Šport a olympizmus
7 min. čítania

Vláda deklaruje v PVV výraznú podporu športu a výstavbe športovej infraštruktúry

Vládny kabinet Róberta Fica po svojom vymenovaní.
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Kabinet to sľubuje v programovom vyhlásení vlády (PVV). Téme športu je venovaná viacnásobne obsiahlejšia pasáž ako v programových vyhláseniach predošlých vlád. PVV schválil v pondelok kabinet Róberta Fica. 

Téma Politika v oblasti športu má v PVV dokopy 618 slov a 4544 znakov. Viaceré ciele v oblasti športovej politiky vychádzajú aj z požiadaviek slovenského športového hnutia v Deklarácii slovenského športu, ktorú podpísalo v predošlých mesiacoch vyše 12-tisíc ľudí.

Nástrojom aj vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch

Nástrojom na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti športovej politiky má byť vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch SR. „Zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví,“ vysvetľuje kabinet.

V rámci svojho mandátu chce vyvíjať dlhodobú a neustálu činnosť štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovísk, „osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva“. Investície do tejto oblasti chápe aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. „Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády,“ zdôrazňuje kabinet v PVV.

Viac financií do športu

V prípade zvýšenia zdrojov pre podporu športu preskúma možnosti financovania aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny s cieľom motivovať súkromný sektor na väčšiu podporu športu. Celkovo chce športovému odvetviu poskytnúť viac peňazí. „A to aj zvýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu,“ dodáva kabinet.

Osobitnú pozornosť chce venovať aj podpore športu hendikepovaných športovcov, píše o „vymedzení mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie“.

V PVV je aj národný program rozvoja športu

V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektmi plánuje vypracovať a schváliť Národný program rozvoja športu s podtitulom Slovensko - Krajina šampiónov. „V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách,“ ozrejmuje vláda v PVV.

Programové vyhlásenie vlády 

POLITIKA V OBLASTI ŠPORTU

Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Každé dieťa má právo nájsť si cestu k pohybu, a preto bude strategickým úmyslom exekutívy budovať systém tak, aby v synergii škôl, rodičov, športového hnutia, samospráv a štátu, vyrastali generácie fyzicky zdatných a zdravých detí a aby Slovensku neunikol žiaden športový talent.

Každý občan, široká verejnosť od mládeže až po seniorov, má právo na prístup k pohybu a športu, v jeho aktívnej aj pasívnej podobe. Naplnenie týchto práv je možné len za pomoci dlhodobej a neustálej činnosti štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva. Vláda rovnako zaistí podporu organizovaniu športových podujatí na území Slovenskej republiky.

Vláda bude cez svoje politiky nahliadať na šport tak, aby štátna športová reprezentácia ako výkvet celého hnutia bola výkladnou skriňou našej vlasti. K tomu jej v potrebnej miere vláda vytvorí podmienky. Zároveň je šport významným faktorom ekonomického rastu. Investície do tejto oblasti bude vláda chápať aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.

Zásadnými opatreniami na dosiahnutie vyššie stanovených cieľov a úmyslov bude:

- Vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch Slovenskej republiky, ktoré zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví.

- Vláda preskúma možnosti financovania športu aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny za účelom motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu. Vláda navrhne také legislatívne úpravy vo vzťahu k financovaniu športu zo strany štátu, aby ho urobila spravodlivejším a menej byrokraticky náročným a zároveň v celkovom objeme poskytla odvetviu viac zdrojov. A to aj navýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu. Vláda napriami úsilie na zmenu súčasného stavu do podoby, kedy sa budovanie športovej infraštruktúry za pomoci eurofondov stane príbehom úspechu. Športové subjekty a samospráva budú mať vytvorené excelentné a jednoduché podmienky pre ich využívanie na tento účel.

- Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády. V spolupráci s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom sa bude štát usilovať o legislatívne úpravy napomáhajúce efektívnejšej a rýchlejšej príprave zámerov a projektových dokumentácií, o zásadné obmedzenie legislatívnych a administratívnych prekážok a zaistenie spolufinancovania samotných realizácií. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry bude distribuovaná podľa regiónov krajiny a druhov športov tak, aby spravodlivo reflektovala potreby všetkých kútov Slovenska a športových odvetví a zároveň slúžila synergicky ako nástroj vyrovnávania regionálnych rozdielov a zvyšovania kvality života v regiónoch.

- Prijatie jasných pravidiel všestrannej podpory a spolufinancovania významných súťaží medzinárodnej úrovne v kategóriách dospelých aj mládeže s cieľom, nielen podporiť rozvoj športu, ale aj systematicky a dlhodobo kreovať značku - Slovenská republika - ako celosvetovo uznávanú športovú a turistickú destináciu.

- Venovanie osobitnej pozornosti trénerom, ich príprave, výchove, vzdelávaniu a profesionalizácii na všetkých stupňoch športu. Trénerský stav je kostrou športového hnutia a vláda navrhne finančné a iné mechanizmy jeho podpory.

- Vymedzenie mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie takým spôsobom, aby v každej aktivite štátu a v každom mechanizme podpory smeroval ich adekvátny podiel na potreby práve zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácií.

- V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektami vypracovanie a schválenie Národného programu rozvoja športu s podtitulom: Slovensko - Krajina šampiónov. V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl, s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách a zabezpečiť štátnej športovej reprezentácií optimálne finančne, technicky, materiálne a personálne saturované podhubie, ktoré jej umožní dlhodobo prinášať najvyššie medailové umiestnenia a byť konkurencieschopnou na svetovej a olympijskej úrovni.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV