Šport a olympizmus
6 min. čítania

VV SOŠV podporil tretiu hodinu telesnej výchovy, nesúhlasí s návrhom nového Zákona o športe

Foto
TASR/JAROSLAV NOVÁK

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru na svojom poslednom zasadnutí opätovne podporil aktivity v školstve na zlepšenie pohybových schopností detí a mládeže a na zavedenie tretej hodiny telesnej a športovej výchovy (TŠV) do vyučovacích osnov. Členovia exekutívy SOŠV sa však nestotožnili s procesom tvorby a obsahom nového Zákona o športe, ktorý je už v parlamente a aktuálne prešiel do 2. čítania. Výkonný výbor SOŠV navrhuje, aby bol Zákon o športe stiahnutý z rokovania NR SR a prepracovaný. 

Podpora pre rozvoj pohybu detí

Aj na základe dát z projektu Olympijského odznaku všestrannosti je zrejmé, že pohybové schopnosti mladých ľudí na Slovensku sa za posledných viac ako 30 rokov výrazne zhoršili. Výkonný výbor SOŠV preto podporuje všetky aktivity zvýrazňujúce význam aktívneho životného štýlu a pohybu detí, mládeže, dospelých i seniorov. Patrí medzi nich aj zavedenie jednej hodiny TŠV do školských osnov navyše, ktoré je súčasťou novely školského zákona.

Nadmerné trávenie času sedavými činnosťami má negatívny dopad na ľudské zdravie. Pohybová inaktivita významne zvyšuje riziko predčasných úmrtí, ale spôsobuje aj viacero neinfekčných ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, nadváha či obezita. Vedecké poznatky a výskumy jednoznačne potvrdzujú pozitívny prínos pravidelných pohybových aktivít na zdravie detí.

„Sme presvedčení, že k zlepšeniu súčasného alarmujúceho stavu môže pomôcť aj zavedenie tretej hodiny telesnej a športovej výchovy v týždni v základných a stredných školách. Žiaci slovenských základných škôl trávia na telesnej výchove najmenej času z vyučovania spomedzi krajín V4, Slovensko zaostáva aj za priemerom krajín OECD,“ konštatoval po zasadnutí VV SOŠV prezident SOŠV Anton Siekel.

Pri príprave návrhu nového Zákona o športe absentovala diskusia so športovým hnutím

Zákon o športe je jednou z najdôležitejších právnych noriem, ktorou sa riadi celé športové hnutie. Poslanci NR SR jeho nové znenie tesnou väčšinou posunuli v utorok do druhého čítania.

Športové hnutie nemalo možnosť pri tvorbe tohto legislatívneho dokumentu, ktorý sa ho zásadne dotýka, diskutovať s jeho tvorcami. Participácia by mala byť pritom kľúčovým nástrojom pre uskutočnenie verejných politík, pri ktorých verejná správa do ich efektívnej prípravy, tvorby a realizácie súčasne zapája aktérov občianskej spoločnosti. Dôvodová správa sa síce často odvoláva na skúsenosti z praxe, ale neuvádza jasné a jednoznačné zdôvodnenie navrhovaných zmien.

„Ide o kľúčový dokument pre športové hnutie. Má dlhodobý a strategický význam pre celý slovenský šport a jeho rozvoj. Je preto zarážajúce a smutné, že absentovala akákoľvek aktívna komunikácia či vzájomná spolupráca so športovou obcou. Aktívna diskusia je základom pre tvorbu a realizáciu kvalitného právneho návrhu, a to nielen v športe. Ako zástupcovia najväčšej športovej organizácie v Slovenskej republike, združujúcej najviac subjektov športového hnutia, sa nevieme stotožniť s procesom tvorby zákona i s celým návrhom ako celkom,“ zhodli sa členovia výkonného výboru SOŠV. Podobné názory zazneli nielen od členov exekutívy, ale aj od ďalších predstaviteľov športových zväzov a federácií.

Návrh na stiahnutie zákona z rokovania NR SR

Zástupcom športového hnutia nie je jasné, ako predkladateľ návrhu prišiel bez odbornej diskusie k niektorým paragrafom zákona. Nenaplnili sa ani očakávania na odstránenie formalizmu a dôrazu na samotný šport, stabilizovanie legislatívnych a ekonomických podmienok pre fungovanie a napredovanie slovenského športu. Návrh zavádza viaceré zásahy do autonómie športu a ďalšiu byrokratickú záťaž. Navrhovaná právna norma nemá podľa exekutívy SOŠV racionálny základ, keďže už dnes existujú iné prostriedky, ktoré rovnako dobre sledujú uvedené ciele.

„Predpis by mal podporovať sektor športu systémovými opatreniami s cieľom posilnenia jeho inštitucionálnych, organizačných a ľudských kapacít. Opatrenia by mali akcentovať rozvíjajúci prínos sektoru športu pre priority štátu, medzi ktorými bezpochyby je zdravá a aktívna spoločnosť. Potrebujeme komplexné systémové riešenia rozvoja slovenského športu a právny dokument, ktorý bude usmerňovať rozvoj v tejto oblasti. Bohužiaľ, toto teraz v návrhu nenachádzame, preto navrhujeme celý materiál stiahnuť a prepracovať na základe diskusie so zástupcami športového hnutia. Nemôžeme súhlasiť s návrhom, ktorý namiesto riešenia skutočných problémov športu, prináša iba ďalšiu administratívnu záťaž, nejednoznačnosť a zásahy do autonómie športového hnutia,“ konštatovali členovia výkonného výboru SOŠV.

Ďalšia byrokratizácia je zbytočná

Športové hnutie má vážne obavy, že po schválení nového Zákona o športe sa namiesto riešenia otázky rozvoja športu, efektívneho financovania chodu športových zväzov a zabezpečovania administratívneho náporu ešte viac skomplikuje bežná prevádzka športových klubov a spolkov i organizácia samotného športu. Administratívnu záťaž ukladanú dnešným zákonom už zväzy ledva zvládajú, ďalšia byrokratizácia je zbytočná a fungovanie športového hnutia len skomplikuje.

„Namiesto sprísňovania právnej úpravy je potrebné vyriešiť byrokratizáciu športového hnutia, zavádzanú a potvrdzovanú aj týmto zákonom, na ktorú neexistuje ani ústavnoprávny základ. Štát môže do autonómie občianskych združení, ako aj do základného práva – združovacieho práva občanov – zasahovať iba za rešpektovania princípu proporcionality a iba vo verejnom záujme. Zákon o športe síce hovorí o verejnom záujme, ale text navrhovaného zákona ide nad rámec takto vymedzeného verejného záujmu, čím prekračuje ústavné limity. Obmedzuje slobodu občianskych združení a základné práva ich členov nad rámec toho, čo je v demokratickej spoločnosti akceptovateľné. Ak mal predkladateľ za cieľ pomôcť slovenskému športu, tak sme očakávali napríklad riešenia na posilnenie financovania slovenského športu, motivačné nástroje pre súkromný sektor, aby chcel a bol ochotný prispieť financiami do slovenského športu, lepšie aktivovanie sponzoringu, návrhy riešení nedostatku trénerov, nedostatočnej športovej infraštruktúry, projekty na podporu viaczdrojového financovania športu, dobrovoľníctva, duálneho vzdelávania športovcov, financovania významných a tradičných športových podujatí, riešenia narastajúcej obezity, cukrovky a ďalších podobných tém,“ dodáva riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

Zákon o športe tesne prešiel do 2. čítania

Návrh nového Zákona o športe prešiel v utorok 9. mája tesne o 1 hlas do 2. čítania v Národnej rade SR. Zo 142 prítomných poslancov NR SR hlasovalo za návrh 72. Proti návrhu bolo 35 poslancov a 35 sa zdržalo.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV