Športové aktuality
Lausanne
5 min. čítania

Exekutíva MOV schválila výklad pravidla 50 Olympijskej charty o reklame, demonštráciách a propagande na olympijských hrách, aj každoročný grant pre komisie športovcov NOV

Na olympijských ceremoniáloch sú dominantné šport, športovci, porozumenie, spolupráca a rešpekt. Nepatria tam žiadne prejavy reklamy ani propagandy.
Foto
TASR/AP

Tesne pred otvorením III. zimných olympijských hier mládeže v Lausanne sa 9. januára v sídle Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v tomto švajčiarskom meste uskutočnilo spoločné zasadnutie exekutívy (výkonného výboru) MOV a komisie športovcov MOV (podpredsedníčkou komisie je slovenská strelkyňa Danka Barteková). Diskutovalo sa na ňom o návrhoch zástupcov športovcov na upresnenie výkladu pravidla 50 Olympijskej charty, ktoré sa týka reklamy, demonštrácií a propagandy na olympijských hrách.

Komisia športovcov pociťovala potrebu upresniť výklad a zmysel ustanovení oboch bodov pravidla 50, ktoré znejú: 1. Pokiaľ výkonný výbor MOV výnimočne nerozhodne inak, na štadiónoch či iných športoviskách a nad nimi, ani na iných miestach, ktoré sa považujú za súčasť olympijských priestorov, nie je povolená žiadna forma reklamy. Komerčné inštalácie a reklamné tabule nie sú povolené na štadiónoch ani na iných športoviskách. 2. V olympijských priestoroch, na športoviskách a na iných miestach nie je povolený žiadny typ demonštrácií alebo politickej, náboženskej či rasovej propagandy. Dôvod, pre ktorý bolo toto pravidlo takto formulované už dávno, spočíval v snahe MOV, aby sa na olympijských hrách všetko zameriavalo na výkony športovcov, samotný šport, medzinárodnú jednotu a harmóniu.

Členovia komisie športovcov MOV v tejto súvislosti absolvovali množstvo konzultácií a diskusií, vrátane piatich konferenčných hovorov s Globálnou sieťou komisií športovcov. Na ich základe predložili exekutíve MOV návrh výkladu zmyslu pravidla 50. Exekutíva MOV ho v plnej miere akceptovala.

Vo výklade pravidla 50 Olympijskej charty sa najprv vysvetľuje, prečo existuje toto pravidlo a čo sa jeho zavedením sledovalo.

Uvádza sa v ňom, že misia olympijských hier spočíva v spájaní ľudí z celého sveta pri chápaní odlišných názorov, čo sa dá dosiahnuť len tým, že každý bude rešpektovať rozmanitosť. Existuje fundamentálny princíp, že šport je neutrálny a musí byť oddelený od politických, náboženských alebo iných typov vplyvov. Osobitne na olympijských športoviskách a pri ceremoniáloch sa musia oslavovať výkony športovcov a prezentovať to najlepšie zo športu a jeho hodnôt. Aj hlava štátu je na olympijských hrách vo svojej krajine oprávnená predniesť len predpísanú formulku o otvorení hier. Žiadny iný politický predstaviteľ štátu nesmie mať žiadne vystúpenie na oficiálnych olympijských ceremoniáloch a ani nemôže byť ich aktérom. Je potrebné rešpektovať športovcov a ich chvíle slávy, a žiadnym spôsobom nesmerovať pozornosť mimo nich. Demonštráciami na športovisku, v Olympijskej dedine, alebo pri oficiálnych ceremoniáloch by sa narúšala dôstojnosť súťaží alebo ceremoniálov a negatívne by sa to dotýkalo všetkých športovcov. Ak by jednotlivec uprednostnil svoje rozhorčenie, akokoľvek legitímne, pred pocitmi iných športovcov a pred samotnou súťažou a došlo by k oslabeniu jednoty, harmónie, ako aj k znehodnoteniu oslavy športu a toho, čo dosiahli ľudia.

Vo výklade sa ďalej uvádza, že protesty a demonštrácie počas olympijských hier sú zakázané na športoviskách (na ploche športoviska – field of play), v Olympijskej dedine, počas medailových ceremoniálov, aj počas otváracieho, záverečného a iných oficiálnych ceremoniálov. Tento zákaz sa týka nielen športovcov, ale aj iných členov olympijských výprav a všetkých akreditovaných osôb.

Pokiaľ športovci a ďalšie akreditované osoby chcú vyjadriť svoje názory, môžu to spraviť počas tlačových konferencií, pri rozhovoroch s médiami (vrátane rozhovorov v mixzónach), na stretnutiach členov výpravy, v digitálnych alebo v tradičných médiách, prípadne na iných platformách – ale pri rešpektovaní predpisov MOV a zákonov príslušnej krajiny. Je dôležité poznamenať, že vyjadrenie názoru nie je totožné s protestmi alebo s demonštráciami. Za protest možno považovať napríklad zobrazovanie akéhokoľvek politického posolstva, vrátane označení či návlekov na rukávoch, gestá politickej povahy - ako gestá rúk alebo pokľaknutie, odmietnutie podriadenia sa protokolu, ceremoniálu, ale aj iné konanie.

V prípade, že niektorý akreditovaný účastník na olympijských hrách poruší pravidlo 50 Olympijskej charty, každý incident sa bude riešiť s príslušným národným olympijským výborom, príslušnou medzinárodnou federáciou a s MOV. V prípade potreby sa prijme disciplinárne pokračovanie.

Každoročný grant MOV pre všetky komisie športovcov NOV

Exekutíva MOV vo štvrtok v Lausanne schválila aj odporúčanie z vlaňajšieho celosvetového fóra športovcov v Lausanne, smerujúce k podpore činnosti komisií športovcov národných olympijských výborov (NOV) zo strany MOV. Každý NOV teraz môže požiadať MOV o grant vo výške 10-tisíc USDF ročne na podporu aktivít svojej komisie športovcov.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque