Šport a olympizmus
4 min. čítania

Výzvy na dotácie pre šport v žilinskom a trenčianskom regióne

Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásili výzvy pre organizácie pôsobiace v daných regiónoch, z ktorých je možné čerpať dotácie aj na rôzne športové projekty. V Žiline je maximálna výška dotácie 3000 eur, v Trenčíne 4050 eur.

 

Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022

Žilinský kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 (č. 1/2022). Podporí v nej všetky sféry verejnoprospešných aktivít, vrátane športu.

Podporované aktivity:

- podpory spolupráce pri organizovaní športových, voľnočasových a kultúrnospoločenských aktivít a vytvárania podmienok pre ich rozvoj,

- rozvoj verejnej športovej infraštruktúry

- modernizácia, rekonštrukcia a výstavba: pozemných športovísk (outdoorové fitnes ihriská, ihriská pre futbal, basketbal, plážový volejbal, petanque, tenis a podobne) či súvisiacich sociálnych objektov (toalety, umyvárne, sprchy, šatne, odpočivárne a podobne)

Oprávnenými žiadateľom je (podľa výzvy Žilinského samosprávneho kraja č.1/2022):

- obec na území Žilinského samosprávneho kraja

- právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a pod.),

- fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja

Cieľové skupiny výzvy sú obyvatelia a návštevníci Žilinského kraja.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 100 eur.

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 3 000 eur.

Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať aj vyúčtovanie povinného spolufinancovania.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať najneskôr do 31. 3. 2022.

VIAC INFORMÁCIÍ

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

Trenčiansky kraj v súlade s platným VZN č. 36/2020 vyhlásil každoročnú výzvu pre žiadateľov o dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dotácie musia byť žiadateľmi použité na zrealizovanie projektov, ktoré boli podporené, do konca kalendárneho roka, t. j. 31. 12. 2022.

Oprávnený žiadateľ je:

•          obec a mesto na území TSK alebo

•          právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO) so sídlom alebo miestom podnikania na území TSK, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území TSK,

•          iná obec, mesto alebo vyšší územný celok, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

•          žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky platného VZN.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je (minimálnu som nenašiel):

•          50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur,

•          80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur pre žiadateľa

Podporované aktivity:

•          voľnočasové

•          vzdelávacie

•          športové

•          kultúrne a sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež

VIAC INFORMÁCIÍ

Tagy

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia