Disciplíny

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s disciplínami unifikovanej testovej batérie Eurofit a Odznaku všestrannosti, realizovanom v Českej republike. Predpísané disciplíny OLOV pre základnú časť OLOV na školách sú výdrž v zhybe na hrazde (nadhmatom), ľah-sed za 30s, hod medicinbalom vzad, skok do diaľky z miesta, člnkový beh a vytrvalostný člnkový beh. Úroveň dosiahnutých bodov z testovania všetkých 6 disciplín pridelí stupeň ohodnotenia.

Testovaniu predchádza bežné rozohriatie a rozcvičenie: rozbehanie, dynamický strečing, atletická abeceda, rovinky. Pred realizáciou jednotlivých disciplín je potrebné disciplínu vysvetliť a predviesť ukážku.

Pomôcky k vykonávaniu testovania: váha, antropometer/pásová miera, páska na označenie, žinenka, hrazda (alebo závesná hrazda), pásmo, kužele, stopky, software beep test, PC/tablet, reproduktory, medicinbal 2 kg, písacie potreby, záznamové hárky, píšťalka.

TELESNÁ VÝŠKA A HMOTNOSŤ

Pomôcky: váha, antropometer/pásová miera

Popis: Žiak stojí naboso chrbtom k antropometru, resp. k pásovej miere v maximálnom vystretí, v stoji spojnom, päty spolu. Ak je pri stene, dotýka sa jej pätami, sedacími svalmi a chrbtom. Žiaka meriame v maximálnom nádychu v najvyššom bode na temene hlavy. Hodnota telesnej výšky sa zaznamenáva s presnosťou na 1 cm. Žiak stojí naboso na plošine v strede váhy, je vzpriamený a uvoľnený. Hodnota telesnej hmotnosti sa zaznamenáva s presnosťou na 0,1 kg.

SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA

Zo stoja rozkročného tesne pred odrazovou čiarou (chodidlá rovnobežne asi v šírke ramien) vykoná testovaný žiak podrep a predklon, zapaží a odrazom znožmo (so súčasným švihom paží vpred) skočí čo najďalej. Meria sa vzdialenosť od odrazovej čiary k poslednej stope doskoku. Odraz je z rovnej, nešmykľavej a neposuvnej podložky, ktorá je približne na rovnakej úrovni ako je doskok. Žiaci majú tri pokusy, hodnotí sa najlepší z nich. Meria sa vzdialenosť najdlhšieho skoku v centimetroch. Presnosť záznamu na 1 cm. Zaznamenať do tabuľky napr. 199.

ĽAH-SED za 30s

Základná poloha – ľah na chrbte pokrčmo, paže skrčiť vzpažmo zvnútra, ruky v týl, zopnúť prsty, lakte sa dotýkajú podložky. Nohy sú v kolenách mierne pokrčené (do 120°), chodidlá 20 – 30 centimetrov od seba, v polohe na zemi ich fixuje ďalšia osoba. Po výklade a ukážke si každý vyskúša správne vykonanie sám. Na povel testovaný žiak vykonáva ľah-sed a to tak, že v sede sa pravý lakeť dotýka ľavého kolena a naopak. Cvičenie sa opakuje so snahou o maximálny počet opakovaní v trvaní 30 sekúnd. Zmeny polohy sa vykonávajú plynule (nie odrazom pomocou lakťov, nôh a pod.) Po 15 sekundách sa odporúča hlásiť priebežný čas. Hodnotí sa počet úplných a správnych opakovaní za 30 sekúnd. Presnosť záznamu na 1 opakovanie. Zaznamenať do tabuľky napr. 28.

VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH

Testovaný opakovane prekonáva vyznačenú vzdialenosť 20 metrov (od jednej vyznačenej čiary k druhej) stupňovaného zvyšovania intenzity po 1 minúte do maxima. Počiatočná rýchlosť je 8km/h, ktorá sa po každej minúte zvyšuje o 0,5 km/h do maxima (v 20. minúte sa behá rýchlosťou 18 km/hod). Na každý zvukový signál je nutné dosiahnuť na jednu z vyznačených čiar, kúželov. Test pre dieťa končí, ak nie je schopné dvakrát po sebe dosiahnuť úroveň čiary v danom časovom limite. Povolený je maximálne rozdiel dvoch krokov. Meria sa počet odbehnutých úsekov. Zaznamenať do tabuľky napr. 49.

HOD MEDICINBALOM VZAD

Žiak stojí chrbtom k čiare, pätami dotýkajúcimi sa čiary odhodu. Medicinbal (2 kg) drží oboma vystretými rukami v predklone. Po opakovaných kmitavých pohyboch v rukách a nohách odhodí medicinbal vzad ponad hlavu, pričom môže po odraze prekročiť čiaru. Žiaci majú 2 pokusy. Meria sa najdlhší z nich v centimetroch s presnosťou 10 cm. Zaznamenať do tabuľky napr. 470

VÝDRŽ V ZHYBE NADHMATOM

Testovaný žiak zaujme základnú polohu – zhyb na hrazde. Držanie nadhmatom, brada nad hrazdou a v tejto polohe sa snaží udržať žiak čo najdlhšiu dobu. Základná poloha sa zaujíma s pomocou (s použitím stoličky a učiteľa a pod.). Nohy sa pri vykonaní nesmú dotýkať podložky. Test končí, ak brada klesne pod úroveň hrazdy. Meria sa čas v sekundách. Presnosť záznamu na 0,1 s. Zaznamenať do tabuľky napr. 48,6

ČLNKOVÝ BEH 10 x 5m

Testovaný žiak na štartový povel vybieha od štartovacej čiary k protiľahlej čiare, ktorá je 5 m vzdialená tak, že ju oboma chodidlami prekračuje. Test pokračuje bez prerušenia a končí po absolvovaní všetkých 10 úsekov dobehnutím na štartovaciu čiaru. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva 1 x. Meria sa najrýchlejší čas v sekundách. Presnosť záznamu na 0,1 s. Zaznamenať do tabuľky napr. 14,7

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri