Šport a olympizmus
4 min. čítania

Novela Zákona o športe je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

(pp)
Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o športe. Štátne inštitúcie i verejnosť môžu zákonodarnú normu pripomienkovať do 13. júla 2022. Nový Zákon o športe prináša množstvo zmien oproti súčasnosti.

Zmeny navrhuje ministerstvo naprieč celým zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov v športe, Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, športovej reprezentácie, zmluvných vzťahov, prístupu k spravodlivosti v oblasti športu, hlavného kontrolóra športu, financovania športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe.

NÁVRHY NOVELY ZÁKONA O ŠPORTE V MPK

Zákon o športe novým spôsobom upravuje subjekty v športe

Podľa predkladacej správy novely je cieľom upraviť legislatívu v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a skúsenosti zväzov. Tvorcovia uvádzajú, že zákon by sa mal celkovo zjednodušiť a mala by sa zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Hovoria o regulácii právnej normy len na nevyhnutné oblasti, najmä v rámci súťažného športu, znížení administratívnej záťaže, zvýšení transparentnosti, zjednodušení zmluvných vzťahov i o zlepšení financovania športu z verejných zdrojov.

„Navrhuje sa novým spôsobom upraviť subjekty v športe, športovca, športového odborníka, športový klub, športový zväz a členov medzinárodných športových organizácií, ktoré boli doposiaľ upravené ako národné športové organizácie,“ uvádza ministerstvo v dôvodovej správe k zákonu.

Podľa návrhu by mal mať v športovom zväze hlasovacie právo každý člen, riadiace a kontrolné orgány by mali byť naďalej volené.

„Navrhuje sa podstatná zmena časti, ktorá sa týka Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, keďže ide o občianske združenia. Ich postavenie sa upravuje len všeobecne, čím sa dosiahne, že pri zmene stanov a zmene symboliky nebude potrebná zmena zákona,“ tvrdia tvorcovia zákona.

Profesionálni športovci podľa zmluvy „sui generis“

Zástupcovia slovenského profesionálneho športu budú veľmi pozorne sledovať, ako bude napokon vyzerať úprava zmluvných vzťahov. Novela navrhuje upraviť postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcov podľa zmluvy „sui generis“.

„Zachovávajú sa v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca a existovala jedna typová zmluva. Vypúšťa sa tiež zmluva o príprave talentovaného športovca s cieľom zrušiť inštitút talentovaného športovca vzhľadom na jeho neurčitosť, ktorú ukázala aplikačná prax. Na druhej strane sa navrhuje rozšíriť zmluvné typy o zmluvu o výkone činnosti športového odborníka tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto zmluvu (dohodu) aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa,“ píše sa v dôvodovej správe.

Novela by mala zjednodušiť aj vzťahy medzi sponzormi a sponzorovanými športovými subjektami. Zaoberá sa aj spormi zo športovej oblasti, zväzy sa môžu pri tvorbe orgánov na riešenie sporov spojiť, prípadne využiť rozhodcovský súd. Hlavné kontrolóra športu by už nemala menovať vláda, ale minister školstva.

Zmeny vo financovaní športu

Zmeny by mali nastať aj vo financovaní športu. Pojem uznaný šport nahradí súťažný šport a štát bude poskytovať príspevky na plnenie úloh verejného záujmu, nie na národné športové projekty.
„Navrhuje sa zaviesť jednotný orgán financovania športu, t. j. ministerstvo školstva (okrem rezortných stredísk, ktoré budú aj naďalej financovať a riadiť ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra) – finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom zmluvy s ministerstvom školstva aj keby o financovaní rozhodovala vláda a prostriedky by pochádzali z rozpočtovej kapitoly iného ministerstva. Navrhuje sa tiež vypustiť inštitút spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, pretože aplikačná prax ukázala, že je málo efektívny. Za každé porušenie zákona bude sankcia a ak príjemca prestane spĺňať podmienky, bude mu môcť ministerstvo školstva pozastaviť financovanie,“ píše sa v dôvodovej správe.

Mení sa aj forma príspevkov pre zväzy. Na zabezpečenie základného fungovania dostanú paušálnu základnú časť. Zvyšok bude vypočítaný podľa vzorca v závislosti od športovej úspešnosti zväzu a veľkosti jeho mládežníckej členskej základne.

Novinky sa týkajú aj informačného systému športu, vzdelávania v športe či pôsobnosti Antidopingovej agentúry SR.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola