Šport a olympizmus
4 min. čítania

Duálna kariéra športovca a jej budúce perspektívy v monografii

Foto
ENVATO

Kľúčovým výstupom medzinárodného projektu „Dual Career Concept – Transfer of Experience, Synergy of Knowledge“, do ktorého sa zapojili Slovenský olympijský a športový výbor, národný olympijský výbor Slovinska a Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, je vedecká monografia „Duálna kariéra športovca v názoroch vrcholových študentov športovcov, trénerov a zástupcov športových a vzdelávacích inštitúcií a jej budúce perspektívy. Predstavili ju počas aprílovej záverečnej konferencie projektu v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.

Vedecká monografia predstavuje výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory a skúsenosti v oblasti duálnej kariéry športovcov, a to zo strany slovenských vrcholových študentov športovcov na stredných a vysokých školách, študijných poradcov, trénerov žiakov stredných a študentov vysokých škôl a zástupcov športových organizácií. Jej autormi sú PaedDr. Gabriela Luptáková, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. A  PhDr. et RNDr. Adriana Kaplánová, PhD. Monografia bola spolufinancovaná z programu Európskej únie Erasmus+ a je k dispozícii na webe SOŠV.

VEDECKÁ MONOGRAFIA

Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumu

Výsledky výskumu preukázali, že väčšina študentov športovcov sa vníma skôr ako športovci (70 %) než ako študenti. Hlavným dôvodom štúdia pre študentov športovcov je uplatnenie sa na trhu práce po skončení športovej kariéry a až polovica respondentov plánuje po skončení kariéry pracovať v oblasti športu. Dve tretiny študentov športovcov vníma zosúladenie športu a štúdia ako ťažké až veľmi ťažké, pričom za najväčšie prekážky považujú denný harmonogram tréningov a sústredenia. Najväčšiu podporu študenti športovci nachádzajú u rodiny a trénera, naopak, podporu nenachádzajú v škole od učiteľov. Výsledky ďalej ukázali, že len tretina škôl používa formy vyučovania podporujúce duálnu kariéru a tiež, že školy ponúkajú veľmi obmedzený prístup k službám pre študentov športovcov okrem športových zariadení. Výskum odhalil dva najvypuklejšie nedostatky. Len 7 % študentov športovcov pozná legislatívne usmernenia týkajúce sa duálnej kariéry a rovnako o týchto usmerneniach nemá prehľad ani väčšina poradcov. Len minimum študentov športovcov má vedomosť o činnosti poradcu alebo osobnú skúsenosť so športovým poradcom (9 %), kariérnym poradcom (9 %) a športovo-študijným poradcom (8 %). O niečo viac sa v praxi stretávajú s pojmom študijný poradca (17 %), a to najmä na vysokých školách (27 %).

Erasmus+

Odporúčania prezentované v monografii

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov v oblasti duálnej kariéry je potrebná úzka spolupráca a koordinácia medzi všetkými relevantnými aktérmi, t.j. ministerstvami školstva, športu, sociálnych vecí, školami, športovými zväzmi, klubmi a rodičmi. Autori navrhli niekoľko odporúčaní pre relevantné zainteresované strany v oblasti duálnej kariéry, ktoré odprezentovali vo vedeckej monografii.

PROGRAM DUÁLNEJ KARIÉRY

Pre ministerstvá školstva, výskumu, vývoja a mládeže a cestovného ruchu a športu je dôležité zriadenie národnej platformy pre duálnu kariéru, ktorá by slúžila ako koordinačný orgán pre všetky zainteresované strany a umožňovala by im vzájomnú komunikáciu, výmenu informácií a zdieľanie dobrej praxe. Nutné sú legislatívne úpravy, vytvorenie a implementácia komplexnej stratégie pre duálnu kariéru na úrovni škôl, zabezpečenie modelu vzdelávania pre poradcov v oblasti duálnej kariéry (študijných športových poradcov) pre študentov športovcov, podpora a financovanie programov pre duálnu kariéru na stredných a vysokých školách napr. formou štipendií, zabezpečenie dostupnosti služieb pre športovcov v školách (psychológ, fyzioterapeut, lekár) a mnohé ďalšie. Opatrenia by mali prijať aj vzdelávacie inštitúcie, športoví odborníci i športové organizácie, kluby a zväzy. Všetky odporúčania sú prezentované v monografii.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV