Základné informácie

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

"Nezáleží na veľkosti školy. Zapojiť sa môže malá škola, 
ako aj veľká škola so stovkami žiakov"

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

"Nie je dôležité, či máte športovo nadaných žiakov.
Aj u menej šikovných detí je dôležité, aby sa zapojili a zábavnou
formou zlepšovali svoju športovú odolnosť"

Namerané hodnoty z jednotlivých disciplín učitelia vkladajú do informačného systému Odznaku všestrannosti. IS je postavený na rovnakej platforme, ako systém testovania žiakov realizovaný MŠVVaŠ SR, čo uľahčí učiteľom zvládnuť zadávanie jednotlivých výsledkov a spoločne vytvoriť unikátnu databázu výkonov žiakov.

"Motivujte deti k všestrannému pohybovému rozvoju
pomocou Odznakov všestrannosti, ktoré môžu získať"

Projekt vo svojom pilotnom školskom roku - 2019/2020 bol určený pre 11 a 12 ročných žiakov základných škôl, stredných športových škôl (ročníky 2007, 2008, 2009). V školskom roku 2020/2021 sa budú testovať 6 ročníky. Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Žiaci musia absolvovať všetky športové disciplíny, ktoré sú na udelenie odznakov nevyhnutné. Učiteľ so žiakmi môže počas školského roku realizovať disciplíny Odznaku všestrannosti niekoľkokrát.

Porovnávaním sa detí medzi sebou s možnosťou získania odznakov rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý) využívame ich prirodzenú súťaživosť. Podľa dosiahnutých úrovni odznakov ich motivujeme k ďalšiemu rozvoju všestrannosti.

od

Projekt je rozdelený na dve nezávislé časti:

- súťaž jednotlivcov (celoročná - školský rok)

- postupová súťaž družstiev, škôl

Súťaž jednotlivcov - sa realizuje na základných školách. Cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách a rozvíjať ich pravidelný pohybový všestranný rozvoj. Počas celého roka sa môže učiteľ spolu so žiakmi snažiť o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie šiestich disciplín. Pred koncom každého školského roka (jún) dostane každá škola pre svojich žiakov účastnícke diplomy tzv. športové vysvedčenie a najúspešnejší žiaci získajú jednotlivé stupne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov. Škola obdrží pre učiteľov (šiltovky, polokošele, šnúrky, zošity, vaky) + certifikát zapojenia do projektu.

Do postupovej súťaži (družstiev, škôl) - školský rok 2020/2021, bude škola nominovaná so svojim družstvom na základe výsledkov a poradia. Účasť jednotlivých členov v postupovej súťaži je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školy. Družstvo tvoria 4 chlapci a 4 dievčatá. Organizácia okresného finále je podmienená účasťou členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. Všetci účastníci v okresnom finále získajú pamätný diplom, škola Certifikát. Počas súťažného dňa bojujú žiaci na vybraných školách o postup do krajského finále. Organizácia krajského finále je podmienená účasťou členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. Všetci účastníci v krajskom kole získajú pamätný diplom a najúspešnejší medaile, školy Certifikáty. Počas súťažného dňa bojujú súťažné družstvá na vybraných školách o medaily a postup do celoslovenského finále.

V súťaži jednotlivcov, postúpi najlepších 30 žiakov priamo do celoslovenského finále, ktoré bude súčasťou celoslovenského, republikového finále postupovej časti projektu.

Vyhodnotené budú všetky subjekty zapojené do projektu Odznak všestrannosti - žiaci, učitelia, školy, okresy, kraje a olympijské kluby, olympionici. Všetky údaje a vyhodnotenia budú prístupné na tejto stránke. Vyhodnotené budú školy podľa počtu zapojených žiakov, jednotlivci v základnej a postupovej časti, držitelia odznakov všetkých úrovní.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri