Šport a olympizmus
7 min. čítania

Litovská olympijská akadémia úspešne hostila prvý seminár EOA

Elena MALÍKOVÁ
Účastníci prvého regionálneho seminára iniciovaného Európskymi olympijskými akadémiami (EOA) v rámci stratégie rozvoja v Klaipede.
Foto
EOA/Simona Grazyte

Malebné pobaltské mesto Klaipeda sa stalo koncom augusta miestom prvého regionálneho seminára iniciovaného Európskymi olympijskými akadémiami (EOA) v rámci stratégie rozvoja. Nová séria vzdelávacích podujatí ponúka národným olympijským akadémiám (NOA) platformu na výmenu skúseností a diskusie o aktuálnych témach v oblasti olympijského hnutia.

Seminár sa uskutočnil v dňoch 24. až 26. augusta 2022 pod záštitou Litovskej olympijskej akadémie. V priestoroch auly Klaipedskej univerzity sa stretlo prezenčne pätnásť delegátov z Litvy, Nemecka, Slovenska, Estónska a Lotyšska, aby rozdiskutovali tému „Olympijské hnutie za medzinárodné porozumenie a mier“, ktorá sa dostala do popredia v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Tento spôsobil obrovské škody aj ukrajinskému športu a viedol k vylúčeniu Ruska a Bieloruska z organizovaného športu.

Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou, vďaka čomu sa zúčastnilo na ňom online viac ako sedemdesiat účastníkov z celého sveta, od akademikov, študentov, športovcov, trénerov až po športových funkcionárov a športovú verejnosť.

Len päťdesiat kilometrov od ruských hraníc privítala účastníkov seminára Daina Gudzineviciute, predsedníčka Litovského národného olympijského výboru. Následne svoje úvodné prejavy predniesli štátny tajomník ministerstva školstva, vedy a športu Litovskej republiky Linas Obcarskas a Vytautas Grubliauskas, starosta mesta Klaipeda.

Prezident EOA Manfred Laemmer vo svojom otváracom príspevku uviedol, že „olympijské hnutie sa stalo politickým aktérom a všetci sme povolaní nájsť odpovede a riešenia na nové problémy, ktoré sa objavili s bezprecedentnou intenzitou.“ Prítomným zástupcom NOA pripomenul ich úlohu a povinnosť podporiť medzinárodné porozumenie, mier, solidaritu a spoluprácu v súlade s Olympijskou chartou a konať obdobne ako MOV, NOV, národné a medzinárodné športové federácie, vedecké inštitúcie, organizácie olympijského hnutia ako aj Medzinárodná olympijská akadémia.

Olympijské hnutie ako nástroj pre medzinárodné porozumenie a mier

Hostitelia seminára EOA
Hostitelia seminára EOA v Klaipede.
Foto
EOA/Simona Grazyte

Hostiteľka a predsedníčka Litovskej olympijskej akadémie Asta Sarkauskiene uviedla tému seminára svojim krátkym prehľadom o súčasnom vojnovom konflikte na Ukrajine. Následne sa tejto téme venovalo niekoľko ďalších prednášajúcich.

V prvej prednáške Dionyssis Gangas z Medzinárodnej olympijskej akadémie čerpal najmä z myšlienok svojej nedávno vydanej knihy s názvom „Olympijské hnutie a medzinárodná politika: konfrontačné spolužitie v priebehu času“. Vysvetlil úlohu olympijských hier, olympijského hnutia ako súčasti medzinárodnej politiky a poskytol nespočetné množstvo príkladov z histórie. Nakoniec predstavil aj svoj postoj na vojnový konflikt na Ukrajine a dospel k záveru, že olympijskému hnutiu chýba moc zabrániť štátom v brutalite agresívnej vojny. Jeho osobným názorom bolo, že ruskí a bieloruskí športovci by nemali byť postihovaní za činy svojich národov vylúčením z medzinárodných súťaží.

Druhý prednášajúci Ansgar Molzberger z Nemeckej športovej univerzity v Kolíne nad Rýnom sa zaoberal olympijskou históriou a jej neustálou interakciou so sociálnymi, kultúrnymi a politickými aspektami. Vo svojej prednáške umožnil účastníkom vrátiť sa do počiatkov novodobých olympijských hier. Poukázal na skutočnosť, že MOV bol vždy ovplyvňovaný národnými tendenciami a uviedol viacero príkladov politického vplyvu, či adaptácie, pričom sa podelil so zaujímavými faktami týkajúcimi sa danej témy od čias vzniku MOV až po súčasnosť.

Z osobných dôvodov sa na seminári nemohla zúčastniť predsedníčka Ukrajinskej olympijskej akadémie Mária Bulatovová. Zastúpila ju však Larisa Docenková, ktorá naživo z Kyjeva uviedla základné myšlienky jej prezentácie. V prvej časti sa zaoberala históriou a aktuálnymi aspektmi olympijského prímeria. V druhej časti sa venovala ukrajinskému športu a hrozným následkom vojny. Upriamila pozornosť prítomných aj na sankcie MOV a medzinárodných športových federácií na ruský a bieloruský šport a zaoberala sa prejavmi solidarity s ukrajinskou športovou komunitou. Ako príklad poukázala na návštevu prezidenta MOV Thomasa Bacha v Kyjeve, ktorá bola podporená fondom solidarity a pomocou pre viac ako 3000 ukrajinským športovcom.

Jim Parry z Karlovej univerzity v Prahe zavŕšil dopoludňajšie prezentácie strhujúcim exkurzom do filozofie športu a zaoberal sa témou, či je možné šport skutočne kvalifikovať ako nástroj mieru, ako sa tak často hovorí. Dospel k jasnému stanovisku, že ak môžu byť športové programy užitočné pri budovaní mieru, musia sa implementovať ako súčasť širšieho súboru stratégií na budovanie mieru.

Následne strávili prítomní delegáti NOA čas v malých diskusných skupinách zdieľaním svojich odborných znalostí o vypracovávaní nových aktivít v rámci národných olympijských akadémií.

Aké sú potreby ukrajinského olympijského športu?

Pohľad na prácu diskusnej skupiny počas seminára v Klaipede.
Pohľad na prácu diskusnej skupiny počas seminára v Klaipede.
Foto
EOA/Simona Grazyte

Popoludňajšia časť seminára odštartovala prezentáciou štúdie skúmajúcej hlavné potreby ukrajinského olympijského športu v súčasných podmienkach. Hlavná prednášajúca Oľga Kuvaldinová po vypuknutí vojny opustila Ukrajinu a teraz je vďačná za podporu Klaipedskej univerzite, kde dostala možnosť pokračovať vo svojom výskume. Na základe predbežných výsledkov svojej najnovšej štúdie identifikovala najdôležitejšie potreby ukrajinského olympijského športu z hľadiska kontinuity prípravy športovcov, bezpečnosti, programov, logistiky a infraštruktúry. Ako metodológiu si zvolila študijný formát Delphi a v niekoľkých kolách viedla odborné panelové diskusie, čo umožnilo výskumnému tímu vypracovať užitočný zoznam, ktorý môže nasmerovať medzinárodnú pomoc na príslušné aspekty.

Čo môže olympijské hnutie dosiahnuť?

Seminár vyvrcholil panelovou diskusiou o tom, aké sú možnosti olympijského hnutia a čo môže dosiahnuť počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Prediskutovali sa viaceré oblasti a otvorili mnohé otázky, napríklad, že olympijské hnutie čelí dileme, či jeho hodnoty narušila vojna, avšak ako také nemôže priamo ovplyvňovať štáty a vylúčením ruských a bieloruských športovcov a športových organizácií vysiela signál pre mier.

Seminár v Klaipede
Seminár Európskych olympijských akadémií sa konal v priestoroch univerzity v litovskej Klaipede.
Foto
EOA/Simona Grazyte

Otvorila sa aj opodstatnenosť reakcie na súčasný vojnový konflikt na Ukrajine a humanitárne otázky spočívajúce v definícii toho, kedy je konflikt vojnou, alebo kedy majú byť NOV sankcionované, či kedy ide o skutočné nedodržiavanie olympijských hodnôt.

Jim Parry objasnil, že ide zvlášť o nesúlad významov a pojmov, pričom MOV musí vystúpiť a povedať, aké je jeho politické stanovisko. Nastáva však posun od neutrality s cieľom ochrany olympijského hnutia a zaujatiu postoja prostredníctvom „symbolickej politiky“, čo treba považovať za pozitívne. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine môže olympijské hnutie pristúpiť len k sankciám, ktoré sú špecifické pre šport, avšak treba ich brať s veľkou opatrnosťou a vždy mať na pamäti, že ostatné princípy Olympijskej charty zostávajú v platnosti.

Seminár mal skvelú organizáciu a atmosféru

Podujatie bolo formálne zavŕšené slávnostnou večerou na lodi Meridianas. Nasledujúci deň pokračovali zaujímavé neformálne diskusie počas plavby v Kurónskej lagúne na ikonickej plachetnici Brabander patriacej Klaipedskej univerzite. Na záver podujatia zahraniční účastníci a delegáti ocenili atmosféru podujatia a vyzdvihli skvelú organizáciu. Popri profesionalite a vysokej odbornosti litovských kolegov boli vďační aj za ich srdečnosť a pohostinnosť.

Viac informácií o seminári je možné nájsť na sociálnych sieťach a webovej stránke EOA, kde budú v krátkom čase zverejnené a sprístupnené všetky súvisiace materiály. V prípade záujmu o pravidelné aktuálne informácie ohľadom činnosti EOA, je možné prihlásiť sa na odber bulletinu EOA DEEP DIVE.

p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV