Šport a olympizmus
3 min. čítania

Zväzom by mohol pomôcť národný Športový arbitrážny tribunál

Peter Pašuth, Patrik Hrbek

Cieľom Slovenského olympijského a športového výboru ako strešnej organizácie športu v Slovenskej republike je proaktívne prichádzať s riešeniami problémov, ktorým čo i len potenciálne čelí slovenské športové hnutie. Jedným z nástrojov pri riešení sporov by mohol byť národný Športový arbitrážny tribunál.

Spolu so Zákonom o Fonde na podporu športu bol s účinnosťou od 1. januára 2020 novelizovaný aj Zákon o rozhodcovskom konaní. Pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) mala táto novela osobitný význam v tom, že sa zaradil medzi subjekty oprávnené založiť rozhodcovský súd.

Národný orgán pre rozhodovanie sporov v športe dnes na Slovensku chýba. Kvalifikovanosťou personálneho obsadenia a rýchlosťou konania by predstavoval vhodnú alternatívu voči súdnemu rozhodovaniu sporov v športe. Zároveň by pomohol národným športovým zväzom, ktoré sú v súčasnosti povinné jednotlivo vytvárať orgány na riešenie sporov v športe.

SOŠV preto navrhuje vytvorenie spoločného Športového arbitrážneho tribunálu pre rozhodovanie sporov v oblasti športu, ktorý by bol zriadený podľa vzoru Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne.

Zväzy by tak nemuseli vytvárať vlastné orgány pre riešenie sporov (komisie, tribunály a pod.). Ich úlohy by na seba prevzala jedna spoločná inštitúcia.

Takýto unifikovaný orgán by mal rozhodovať spory rýchlejšie, odbornejšie, nestrannejšie, lacnejšie a najmä vo vnútri športového hnutia. Výhodou je taktiež väčšia oboznámenosť „sudcov“, resp. rozhodcov, so špecifikami športového sektora v porovnaní so sudcami všeobecných civilných súdov.

Spory v rámci rozhodcovského konania by mali riešiť traja rozhodcovia, z ktorých si štandardne dvoch vyberú sporové strany a tretieho samotní vybraní rozhodcovia, a to zo zoznamu nominantov národných športových federácií, národných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov.

S cieľom otvoriť diskusiu na túto tému už SOŠV požiadal národné športové zväzy o spätnú väzbu k otázke, či by privítali zriadenie spoločného orgánu pre riešenie sporov v športe.

Základné výhody špecializovaného orgánu pre riešenie sporov v športe:

- Možnosť odbremeniť športové zväzy od povinnosti vytvorenia vlastných orgánov pre riešenie sporov v prvej inštancii alebo v preskúmavacom (odvolacom) konaní.

- Kvalifikované personálne obsadenie a zároveň nezávislosť a nestrannosť rozhodovania.

- Rýchlosť konania, ktorá by bola vyššia než pri súdnom riešení sporov.

- Nižšie náklady než v súdnom konaní alebo konaní pred rozhodcovským súdom CAS v Lausanne.

- Podiel športového hnutia na kreácii tohto orgánu a na vymáhaní jeho rozhodnutí.

- Možnosť poskytovania mediačných služieb, nielen autoritatívneho rozhodovania sporov.

p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV