Šport a olympizmus
3 min. čítania

Lyžiarske múzeum v Kremnici bolo založené v roku 1980

Profile picture for user Muzeum Sportu
Múzeum
Športu

Výsledkom činnosti pani Dariny Salátovej, našej externej spolupracovníčky  v depozite lyžovania v Kremnici,  je aj spracovanie dokumentov vypovedajúcich o začiatkov budovania Lyžiarskeho múzea v Kremnici... Dňa 26. júla 1980 sa v Kremnici konkretizovalo na spoločnom zasadnutí predsedu Mestského národného výboru v Kremnici, riaditeľa Múzea mincí a medailí v Kremnici  (MMM) a členov užšieho predsedníctva Výboru lyžiarskeho zväzu  SÚV ČSZTV  (ďalej VLZ) zriadenie lyžiarskeho múzea v Kremnici. Rokovanie oficiálne otvoril predseda, Dr. Schelling. V prejave zdôraznil, že pri príležitosti osláv 50. výročia organizovaného lyžovania na Slovensku vo Vysokých Tatrách bolo dohodnuté, aby aj na Slovensku prišlo k zriadeniu lyžiarskeho múzea. Požiadavka na umiestnenie múzea do Kremnice vyšla z iniciatívy kremnických lyžiarskych funkcionárov, vzhľadom k tomu, že lyžovane malo v meste  dlhodobú historickú tradíciu a aj z faktu, že Mesto Kremnica malo možnosť v tomto období v historickom centre vyčleniť pre účel múzea vhodné priestory. Vďaka Ľudovítovi Fuskovi a Rudolfovi Čillíkovi uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami MsNV Kremnica,  múzea a členov P-VLZ. Na spoločnom rokovaní predseda MsNV Ľudovít Leitner prisľúbil, že pre účel zriadenia Lyžiarskeho múzea bude vyčlenená osobitná budova a to buď v dome č. 13 alebo č.14. Zároveň PhDr. Ladislav Jasenák, riaditeľ Múzea mincí a medailí, prisľúbil zabezpečiť prípravu odbornej muzeálnej časti. Listom požiadal o zaslanie archívnych materiálov organizačné výbory Tatranského pohára, Veľkej ceny Slovenska, Veľkej ceny Demänovských jaskýň, Skiinterkritéria, Bezroukovho memoriálu, Bielej stopy SNP, Goralského klobúka, Memoriálu Janka Nováka, Interski, Zimného zrazu turistov, výbory všetkých lyžiarskych oddielov na Slovensku, Slovenský ústredný výbor SZM v Bratislave a o spoluprácu požiadal aj Lyžiarske múzeum v Jilemnici.Na spomínanom zasadnutí bola menovaná komisia P-VLZ pri Politicko výchovnej komisii LZ, v zložení: Fusko, Mráz, Dolinský, Livora, ktorá mala v spolupráci s riaditeľom múzea pripraviť scenár stálej lyžiarskej expozície ako aj celkovú koncepciu múzea.                                                                                                                                                                                 Na stretnutí , dňa 28.10. 1980, informoval riaditeľ MMM o vytipovaní objektu domu č. 14 na námestí v Kremnici, ktorý spĺňa podmienky pre zriadenie múzea. Zároveň predložil k nahliadnutiu aj úvodný projekt na rekonštrukciu budovy. Riaditeľ bol následne požiadaný o vypracovanie ideového námetu scenára pre oddelenie Dejín slovenského lyžiarstva MMM. Členovia Subkomisie LZ pre založenie múzea Schelling, Mráz, Kubran, Ilavský, Dolinský, Livora a Fusko informovali o výsledkoch získavania exponátov pre múzeum. Konštatovali neoceniteľnú pomoc pri záchrane dokumentov a predmetov najmä zo strany Alojza Lutonského a Jána Mráza. V roku 1982 bol predsedom subkomisie Ľ. Fusko a členmi Jasenák, Mráz, Ilavský,  Dolinský,  Kováčik, Gašpar, Kubran a Livora. Na dohodu bol do MMM ako pracovník na úseku Lyžiarskeho múzea prijatý prof. Rahl. MMM požiadalo o spoluprácu pri zakladaní múzea aj Maticu slovenskú v Martine. V rokoch 1980 – 1987 pracovalo na príprave vytvorenia múzea množstvo lyžiarskych nadšencov. Výsledkom ich práce bolo slávnostné otvorenie prvého Lyžiarskeho múzea na Slovensku, 29. januára 1988 v Kremnici.

Projekt
od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV