Šport a olympizmus
21 min. čítania

Najzásadnejšie zmeny v novele Zákona o športe - prehľad

Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o športe. Štátne inštitúcie i verejnosť môžu návrh právneho predpisu pripomienkovať do 13. júla 2022. Nový Zákon o športe prináša množstvo zmien oproti súčasnosti.

Zmeny navrhuje ministerstvo naprieč celým zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov v športe, Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, športovej reprezentácie, zmluvných vzťahov, prístupu k spravodlivosti v oblasti športu, hlavného kontrolóra športu, financovania športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe.

Právne oddelenie Slovenského olympijského a športového výboru pripravilo sumár najzásadnejších zmien, ktoré prináša aktuálne zverejnená novela Zákona o športe. Cieľom dokumentu je, aby zástupcovia športového hnutia a verejnosť mala prehľad o jednotlivých navrhovaných úpravách.

Veľká novela Zákona o športe

Aké zmeny čakajú športovú obec?

Účinnosť novely je navrhovaná od 1. januára 2023.

Zmeny, ktoré prináša novela sa navrhujú naprieč celým Zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov
v športe, financovania športu, zmluvných vzťahov, kontrolórov, hlavného kontrolóra športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe. Postupne v nasledujúcom texte predstavíme tie najzásadnejšie z nich.

Definície

Navrhujú sa nové definície športu, súťažného športu, súťaže, športového odvetvia, športovej činnosti, športového výkonu a ďalšie.

Máme za to, že viaceré definície sú mimo dlhodobobú zaužívanú vedeckú pojmológiu upravenú aj  v medzinárodných dokumentoch.

Mimochodom, za súťaž sa v zmysle návrhu novej úpravy považuje aj súťaž v e-športe v rámci príslušného súťažného športu podľa pravidiel určených medzinárodnou športovou organizáciou. To však legislatívne nesedí s vymedzenou definíciou samotného športu v novele.

Novela zároveň nanovo upravuje vymedzenie niektorých subjektov v športe ako športovec, športový odborník, športový klub, športový zväz a pod. Ruší sa tiež pojem talentovaný športovec. Mládežou je naďalej obligatórne športovec do 23 rokov, bez ohľadu na špecifiká v jednotlivých športoch.

Oproti aktuálnej úprave sa spresňuje a bližšie špecifikuje definícia aktívneho športovca, aby nedochádzalo k vytváraniu súťaží na účel získania účasti športovcov na 3 súťažiach (školské súťaže, viaceré súťaže v jeden deň, korešpondenčné súťaže apod.) Za jednu účasť na súťaži sa považuje jeden súťažný deň. Medzi jednotlivými účasťami na súťaži sa vyžaduje uplynutie najmenej 30 dní. Za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži školského športu.

Športovým odborníkom v zmysle návrhu už nebude kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie, či dopingový komisár, keďže ich činnosť nespočíva vo vykonávaní športu ani v priamom organizovaní športu (riadenie, resp. administratívne zabezpečenie športu už po novom netvorí súčasť definície športovej činnosti).

Novela prináša pre športové organizácie viaceré nové povinnosti, ako napríklad:

 1. Schvaľovať do 31. januára kalendárneho roka rozpočet na prebiehajúci kalendárny rok a čerpanie rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok v štruktúre určenej ministerstvom školstva,

 2. Vyhotovovať zo zasadnutí najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam a uchovávať ho najmenej jeden rok od skončenia funkčného obdobia príslušného orgánu; na žiadosť člena národného športového zväzu je povinný mu tento záznam sprístupniť,

 3. Zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie o ostatných negatívnych javoch v športe. Súčasné znenie zákona o športe určovalo pre športové organizácie vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu, pričom novela zohľadňuje aj ďalšie negatívne javy v športe, ako športová korupcia, divácke násilie, rasizmus, podvody, manipulácie súťaže,

 4. Funkcia kontrolóra má byť po novom nahradená kolektívnym kontrolným orgánom, ktorý má najmenej troch členov. Funkcia kontrolóra zanikne k 30. júnu 2023. Navrhuje sa tiež  vypustiť kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie člena kontrolného orgánu. Kontrolór musel pôvodne mať prax v športe, určité vzdelanie a zložiť skúšku. Od týchto požiadaviek sa teraz upúšťa. Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce jeho kontrolné orgány s predpismi účinnými od 1. januára 2023 a zriadiť a obsadiť kontrolný orgán najneskôr do 30. júna 2023.

 5. Navrhuje sa tiež, aby bol najmenej jeden zástupca športovcov volený, a nie len navrhovaný, športovcami s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, členom najvyššieho výkonného orgánu. Zmena sa navrhuje z dôvodu, že podľa súčasnej úpravy musel byť zástupca športovcom aj členom najvyššieho orgánu, avšak športovci sú na najvyššom orgáne zastúpení prostredníctvom klubov, v ktorých pôsobia. Nie je však jasné, ako bude upravené volebné právo a organizácia volieb. Rovnako tak nie je uvedené, či budú voliť všetci športovci alebo len aktívni.

Zavádzajú sa zároveň prísnejšie lehoty zverejňovania informácií, konkrétne:

Národný športový zväz a národná športová organizácia plnia informačnú povinnosť tým, že na svojom webovom sídle zverejňujú:

 • stanovy a predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,

 • informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najneskôr 15 dní pred dňom zasadnutia,

 • pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu, vrátane podkladov na zasadnutie najvyššieho orgánu najneskôr 14 dní (pôvodných 7 dní) pred dňom konania zasadnutia,

 • mená a priezviská svojich orgánov alebo členov svojich orgánov, ich funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a podmienky ich zvolenia najneskôr 14 dní pred dňom konania zasadnutia,

 • mená a priezviská kandidátov na orgány alebo na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb,

 • rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, najneskôr tri dni od právoplatnosti rozhodnutia,

 • odôvodnenie rozhodnutia štatutárneho orgánu a členov volených orgánov, ak sa odchyľuje od stanoviska kontrolného orgánu a odborných orgánov v rovnakej veci,

 • zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu, najneskôr do 14 dní (pôvodných 25 dní) odo dňa zasadnutia orgánu, vrátane správy volebnej komisie a prezenčnú listinu,

 • uznesenie kolektívneho orgánu do troch dní od jeho schválenia,

 • rozpočet a jeho čerpanie v štruktúre určenej ministerstvom školstva schválený najvyšším orgánom kvalifikovanou väčšinou, každoročne do 31. januára.

V súvislosti s úpravou informačných povinností budú športové organizácie a prijímatelia verejných prostriedkov v športe povinní splniť ich podľa novej úpravy účinnej od 1. januára 2023 najneskôr do 30. júna 2023. Ministerstvo školstva upraví registre informačného systému športu najneskôr do 30. júna 2024 a osoby, ktoré doň zadávajú údaje, budú povinné jednotlivé údaje doplniť do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

Všeobecné zmeny

Hlavný kontrolór športu bude v pôsobnosti zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vymenúvať a odvolávať ho bude minister školstva a nie vláda SR.

Spresňuje sa aj postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu s väčším zameraním na kontrolu národných športových zväzov a národných športových organizácií.

Navrhovaná úprava umožňuje účasť hlavného kontrolóra športu na voľbách najvyššieho orgánu národného športového zväzu alebo najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu.

Na voľbách najvyššieho orgánu národného športového zväzu, najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu a na zasadnutí volebnej komisie je po novom oprávnený zúčastniť sa tiež nezávislý pozorovateľ určený ministerstvom školstva. Po novom už nie je potrebná žiadosť člena národného športového zväzu o pozorovateľa, ani pozvanie.

Navyše, ak sa nezávislý pozorovateľ zúčastní na voľbách alebo na zasadnutí volebnej komisie, uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.

Zároveň je športová organizácia povinná poskytnúť súčinnosť a predložiť všetky dokumenty, doklady aj o obchodných spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti.

MŠVVaŠ SR môže dať tiež podnet aj novému kontrolnému orgánu na vykonanie kontrolnej činnosti v lehote určenej MŠVVaŠ SR. A on je povinný ju vykonať.

Po novom sa tiež upravuje, že každý člen národného športového zväzu má hlasovacie právo, čo doteraz v zákone chýbalo.

Právna úprava ponecháva národným športovým zväzom kompetenciu určiť v stanovách národného športového zväzu podmienky, ktoré sú potrebné na členstvo v národnom športovom zväze, a či o prijatí rozhoduje najvyšší orgán alebo najvyšší výkonný orgán národného športového zväzu. V prípade splnenia podmienok vzniká automaticky nárok na prijatie za člena zo zákona (príslušný orgán rozhodne vždy o prijatí za člena), aby podľa MŠVVaŠ SR nedochádzalo k svojvoľnému neprijímaniu členov národných športových zväzov napriek splneniu podmienok členstva, keďže národné športové zväzy majú v tejto oblasti monopolné postavenie v rámci organizácie súťažného športu ako záujmové združenia právnických osôb, financované do veľkej miery z verejných prostriedkov.

Zásadnou zmenou tiež je, že na výkon funkcie štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu národného športového zväzu sa výslovne v novej úprave vzťahujú § 133 až 136 Obchodného zákonníka. Čo znamená, že napríklad ak takéto osoby porušia svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Rovnako tak odkazom na § 136 Obchodného zákonníka sa odkazuje na zákaz konkurencie, a teda že

(1)Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

Zmenou v zákone o športe prechádza úprava problematického konfliktu záujmov. Navrhuje sa, aby konflikt záujmov nevznikol v prípade, ak ide o výhodnejšiu ako trhovú cenu alebo ak ide o prípad riadne vysúťaženého dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Napríklad, ak štatutár športovej organizácie je zároveň dodávateľom tovaru alebo služieb pre národný športový zväz, ak ho dodá lacnejšie, než je obvyklá trhová cena.

Nová úprava sa týka aj rozšírenia pôsobnosti Antidopingovej agentúry SR aj na boj proti negatívnym javom v športe, a teda proti manipulácii športových podujatí, rasovej alebo rodovej diskriminácii a nenávistným a násilným prejavom v športe.

Zavádza sa tiež možnosť zriadiť spoločný orgán na riešenie sporov v športe. Tie zväzy, ktoré nemajú kapacitu vytvoriť si vlastné orgány na riešenie sporov, sa môžu spojiť s inými športovými organizáciami alebo využiť rozhodcovský súd.

Financovanie

V súvislosti s financovaním športu sa pojem uznaný šport mení na súťažný šport, príspevok na národný športový projekt sa mení na príspevok na plnenie úloh verejného záujmu. Navrhuje sa zaviesť jednotný orgán financovania športu, t.j. ministerstvo školstva (okrem rezortných stredísk, ktoré budú aj naďalej financovať a riadiť ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra) – finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom zmluvy s ministerstvom školstva, aj keby o financovaní rozhodovala vláda a prostriedky by pochádzali z rozpočtovej kapitoly iného ministerstva.

V návrhu sa už nepočíta s inštitútom spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ale sankcionovať sa bude každé porušenie zákona pokutou alebo pozastavením poskytovania finančných prostriedkov.

Ak je dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže prijímateľovi dočasne pozastaviť poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Z návrhu však nie je zrejmé čo je dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku.

Zároveň ak prijímateľ finančných prostriedkov neplní podmienky ustanovené v zákone alebo v zmluve, ministerstvo školstva bude disponovať oprávnením zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov. Počas neplnenia zákonných alebo zmluvných podmienok sa navyše zavádza krátenie zákonného príspevku za každý deň neplnenia povinností. Po obnovení plnenia podmienok (po odstránení nedostatkov) prijímateľ nemá nárok na doplatenie príspevku za obdobie, keď podmienky neplnil.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na šport sa budú poskytovať vo forme:

 • príspevku národnému športovému zväzu ,

 • príspevku národnej športovej organizácii,

 • príspevku top športovcovi,

 • dotácie,

 • príspevku na plnenie úloh verejného záujmu v športe.

Príspevok národnému športovému zväzu bude po novom zložený z dvoch častí: základná (paušálna) časť pre všetky zväzy v rovnakej sume na zabezpečenia základného fungovania každého zväzu (keďže základné náklady na administratívne zabezpečenie sekretariátu národného športového zväzu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o športe majú všetky národné športové zväzy rovnaké) a druhá časť percentuálne vypočítaná podľa vzorca, v závislosti od športovej úspešnosti zväzu a veľkosti jeho mládežníckej členskej základne.

Národný športový zväz je povinný použiť najmenej 15 % prostriedkov z príspevku na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to ich poskytnutím pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Ak niektorý zo športových klubov príslušnú časť z príspevku národnému športovému zväzu nepoužije, zostávajú tieto prostriedky národnému športovému zväzu, ktorý ich použije na športovú činnosť.

Národný športový zväz finančné prostriedky použije tak, že ich poskytne športovým klubom, čím sa z pohľadu národného športového zväzu príspevok považuje za použitý. Národný športový zväz však bude naďalej zodpovedný za to, že finančné prostriedky športové kluby použijú na športovú činnosť v súlade so zákonom!

Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku  národnému športovému zväzu nesmú prekročiť sumu určenú najvyšším orgánom národného športového zväzu na základe rozpočtu schváleného v  štruktúre určenej ministerstvom školstva, najviac však 15 % z ročnej sumy príspevku národnému športovému zväzu. Ak je táto suma nižšia ako 25 000 eur, platí, že tieto výdavky nesmú prekročiť 25 000 eur.

Zavádza sa tak minimálna hranica, pri ktorej neplatí podmienka 15%-ného obmedzenia výdavkov na správu a prevádzku národných športových zväzov. Dôvodom je umožniť menším národným športovým zväzom udržať svoju základnú prevádzku, a teda existenciu, z dôvodu diverzifikácie portfólia športov - suma 25 000 eur zhruba zodpovedá ročnej cene práce zamestnanca národného športového zväzu a nákladom na prenájom kancelárie.

Prijímateľ verejných prostriedkov zároveň nesmie finančné prostriedky z príspevku poskytnúť ním ovládanej osobe – dcérskej spoločnosti.

Na poskytnutie prostriedku je právny nárok za podmienky, že jednak národný športový zväz o príspevok písomne požiada, a zároveň, ak splní zákonom ustanovené podmienky.

Čo sa týka podmienok na žiadateľa, ak chce byť uznaný za národný športový zväz, tak nová úprava odlišuje od doterajšej napríklad v tom, že sa už nevyžaduje minimálny počet klubov, ale naopak, vyžaduje sa zákonom upravený počet registrovaných aktívnych športovcov.

Vzhľadom nato, že žiadosti o príspevok národnému športovému zväzu (po novom súťažnému športu) sa podávajú v septembri, je potrebné upraviť, že príspevok súťažnému športu na rok 2023 sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Podľa novej úpravy sa tak budú poskytovať prostriedky až od januára 2024. Ak budú v roku 2023 uznané nové národné športové zväzy, budú môcť dostať finančný príspevok len z iných zdrojov ministerstva školstva a nie z príspevku národnému športovému zväzu. Z uvedeného tiež vyplýva, že prostriedky pre futbal a ľadový hokej sa budú počítať ešte podľa doterajších pravidiel a podľa vzorca im budú príspevky na rok 2024 vypočítané na základe splnenia podmienok a podania žiadosti v septembri 2023.

Príspevok národnej športovej organizácii

Výdavky na správu a prevádzku národnej športovej organizácie nesmú prekročiť 30 % z príspevku národnej športovej organizácii.

Príspevok na plnenie úloh verejného záujmu v športe

Pojem "príspevok na národný športový projekt" sa mení na "príspevok na plnenie úloh verejného záujmu v športe".

Súčasne sa určujú limity poskytnutia príspevku zo strany ministerstva školstva a upravuje sa hranica, nad ktorú odsúhlasuje príspevky na plnenie úloh verejného záujmu vláda.

Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť príspevok na  plnenie úloh verejného záujmu v športe. Príspevok na plnenie úloh verejného záujmu v športe ministerstvo školstva môže v jednom rozpočtovom roku poskytnúť najviac do sumy 500 000 eur na jeden účel alebo najviac do sumy 1 000 000 eur jednému prijímateľovi.

Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku na plnenie úloh verejného záujmu v športe, ak ide o sumu viac ako 500 000 eur na jeden účel alebo viac ako 1 000 000 eur jednému prijímateľovi.

Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu

Prostriedky schválené v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na šport okrem prostriedkov pre Fond na podporu športuprostriedkov na príspevok za zásluhy v oblasti športu sa použijú

 • v objeme 82 % na poskytovanie príspevku národným športovým zväzom,

 • v objeme 5 % na poskytovanie príspevku top športovcom okrem finančných prostriedkov na zabezpečenie zdravotne znevýhodnených top športovcov,

 • v objeme 2 % na poskytovanie príspevku národnému olympijskému výboru,

 • v objeme 0,5 % na poskytovanie príspevku národnému paralympijskému výboru,

 • v objeme 5 % na poskytovanie príspevku na šport zdravotne znevýhodnených vrátane finančných prostriedkov na zabezpečenie zdravotne znevýhodnených top športovcov,

 • v objeme 2 % na podporu a rozvoj školského športu,

 • v objeme 3,5 % na úlohy ministerstva školstva v oblasti športu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa návrhu budú môcť vo svojej pôsobnosti podporovať, zabezpečovať a financovať činnosť len ním zriadených rezortných športových stredísk.

K vzorcu všeobecne

Prichádza k vráteniu futbalu a ľadového hokeja do vzorca.

Na účel zvýšenej validity samotného výpočtu sa zavádza častejšia periodicita prieskumov domáceho a zahraničného záujmu o športy.

Keďže podľa MŠVVaŠ SR niektoré národné športové zväzy nenavrhovali váhy jednotlivých športových odvetví korektne v súlade s výškou členskej základne alebo popularitou športových odvetví, navrhuje sa, aby po novom určovalo váhy ministerstvo školstva na základe návrhov národných športových zväzov.

Zmluvné vzťahy

Upravuje sa postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcom podľa zmluvy “sui generis”, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca, ale úprava náležitosti zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu reflektuje skutočnosť, že nejde o zamestnanecký vzťah.

Nakoľko tak ide o zmluvný typ, v ktorom sa prelínajú prvky zamestnaneckého vzťahu s prvkami samostatne zárobkovej činnosti, tento právny vzťah nie je možné považovať za pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, iný pracovnoprávny vzťah ani obchodnoprávny vzťah. Otázna je súladnosť takéhoto riešenia s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Profesionálnemu športovcovi vznikne oproti súčasnému stavu nová povinnosť, platiť si poistné podľa osobitných predpisov - zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, rovnako si bude športovec povinný sám zdaňovať aj svoj príjem zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Úprava prináša tiež nové formulácie niektorých náležitostí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Napríklad na okamžité ukončenie zmluvy zo strany športovca stačí, že mu nebude uhradená odmena do 30 dní po termíne splatnosti. Vypúšťa sa podmienka predchádzajúceho písomného upozornenia.

Vypúšťa sa zmluva o príprave talentovaného športovca, v nadväznosti na zrušenie inštitútu talentovaného športovca.

Navrhuje sa rozšíriť zmluvné typy o dohodu o vykonávaní športovej činnosti tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto dohodu aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa.

Zavádza sa tiež nová typová zmluva o náhrade za stratu času športového odborníka.

Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli do 31. decembra 2022, sa spravujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Právne účinky úkonov, ktoré nastali do 31. decembra 2022, zostávajú zachované.

Informatizácia

Úpravou prechádza aj časť o informačnom systéme športu, v ktorej sa navrhujú nové registre.

Informačný systém športu po novom majú tvoriť:

 • register fyzických osôb v športe,

 • register účasti športovcov na súťažiach,

 • register športových výsledkov,

 • register právnických osôb v športe,

 • register verejných prostriedkov v športe,

 • register športovej infraštruktúry,

 • verejný portál informačného systému športu

V tejto súvislosti bude potrebný zápis údajov do registrov.

Vzdelávanie

Navrhujú sa tiež úpravy vo vzťahu k vzdelávaniu v športe, najmä vo vzťahu k inštruktorom športu, kde sa upúšťa od trojstupňového kvalifikačného systému a ponecháva sa len jeden kvalifikačný stupeň a s tým súvisiaca úprava skúšky odbornej spôsobilosti. Po novom sa tiež zavádza všeobecné pravidlo, že vzdelanie v oblasti športu je nadobudnuté bez časového obmedzenia.

Podujatia

Vláda Slovenskej republiky schvaľuje podľa novej úpravy garancie pre významnú súťaž, ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje garanciou štátu, na území ktorého sa má významná súťaž uskutočniť, len v rozsahu podľa schváleného štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Postup uchádzania sa o organizovanie medzinárodných podujatí je dlhoročný proces a pripravuje sa viac rokov vopred, preto toto ustanovenie nie je podľa nášho názoru reálne vykonateľné.

Zároveň sa v dôvodovej správe uvádza, že MŠVVaŠ SR už nebude poskytovať na organizáciu medzinárodných podujatí na Slovensku žiadnu osobitnú podporu.

Na Slovensku chýba jasná podpora medzinárodných športových podujatí zo strany štátu a tým pádom to odrádza aj veľa organizátorov, nakoľko sa nevedia oprieť o informáciu, či zo strany štátu bude dané podujatie podporené alebo nie. Slovensku by jednoznačne pomohlo vypracovanie premyslenejšieho systému podpory organizácie významných medzinárodných športových podujatí.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV