Šport a olympizmus
Oznamy
6 min. čítania

Vyhlásenie súčasných a bývalých členov správnej rady Fondu na podporu športu: Štát nemá pripravený program pre odstránenie následkov pandémie v športe

Súčasní a bývalí členovia SR FNPŠ
Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/Dušan Hein

Slovenskému športu by v súčasnej náročnej situácii mohli pomôcť aj prostriedky z Fondu na podporu športu. Iniciatívu členov správnej rady fondu na prijatie legislatívnych noriem, ktoré by to umožnili, doteraz nepodporil štátny tajomník pre šport Ivan Husár, ktorý mal podľa nich aj výrazne zasahovať do činnosti verejno-právnej inštitúcie. Upozorňujú na to vo vyhlásení súčasní a bývalí členovia správnej rady Fondu na podporu športu.

„V uplynulých dňoch bola rôznym spôsobom a opakovane komunikovaná činnosť Fondu na podporu športu a zo strany predstaviteľov štátu boli zverejnené informácie, ktoré by mohli uviesť verejnosť do omylu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na niektoré dôležité fakty, ktoré samotnú činnosť a rozhodovanie správnej rady od začiatku ovplyvňovali.

Fond vznikol koncom minulého roka schválením zákona č. 310/2019 Zb. ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ako úplne nová verejno-právna inštitúcia. Bez sídla, zamestnancov, identifikačného čísla, organizačnej štruktúry, rozpočtu či vlastných vnútorných právnych predpisov. Členovia správnej a dozornej rady dostali menovacie dekréty 19. decembra 2019. Odvtedy vedú nepretržitú aktívnu činnosť s pravidelnými zasadnutiami orgánov.

Fond od svojho vzniku postupoval v zmysle platného znenia zákona a začal činnosť všetkých svojich odborných komisií. Do týchto komisií vymenovala správna rada najmä športových odborníkov s dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami, ktorých úlohou je v zmysle zákona  stanoviť priority a spustiť náročný proces prípravy pre vypísanie výziev v jednotlivých oblastiach športu.

Od vypuknutia pandémie správna rada fondu deklarovala pripravenosť postupovať súčinne so štátom pri sanácii následkov pandémie pre športovú obec. Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátnemu tajomníkovi pre šport boli zaslané dve žiadosti o prijatie. V oboch bol pomenovaný aj účel stretnutia zameraný na návrh opatrení fondu týkajúci sa COVID-19. Doteraz však na túto iniciatívu neprišla žiadna odpoveď.

Popritom sa členovia správnej rady fondu vzdali svojich odmien v prospech programu Slovenského olympijského a športového výboru s názvom „Dáme to“, vďaka ktorému sa v tomto zložitom období finančne podporovali tréneri a športoví odborníci.

Celý čas sa aktívne komunikovalo smerom k zodpovedným predstaviteľom štátu za šport, aby bola pripravená krátka a rýchla novela zákona, ktorá by fondu úplne rozviazala ruky pre efektívne poskytovanie finančných prostriedkov do športu v čase mimoriadnej situácie.

Opak sa stal realitou, pretože v máji ohlásil štátny tajomník pre šport Ivan Husár na tlačovej konferencii zmenu filozofie fondu. V čase vrcholiacej prvej vlny pandémie oznámil, že 95 % alokovaných prostriedkov vo fonde pôjde do rozvoja a modernizácie športovej infraštruktúry. Aj z tohto dôvodu bol prizvaný spolu s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom na júlové a augustové rokovanie správnej rady, aby sa jej členovia dozvedeli, či a akým spôsobom budú pokryté ostatné účely, ktoré má zákon podporiť a rovnako tak, ako pristúpiť k ostatným komisiám, ktorých členovia už vykonávali svoju činnosť.

V tomto štátny tajomník pre šport Ivan Husár poskytol členom správnej rady fondu jednoznačné stanovisko, ktorým odporučil ostatné komisie a ich činnosť „uspať“.

Fond a jeho správna rada teda pokračovala v zmysle novej filozofie podporiť budovanie športovej infraštruktúry (dnes je pripomienkovaná finálna verzia výzvy) v presvedčení, že štát má pripravený alternatívny náhradný program pre odstránenie následkov pandémie v športe.

Až uplynulé dni a mediálne poukázanie na nepripravenosť fondu na čerpanie alokovaných finančných zdrojov pri mimoriadnych situáciách boli podnetom pre bývalých a súčasných členov správnej rady, aby verejnosti vysvetlili dôvody, pre ktoré sa fond nachádza v súčasnom stave.

Ak je teda Fond na podporu športu jasne zadefinovaný ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, nemôžu členovia správnej rady pociťovať nekomfortné prostredie pri rozhodovaní a zároveň niesť zodpovednosť za meniace sa rozhodnutia zo strany štátu. V priebehu niekoľkých mesiacov sa menila filozofia o činnosti a náplni fondu (úvahy boli o zrušení fondu, následne podpora iba športových poukazov, následne iba infraštruktúry), čo vytváralo a vytvára nestabilné prostredie a nedôveru v rámci športovej rodiny, čakajúcej na podporu športu, športových aktivít a investícií.

Tento stav priamo súvisí aj s odporúčaním štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára, aby fond nerobil žiadne ekonomické opatrenia a neprijímal nových ľudí, kým nebude nové zloženie správnej rady.

Na základe osobných skúseností každého jedného z nás podpísaných na tomto vyhlásení, dochádzalo zo strany štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára k agitácii u jednotlivých subjektov, ktoré môžu nominovať svojich zástupcov do správnej rady, aby boli pôvodní členovia správnej rady odvolaní a  následne boli menovaní noví nominanti, súčinní pri napĺňaní filozofie ministerstva (sú o tom zápisnice zo zasadnutia orgánov, ktoré sa podnetmi zaoberali). O to viac nás dnes zaráža, ak Ivan Husár hovorí o fonde ako verejno-právnej inštitúcii bez vonkajších zásahov.

V týchto dňoch sa pripravuje novela zákona o Fonde na podporu športu. S poľutovaním môžeme skonštatovať, že fond bol z tohto procesu vynechaný a rozhoduje sa o ňom bez neho. Rovnakým spôsobom sa postupovalo pri novele zákona o športe v lete tohto roku, čoho výsledkom bolo, že pri podstatnej časti novely sa na fond zabudlo (predkladanie výročných správ a účtovných závierok). Ani v návrhu novely zákona o fonde, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR, sa nespomína zmena účelu rozdeľovania prostriedkov v čase mimoriadnej situácie.

Obzvlášť v tomto období vnímame situáciu v slovenskom športe veľmi citlivo, od vzniku fondu sme presvedčení, že má plnohodnotne slúžiť športu ako nástroj účinnej pomoci športovým subjektom, mestám, obciam a nie parciálnym záujmom jednotlivcov.

Apelujeme na zodpovedných za riadenie športu, aby viedli otvorenú komunikáciu s predstaviteľmi fondu na podporu športu, pravidelne ich zapájali do pripravovaných legislatívnych návrhov v oblasti športu a využili potenciál odborných a finančných zdrojov fondu v prospech pomoci slovenského športu.“

Jozef GÖNCI, Anastasia KUZMINOVÁ, Jozef KRNÁČ, Jaroslav RYBANSKÝ, Ján RIAPOŠ, Martin KOHÚT, Richard GALOVIČ, Daniel LÍŠKA, Miroslav DRÁB

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV