Šport a olympizmus
3 min. čítania

Mobility zamestnancov v oblasti športu – nová súčasť programu Erasmus+

Profile picture for user pukancik
Milan
Pukančík

Novinkou programu Erasmus+ budú od roku 2023 mobility zamestnancov v oblasti športu.

Cieľom tejto akcie je prispieť k rozvoju športových organizácií podporovaním vzdelávacej mobility ich zamestnancov.

Oprávnenými účastníkmi sú:

  • tréneri a ďalší pracovníci v športových organizáciách na miestnej úrovni,
  • pracovníci pôsobiaci v inom ako amatérskom športe vrátane tých, ktorí majú dvojitú a nešportovú kariéru, ak je účasť týchto pracovníkov prospešná pre amatérsky šport,
  • dobrovoľníci (iní ako tréneri) v športových organizáciách.

Mobility by mali poskytnúť príležitosť pracovníkom športových organizácií, najmä v oblasti amatérskych športov, zlepšiť si kompetencie a kvalifikácie a získať nové zručnosti, a to prostredníctvom vzdelávacej mobility tým, že určitý čas strávia v zahraničí, čím sa prispeje k budovaniu kapacít a rozvoju športových organizácií.

Žiadateľská organizácia, ktorá bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia, vyberie účastníkov a vyšle ich do hostiteľskej organizácie v zahraničí.

Podporené budú aktivity:

   ‒ pozorovanie pri práci (2 – 14 dní),

   ‒ koučingové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (15 – 60 dní).

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility. V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Projekty mobility v oblasti športu môžu byť zamerané na amatérsky šport a jeho úlohu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, medziľudských vzťahov, sociálnej inklúzie a rovnosti, rozvoj európskeho rozmeru v športe a medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe, budovanie kapacít miestnych organizácií, zlepšovanie vedomostí a know-how pracovníkov v športe, presadzovanie spoločných európskych hodnôt prostredníctvom športu, dobrého riadenia a integrity v športe, udržateľného rozvoja, ako aj vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu, presadzovanie aktívneho a ekologického životného štýlu a aktívneho občianstva, vytvorenie európskych sietí trénerov a pracovníkov v športe.

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre pre program Erasmus+, ktorou je pre oblasti mládeže a športu NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže do 23. februára 2023. Projekty je následne možné realizovať od 1. júna do decembra toho istého roka.

Viac informácií o mobilitách ako aj iných typoch akcií v rámci programu na stránke www.erasmusplus.sk, prípadne na stránkach NIVAM (www.nivam.sk).

Projekt
nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola