Šport a olympizmus
6 min. čítania

SOŠV spolupracuje pri výchove právnikov pre športovú prax

Matej Tóth počas stretnutia so študentmi v Trnave.
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

Šport je fenomén, ktorý v poslednej dobe získava aj pod vplyvom jeho komercializácie vo svete stále dôležitejšie postavenie. Zároveň tým v športe v poslednom čase vznikajú nové právne vzťahy i nové otázky regulácie. V dôsledku toho sa vyvíja aj judikatúra v tejto oblasti. Popri športe sa preto rozvíja aj športové právo.

Športové právo je pomerne mladé právne odvetvie so špecifickým predmetom skúmania. Na Slovensku sa tejto problematike ešte nevenuje veľa zástupcov právnej obce. Slovenský olympijský a športový výbor a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave preto už druhý školský rok spolupracujú pri výučbe predmetu Športové právo. SOŠV spolupracuje v rámci predmetu Stáže aj s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Slovenský šport potrebuje mladých, nadšených a zorientovaných právnikov

Športové právo: Patrik Hrbek
Patrik Hrbek.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Cieľom predmetu Športové právo je nielen pripraviť študentov na úspešné absolvovanie skúšky, ale aj ukázať im potenciál tejto oblasti, ktorá bude v budúcnosti potrebovať mladých a  nadšených právnikov, zorientovaných v športovo-právnych témach.

„Po absolvovaní predmetu Športové právo študent vie teoreticky vymedziť a prakticky identifikovať základné špecifiká právnej úpravy v oblasti regulácie športu (nielen) na území Slovenskej republiky. Študent vie popísať systematiku prameňov športového práva, ich hierarchiu v oblasti medzinárodného, štátom tvoreného práva, aj autonómnych noriem športového hnutia, ich vzájomné vzťahy a väzby. Študent taktiež vie interpretovať právnu normu s praktickou realizáciou preukázanou v rámci záverečného hodnotenia. Vie zdôvodniť aj výklad konkrétnej právnej normy s ohľadom na špecifiká športovej aktivity, v mnohých aspektoch vyžadujúcej osobitný výklad a aplikáciu výnimiek zo všeobecnej úpravy. Študent dokáže používať základný terminologický aparát v disciplíne športového práva, prakticky pracovať s textami prameňov športového práva a ústne prezentovať a v diskusii obhájiť svoje postoje a stanoviská,“ hovorí riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek, ktorý vedie výučbu predmetu Športové právo.

Predmet Športové právo nie je iba o teórii

Semináre zo športového práva netvorí len teoretické vyučovanie z učebníc. Počas posledného  semestra mali študenti príležitosť diskutovať o športovo-právnych problémoch s profesionálnymi športovcami – s Matejom Tóthom, Jozefom Göncim, Dankou Bartekovou či s Tomim „Kidom“ Kovácsom.

Na hodinách sa zúčastnili aj expert na športové právo a pedagóg Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe Jan Exner, právnik Slovenského zväzu ľadového hokeja Radoslav Peciar, predseda Fondu na podporu športu Ladislav Križan, manažér integrity futbalu Slovenského futbalového zväzu Jakub Čavoj, Tomáš Pagáč z Antidopingovej agentúry SR, či advokát a odborník na Svetový antidopingový program Miroslav Chlípala.

Športové právo a zástupcovia SADA na prednáške
Na debatu so študentmi prišli do Trnavy aj Tomáš Pagáč z Antidopingovej agentúry SR či advokát a odborník na Svetový antidopingový program Miroslav Chlípala.
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

Študenti počas seminárov diskutovali aj o aktuálnych témach svetového športového hnutia. Rozobrali známy prípad ruskej krasokorčuliarky Kamily Valijevovej vo svetle nového Svetového antidopingového kódexu, či veľmi aktuálnu tému vzťahu práva a športu, osobitne so zameraním na vzťah európskeho práva a športu. Špecifickú pozornosť venovali judikatúre Súdneho dvora EÚ, ktorá sa dotýka oblasti športu a prípadu vzniku európskej futbalovej Superligy. Blížiace sa rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v tejto kauze môže zásadne zmeniť fungovanie a systém tzv. európskeho modelu športu a postavenie medzinárodných športových federácií.

„Diskusie s osobnosťami pôsobiacimi v praxi a zameranie prednášok na špecifické témy, ako sú zmluvné vzťahy v športe, sponzoring, boj proti dopingu, boj proti manipulácii súťaží, boj proti diváckemu násiliu alebo hospodárska súťaž v športe, pomáhajú vzbudiť u študentov skutočný záujem o danú oblasť a praktické rady od športových expertov im dávajú príležitosť stať sa raz jednými z nich,“ hovorí Patrik Hrbek.

Priblíženie tém ako zloženie a štruktúra športového hnutia v Slovenskej republike, štátny rámec regulácie športu, verejný záujem v športe, úlohy a postavenie národného olympijského výboru a národných športových zväzov, základné práva a slobody v športe, riešenie sporov v športe na národnej a nadnárodnej úrovni a zodpovednostné vzťahy v športe zároveň otvárajú pre študentov priestor kriticky zhodnotiť súčasný stav a zaoberať sa danou problematikou v rámci záverečných prác.

Spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu Stáže

Slovenský olympijský a športový výbor okrem toho už od roku 2018 spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci tejto spolupráce každý semester stážujú na právnom oddelení SOŠV vybraní študenti so záujmom o činnosť strešnej organizácie slovenského športu.

Študenti počas stáže participujú na jednotlivých projektoch SOŠV. Zároveň majú možnosť počas stáže nadobudnúť veľa nových poznatkov, nové praktické skúsenosti a ďalšie dôležité informácie z činnosti a chodu tradičnej multišportovej národnej športovej organizácie, akou bezpochyby Slovenský olympijský a športový výbor je.

Počas stáže sa študenti venujú úlohám, ako sú príprava základných právnych podaní, príprava a spracovávanie analýz, stanovísk a ďalších podkladov pre právne oddelenie SOŠV, tvorba dokumentov pre zasadnutia pracovných skupín SOŠV, komparácia rôznych športovo-právnych inštitútov, príprava a kontrola interných smerníc, analýza nových schválených právnych inštitútov, príprava a aktívna spolupráca na organizácii zasadnutí orgánov SOŠV, komunikácia so športovými organizáciami, štátnymi orgánmi a s príslušnými registrami, aj ďalšie administratívne úlohy.

V rámci tohto projektu tak už malo možnosť pracovať na vybraných športovo-právnych problémoch viacero študentov právnickej fakulty.

„Vzhľadom na stále rastúci záujem študentov o stáž a problematiku športového práva bude naším cieľom do budúcna, aby táto spolupráca s právnickými fakultami pokračovala v nasledujúcich akademických rokoch,“ zhodnotil na záver riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV