Všetky schvaľovacie uznesenie boli prijaté takmer 100-percentnou väčšinou, niektoré aj bez jediného zdržania sa či hlasu proti.

Najvyšší orgán SOŠV zosumarizoval činnosť organizácie za minulý rok, schválil účtovnú závierku i hospodárenie SOŠV za rok 2023, Výročnú správu SOŠV za rok 2023, správu dozornej rady SOŠV aj audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, ako i rozpočet SOŠV na rok 2024. V texte sa týmto bodom venujeme podrobnejšie. Plénum ďalej zobralo na vedomie výročné správy dcérskych spoločností SOŠV – Nadácie SOŠV, Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. a Sport Event, s.r.o.

Kompletnú výročnú správu, ktorá má 338 strán a zahŕňa všetky vyššie uvedené body, si môžete stiahnuť TU.

Prezident SOŠV vyzdvihol spoluprácu s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR

Prezident SOŠV Anton Siekel.
Prezident SOŠV Anton Siekel.
Foto
Samuel Galica, SOŠV

Prezident SOŠV Anton Siekel v úvodnom slove pripomenul okrúhle jubileá slovenských olympionikov za posledných 12 mesiacov od predošlého 64. VZ SOŠV a vyzval na minútu ticha za významné športové osobnosti, ktoré nás počas tohto obdobia navždy opustili.

Vo svojej správe sa potom najviac venoval zriadeniu nového Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, ktorého základy sa začali klásť 1. februára 2024. „Toto ministerstvo nevzniklo len tak na základe vôle jednotlivca. Jeho zriadeniu predchádzal dlhý proces, ktorého významným míľnikom bola transformácia predošlého SOV na SOŠV ako strešnú organizáciu slovenského športu. Vznik ministerstva s posilneným postavením športu sa realizoval vďaka dlhodobej snahe športových spolkov na čele so SOŠV,“ konštatoval prezident SOŠV.

Anton Siekel vyjadril presvedčenie, že v spoločnosti dnes už nie sú pochybnosti o tom, že šport predstavuje významnú súčasť verejných politík. Vyzdvihol doterajšiu spoluprácu SOŠV s MCRŠ SR a povedal: „S ministerstvom budeme naďalej komunikovať konštruktívne a vecne, aby sme mohli naprávať mnohé chyby z minulosti.“

Štátny tajomník pre šport aj o príprave zmien zákonov o športe aj o FNPŠ

Štátny tajomník MŠCR SR pre šport Ján Krišanda.
Štátny tajomník MŠCR SR pre šport Ján Krišanda.
Foto
Samuel Galica, SOŠV

Na pléne sa zúčastnil štátny tajomník pre šport Ján Krišanda, ktorý si v úvodnej slávnostnej časti prevzal Strieborný odznak SOŠV za jeho dlhoročné významné funkcionárske i trénerské pôsobenie v slovenskom džude. Požiadal o slovo, aby mohol reagovať na vystúpenie prezidenta SOŠV. Vyzdvihol, že kým rozbeh nového ministerstva spočiatku komplikoval fakt, že jeho pracovníci sedeli na štyroch rôznych miestach, teraz už MCRŠ SR má vlastné sídlo na Pribinovej 9 v Bratislave, kam sa všetci zamestnanci nedávno presunuli.

Ján Krišanda pripomenul, že SOŠV, Slovenský paralympijský výbor aj národné športové zväzy v týchto dňoch dostávajú nové zmluvy s ministerstvom, v ktorých je vyčíslené aj navýšenie pôvodne plánovaných prostriedkov z verejných zdrojov.

Štátny tajomník plénum strešnej organizácie slovenského športu informoval, že ministerstvo pripravuje zmenu dvoch zákonov, ktoré sa priamo dotýkajú tejto oblasti – teda Zákona o športe aj Zákona o Fonde na podporu športu (FNPŠ). Vyjadril snahu pri príprave ich noviel zahrnúť do ich obsahu aj pripomienky športovej obce.

Pokiaľ ide o prvý zákon, Ján Krišanda vyjadril zámer urobiť ho menej byrokratický a riešiť v ňom aj kontroly a konflikt záujmov, čo sú dve veci, značne komplikujúce pôsobenie športových spolkov. „Chceme tam zakomponovať aj zavedenie superodpočtu pre podnikateľov, ktorí podporujú šport,“ uviedol.

Barteková vo videu o Rusoch, Bielorusoch, Bachovi aj o budúcich dejiskách ZOH

Viceprezidentka SOŠV a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na Slovensku Danka Barteková na pléne chýbala, pretože je na majstrovstvách Európy v streľbe v Lonate. Práve počas rokovania sa tešila za zlatej medaily družstva našich skeetariek. Považovala však za svoju povinnosť pred plénom predniesť správu členky MOV – a tak ju nahrala na video. Venovala sa v nej napríklad aj téme účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na olympijských hrách v Paríži. Striktne neutrálnym športovcom z týchto dvoch krajín exekutíva MOV umožnila zúčastňovať sa na kvalifikačných súťažiach na OH, pokiaľ s tým súhlasia príslušné medzinárodné federácie.

V marci budúceho roka sa uskutočnia voľby prezidenta MOV. Danka Barteková informovala, že medzi členmi MOV sa vlani objavil návrh, aby Thomas Bach mohol pokračovať v najvyššej funkcii aj po jeho vypršaní 12-ročného mandátu. Upozornila, že realizácia takéhoto návrhu by si vyžadovala zmenu príslušného ustanovenia Olympijskej charty. „Samotný Thomas Bach však deklaroval, že k tejto téme sa vyjadrí až po skončení OH v Paríži,“ uviedla.

Slovenka je členka komisie MOV pre budúcich hostiteľov zimných olympijských hier. Vďaka tomu nedávno navštívila preferovaných kandidátov na usporiadanie ZOH 2030, resp. 2034 – Francúzske Alpy a americké Salt Lake City. „Tieto miesta zatiaľ nie sú definitívne schválené, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa stanú dejiskami ZOH,“ povedala.

Liba o revitalizácii priestoru pred Domom športu, o OH v Paríži, aj o eurovoľbách

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Foto
Samuel Galica, SOŠV

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba v rámci svojej správy s potešením konštatoval, že vďaka veľkému úsiliu SOŠV vrcholí proces revitalizácie priestoru pred renovovaným Domom športu, ktorý bol otvorený pred necelými tromi rokmi. V priestore medzi Domom športu a plavárňou Pasienky vyrástol park a v krátkom čase bude v areáli dokončená komplexná prestavba fontány.

Jozef Liba informoval o veciach, ktoré súvisia s prípravou na blížiace sa olympijské hry v Paríži. Počas hier sa priamo v Paríži chystá Slovenský dom (dohoda o spolupráci v tejto veci so Slovakia Travel bola podpísaná tesne pred začiatkom 65. VZ SOŠV – informujeme o tom samostatne) a na bratislavskej Kuchajde zase Olympijský festival. Ďalej uviedol, že slávnostný sľub slovenskej výpravy do rúk novozvoleného prezidenta SR Petra Pellegriniho sa uskutoční v prezidentskom paláci v Bratislave 16. júla. Liba ešte pripomenul, že nedávno sa SOŠV podarilo spustiť vlastný E-shop s ponukou rôznych predmetov pre fanúšikov.

Generálny sekretár SOŠV upriamil aj pozornosť na júnové voľby do Európskeho parlamentu (EP). Uviedol, že SOŠV úzko spolupracuje s úradom Európskych olympijských výborov (EOC EU Office) v Bruseli. Práve vďaka tejto pomoci mohol pripraviť sumárny materiál a výzvu smerom k slovenským politickým stranám, ktoré majú kandidátov do volieb do EP. V tejto výzve SOŠV kandidátov do EP informuje o aktuálnom stave a už existujúcich možnostiach podpory športu na pôde Európskeho parlamentu a zároveň ich vyzýva, aby v prípade zvolenia venovali tejto téme náležitú pozornosť.

Schválenie výročnej správy aj hospodárenia SOŠV za rok 2023

Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.
Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.
Foto
Samuel Galica, SOŠV

Všetko, čo súvisí s činnosťou SOŠV a jeho dcérskych organizácií v minulom roku, prezentoval plénu výkonný riaditeľ organizácie Gábor Asványi. Konštatoval, že v súvislosti s hospodárením SOŠV, Nadácie SOŠV, Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s. aj Sport Event, s.r.o., vydala audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., čistý výrok. Uviedol, že v hospodárení týchto organizácií boli splnené všetkých nariadenia vyplývajúce zo zákonov, stanov aj z interných predpisov.

V prezentácii, ktorá dopĺňala komplexnú 338-stranovú správu, sa Gábor Asványi stručne venoval činnosti všetkých oddelení aj organizačných zložiek SOŠV.

Výkonný riaditeľ prezentoval aj účtovnú závierku SOŠV za rok 2023. Výnosy organizácie dosiahli 4 053 741 eur a náklady 3 740 068 eur​. V príjmovej časti rozpočtu tvorili najväčšiu položku príspevky zo štátneho rozpočtu – 2 449 326 eur. Medzinárodné príspevky boli vo výške 1 201 506 eur, marketingové a iné príjmy vo výške 402 910 eur. Najvyššiu sumu na strane výdavkov predstavuje prevádzka sekretariátu SOŠV – 1 876 945 eur, potom činnosť v rámci športové oddelenia – 792 144 eur a múzejná činnosť – 411 215 eur.

Rozdiel medzi plánovanými a skutočnými výdavkami je -172 453 eur, čo predstavuje zrážku 4 % oproti plánu​. Rozdiel medzi plánovanými a skutočnými príjmami je 59 215 eur, čo je nárast o 1 % v porovnaní s plánom​. Rozdiel medzi plánovaným a skutočným hospodárskym výsledkom je 231 668 eur​. Rozdiel bol spôsobený zaradením niektorých výdavkov do nákladov budúcich období a vyššími marketingovými a inými príjmami​.

Zisk vo výške 313 673, 52 eur​ vznikol v dôsledku toho, že výdavky z roku 2023 spojené s OH Paríž 2024 sú účtované do roku 2024​. VZ SOŠV schválilo účtovnú závierku a prevedenie tohto zisku na účet „Nevyrovnaný výsledok hospodárenia minulých období“​. Gábor Asványi ďalej uviedol, že priemerný výsledok hospodárenia za roky 2019-2023 predstavuje ročný zisk 27 539 eur​.

Predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr informoval, že vlaňajšia kontrola oprávnenia používania prostriedkov z verejných zdrojov zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pôvodne vyčíslila, že SOŠV neoprávnene použil viac než 60-tisíc eur. „Napadli sme to a na základe rozsiahlej obhajoby sa nám podarilo docieliť zníženie vyčíslenie neoprávnene použitej sumy pod 10-tisíc eur, čo SOŠV aj uhradil,“ uviedol.

Správu Nadácie SOŠV stručne prezentovala jej riaditeľka Zuzana Vodáčková.

Schválenie rozpočtu SOŠV na rok 2024

Výkonný riaditeľ SOŠV predložil na schválenie rozpočet SOŠV na rok 2024. Počíta sa v ňom s celkovými príjmami vo výške 4 884 206 eur a s výdavkami vo výške 4 871 786 eur. Rozpočet bol schválený bez pripomienok.

Základnú štruktúru príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu konkretizujeme v nasledovnej tabuľke:

Rozpočet SOŠV na rok 2024.
Rozpočet SOŠV na rok 2024.

Schválenie projektu rozvoja športovej infraštruktúry

Plénum schválilo aj projekt rozvoja športovej infraštruktúry prostredníctvom Sport Event, s.r.o. Projekt prezentoval prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý je konateľom Sport Event, s.r.o. Uviedol, že SOŠV chce prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti prispieť k rozvoju športovej infraštruktúry na Slovensku. Je aj členom občianskeho združenia Košická aréna, v ktorom má hlasovacie právo vo výške jednej tretiny hlasov. Vďaka úsiliu SOŠV a podpore zo strany Fondu na podporu športu sa v súčasnosti začína rekonštrukcia najvýznamnejšieho krytého športového stánku na východe Slovenska.

Anton Siekel naznačil snahy SOŠV prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ďalej sa podieľať na rozvoji športovej infraštruktúry, konkrétne centier olympijskej prípravy, ktoré majú národný význam. Predovšetkým ide o viacúčelovú halu pre kolektívne športy v Šamoríne, vodácky areál na Zemníku pri Bratislave a strelecké centrum v Trnave.

Drobná úprava Stanov SOŠV, pretože organizácia má novú adresu

Drobnú úpravu Stanov SOŠV uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba. „Snažíme sa vytvárať aj iné hodnoty ako len športové. Už je oficiálne potvrdené, že celý priestor pred Domom športu, ktorý sme revitalizovali, dostal nový názov Olympijské námestie. Dom športu a teda aj sídlo SOŠV teda má namiesto doterajšej Junáckej 6, 831 04 Bratislava adresu symbolicky Olympijské námestie 1, s rovnakým PSČ,“ uviedol. Práve zmena adresy sídla organizácie sa premietla do následnej drobnej úpravy stanov – je to jediný bod, ktorý sa v nich zmenil.

Namiesto KŠR SSN riadnym členom SOŠV Klub športových redaktorov

Vzhľadom na zmeny, ktoré v uplynulom období nastali transformáciou profesijnej organizácie slovenských športových novinárov, plénum zobralo na vedomie ukončenie riadneho členstva Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) v SOŠV a za nového riadneho člena prijalo Klub športových redaktorov. Členstvo aj orgány už samostatne fungujúcej organizácie sú totožné s predošlými.

Ján Súkup čestným členom SOŠV

Jánovi Súkupovi odovzdali dekrét čestného člena SOŠV aj Zlatý odznak SOŠV prezident SOŠV Anton Siekel a viceprezident Peter Korčok.
Jánovi Súkupovi odovzdali dekrét čestného člena SOŠV aj Zlatý odznak SOŠV prezident SOŠV Anton Siekel a viceprezident Peter Korčok.
Foto
Sam

Za čestného člena SOŠV bol na 65. VZ SOŠV prijatý popredný športový fotograf Ján Súkup, ktorý si zároveň prevzal Zlatý odznak SOŠV. Ako fotoreportér najprv časopisu Štart a potom vo vlastnej agentúre Štartfoto pôsobil dovedna na 15 edíciách OH, resp. ZOH, ale aj na množstve ďalších vrcholných podujatí, napríklad 28 svetových šampionátoch v ľadovom hokeji, či na MS a ME vo futbale. Dlhé roky bol zmluvným fotografom SOV/SOŠV, ktorý pôsobil na všetkých podujatiach a akciách organizácie. Jeho fotografie sú prakticky v každej publikácii, ktorú SOV/SOŠV vydal. „Považujem za veľkú česť, že som sa dostal medzi mnohých veľmi úspešných športovcov v radoch čestných členov SOŠV,“ reagoval v krátkom preslove Ján Súkup

V tomto roku ešte dve rokovania valného zhromaždenia SOŠV

Druhé tohtoročné VZ SOŠV, v poradí 66., sa zíde už o päť týždňov po tomto – 28. júna. V programe bude mať ako hlavný bod schválenie zloženia slovenskej výpravy na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži, ktoré sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. V tejto chvíli má Slovensko istých len 19 olympijských miesteniek a je už isté, že SOŠV do Paríža vyšle našu najmenšiu olympijskú výpravu v histórii.

Posledné tohtoročné valné zhromaždenie SOŠV, v poradí 67., sa uskutoční 28. alebo 29. novembra. Zhodnotí pôsobenie SOŠV a jeho orgánov počas celého trojročného olympijského cyklu, ktorý bol v dôsledku posunu predchádzajúcich olympijských hier v Paríži skrátený o jeden rok. Na 67. VZ SOŠV zároveň budú zvolené nové orgány SOŠV na štvorročný olympijský cyklus, ktorý vyvrcholí olympijskými hrami 2028 v Los Angeles.

Odovzdanie výročných ocenení za rok 2023 a vyznamenaní SOŠV

Na 65. VZ SOŠV sa odovzdávali výročné ocenenia SOŠV za rok 2023, ako aj vyznamenania SOŠV, o ktorých podrobnejšie informujeme samostatne. Na tomto mieste len uvádzame ich sumár. Niektorí laureáti výročných ocenení aj vyznamenaní sa ospravedlnili.

VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV  - TROFEJ SOŠV: Maltézska pomoc Slovensko, ŽENSKÝ ŠPORTOVÝ VÝKON ROKA: Danka Barteková, MUŽSKÝ ŠPORTOVÝ VÝKON ROKA: Marián Kovačócy, TÍMOVÝ VÝKON ROKA: reprezentačný tím volejbalistiek SR, ŽENSKÝ TALENT ROKA: Patrícia Tománková, MUŽSKÝ TALENT ROKA: Martin Svrček, ŠPORTOVÉ SRDCE PRE SLOVENSKO: Marek Hamšík, ŽENSKÁ TRÉNERSKÁ OSOBNOSŤ: Oľga Kyselovičová, MUŽSKÁ TRÉNERSKÁ OSOBNOSŤ: Štefan Mereš, TRÉNERKA MLÁDEŽE: Jana Daubnerová, TRÉNER MLÁDEŽE: Ľubomír Hagara st., ŠPORTOVÝ ODBORNÍK: Ľudmila Jančoková, PROPAGÁTOR OLYMPIZMU: Pavel Oršula, CENA ZA PUBLICISTIKU: Dušan Gabáni a kolektív autorov knihy 66. Okolo Slovenska (Branislav Delej, Ľudovít Lučanič, Peter Pašuth), OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Lučenec.

VYZNAMENANIA SOŠV odovzdávané na 65. VZ SOŠV - STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV (za výrazný prínos pre olympijské a športové hnutie): Arpád Érsek, Ján Krišanda. PLAKETA SOŠV (za významný príspevok k rozvoju olympizmu a športu): Ivan Čillík, Karol Janas, Jozef Petro, Jozef Pukalovič, Peter Pukalovič, Július Šefčík.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV