Šport a olympizmus
SOŠV
5 min. čítania

Zväzy dostanú možnosť efektívnejšie pracovať s verejnými financiami

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Národné športové zväzy budú môcť efektívnejšie používať finančné prostriedky v súvislosti s koronakrízou. Je to jedna zo zmien, ktorú prináša novelizácia Zákona o športe z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na príprave ktorej sa podieľal aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Návrh zákona i jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní schválila na stredajšom zasadnutí vláda SR. Zákon ešte musí schváliť Národná rada SR.  

Právna úprava sa zameriava najmä na činnosť orgánov športových organizácii počas krízovej situácie, ako aj na zefektívnenie použitia finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a so spôsobilosťou športových organizácií byť prijímateľom verejných prostriedkov. Návrh upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, obmedzujúceho činnosť športových organizácií. Podobné vyhlásenia môžu zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie.

„Pre športové hnutie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, aby sa riešili problémy v dôsledku koronakrízy. Podporné opatrenia cielené na športový sektor a na zmiernenie dopadov krízy sú veľmi dôležité, keďže práve športový sektor by mal do budúcna zabezpečiť posilnenie imunity a zdravia populácie. Štátne orgány by nemali podceniť význam športu pre spoločnosť. Dennodenne o týchto témach diskutujeme so zástupcami štátu, poslancami Národnej rady SR i členmi športovej obce. Ako veľmi dôležitú a zásadnú v právnej úprave vnímame zmenu účelu čerpania financií, keďže súčasné zákonom stanovené percentuálne sadzby nereflektujú na aktuálnu situáciu spôsobenú koronakrízou. Sme presvedčení, že by malo byť vecou národných športových zväzov posúdiť, ktoré účely sú v danej situácii pre ne prioritné. Národné športové zväzy najlepšie vedia, kde ich šport zasiahla koronakríza najvýraznejšie,“ zareagoval na vládny návrh zákona prezident SOŠV Anton Siekel.

Pre SOŠV bolo prioritou najmä uvoľnenie povinných zákonom stanovených percent nakladania s príspevkami uznanému športu. Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu však nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

Pri rátaní sumy príspevku uznanému športu na rok 2021 sa podľa schváleného návrhu použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. A to z dôvodu, že došlo k zrušeniu veľkej väčšiny podujatí, na ktorých môžu športovci dosiahnuť rozhodujúci športový výsledok pre výpočet príspevku. Športovci zároveň nemôžu naplniť stanovené kritérium troch účastí na súťažiach, čím zároveň prichádza k poklesu členskej základne národných športových zväzov. Rovnaká situácia sa vzťahuje aj na príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2021, preto podľa schváleného materiálu: „Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.“

Športovým subjektom pomôže aj navrhované predĺženie stanovených termínov na schválenie výročných správ. V čase krízovej situácie preto môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším orgánom športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.

Pre činnosť športových organizácií sú v dnešnej dobe dôležité aj zákonom povolené zasadnutia ich najvyšších orgánov prostredníctvom moderných technológií. Kolektívne orgány športovej organizácie môžu používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v čase krízovej situácie a technické podmienky neumožňujú zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra počas krízovej situácie, povinnosť sa považuje za splnenú, ak športová organizácia túto funkciu zriadi a obsadí do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri