Šport a olympizmus
Bratislava
9 min. čítania

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 je v oblasti športu skromné a málo konkrétne

Pohľad do rokovacej sály Národnej rady SR v pondelok počas vystúpenia predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý vystúpil s Programovým vyhlásením vlády.
Foto
TASR/Jaroslav Novák

Vláda Slovenskej republiky 19. apríla schválila svoje programové vyhlásenie, s ktorým sa v pondelok 20. apríla uchádza o dôveru Národnej rady SR. Oblasti športu sa Programové vyhlásenie vlády (PVV) SR na roky 2020 – 2024 venuje na skromnom priestore a je málo konkrétne. Pre športové hnutie je obsah programového vyhlásenia v oblasti, ktorá sa ho priamo týka, sklamaním a nenaplnením očakávaní. Žiaľ, šport sa ocitol na okraji záujmu vlády.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR koncom marca zaslal pomerne obsiahly návrh téz ako námet na zapracovanie do tohto dokumentu. Tieto tézy sa opierali o závery z rozsiahlej diskusie v športovom hnutí a pri naplnení aspoň časti z nich by umožnili významný rozvoj slovenského športu. Žiaľ, do programového vyhlásenia sa nedostali.

Prekvapuje najmä to, že PVV vôbec nezmieňuje Fond na podporu športu, ktorý začal svoje pôsobenie začiatkom roka 2020 ako významná verejnoprávna inštitúcia, umožňujúca z verejných prostriedkov podporiť oblasť športu výraznejšie, než v minulosti. Nie je v ňom ani zmienka o možnosti využiť fondy Európskej únie aj v prospech slovenského športu, ani o Informačnom systéme športu, či o podpore organizovania významných medzinárodných športových podujatiach na Slovensku. Nič nenájdete ani o vzdelávacom procese prostredníctvom športu a o vzájomnom prepojení športu a vzdelávania.

Vláda v PVV nijako nereagovala ani na podnet pripraviť v spolupráci so športovým hnutím nový koncepčný Národný program rozvoja športu v Slovenskej republike na dlhšie obdobie.

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 sa o športe uvádza nasledovné:

„Vláda SR považuje šport za fenomén so silným spoločenským a ekonomickým významom. Vníma jeho prínos a významnú úlohu vo fyzickom, zdravotnom, sociálnom aj osobnostnom rozvoji jednotlivca. Okrem profesionálneho športu a jeho roly pri medzinárodnej reprezentácii Slovenska vníma vláda dôležitosť športu najmä pri práci s mládežou. Preto presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií, aby podporila súťaživé a konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané športy. Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov.

Vláda SR nastaví pravidlá pre financovanie športu znevýhodnených s ohľadom na jeho špecifiká a sociálny charakter.

Vláda SR presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept otvorených školských dvorov. Stanoví pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov, podporí vznik špecializovaných športových tried na

základných školách s cieľom rozvíjať mladé športové talenty a spustí dialóg so samosprávami a zriaďovateľmi o možných riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže.

Vláda SR posilní boj proti negatívnym javom v športe (doping, manipulácia športových súťaží, divácke násilie na športových podujatiach), vrátane aplikácie Medzinárodných dohovorov Rady Európy v tejto oblasti.“

Čiastočne aj oblasti športu sa dotýkajú aj tieto pasáže PVV:

„S cieľom predchádzať radikalizácii spoločnosti bude vláda SR razantne postupovať v boji proti akýmkoľvek prejavom diváckeho násilia na verejných športových podujatiach. Zabezpečí dôslednú implementáciu 24 medzinárodných záväzkov a európskeho práva v oblasti boja proti diváckemu násiliu na verejných športových podujatiach.“

„Osobitne vo vzťahu k infraštruktúrnym projektom, ako aj k projektom v záujme miest, obcí či samosprávnych krajov (turizmus, šport, školstvo, bývanie, kultúra), bude vláda klásť dôraz na lepšiu prípravu projektov, účinné nástroje na usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom.“

„V súlade s právom EÚ posúdiť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom ruchu, pričom toto opatrenie by sa vzťahovalo na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom, a zahŕňať tak ubytovacie a stravovacie služby v hoteloch a penziónoch, ako aj služby cestovných a informačných kancelárií, sprievodcovské služby, rekreačné služby, osobnú prepravu a prenájom vozidiel, služby športových zariadení, predaj cestovných lístkov, vstupeniek, suvenírov a pod.“

„Náležité miesto pri komunikácii cieľov slovenskej zahraničnej politiky bude mať strategická komunikácia posilnená verejnou diplomaciou a partnerstvami s mimovládnym sektorom. Rezort bude aktívne spolupracovať s Ministerstvom obrany a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti zvyšovania povedomia o EÚ, NATO a dôležitosti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a podpory ľudských práv a slobôd 108 vo svete, nástrahách dezinformácií a kybernetickej kriminality, ako aj o medzinárodnom rozvoji vedy, výskumu a inovácií a tiež športu.“

Čo navrhoval do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky SOŠV?

Uvádzame návrh téz športového hnutia do Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré 5. marca schválil výkonný výbor SOŠV a následne ich zaslal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, zabezpečujúcemu štátnu starostlivosť o telesnú výchovu a šport:

„Vláda SR, uvedomujúc si významný prínos športu pre spoločnosť, najmä jeho pozitívne zdravotné, výchovné, vzdelávacie, sociálne prínosy a motivačné pôsobenie na deti, mládež, dospelých ľudí, seniorov i zdravotne znevýhodnených občanov, vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako dôležitá súčasť verejných politík štátu a významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Vláda SR podporí šport na Slovensku tým, že:

- zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých športovcov;

- utvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov;

- podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;

- naďalej bude, v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti, rozvíjať v spolupráci s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS značku reprezentácie Slovenskej republiky;

- utvorí podmienky na budovanie, prevádzkovanie a údržbu športovej infraštruktúry v súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom; podporí systém financovania športu prostredníctvom Fondu na podporu športu a utvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;

- pripraví nový Národný program rozvoja športu v Slovenskej republike v spolupráci so športovým hnutím;

- zabezpečí dobudovanie Informačného systému športu ako dôležitého nástroja pre dokončenie digitalizácie slovenského športu;

- zabezpečí realizovanie projektu športových poukazov, ako perspektívneho nástroja na zvýšenie športových aktivít detí a mládeže a na podporu činností športových klubov;

- presadí možnosti čerpania fondov Európskej únie do slovenského športu;

- sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy a športových aktivít po vyučovaní, a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľnočasových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;

- sa zameria na propagáciu zdravého životného štýlu, prostredníctvom kampaní, ktorých cieľom je motivácia k zdravšiemu životnému štýlu, k aktívnemu pohybu a k pravidelnej športovej činnosti, ktorá je základom zdravej spoločnosti;

- podporí vzdelávací proces prostredníctvom športu a vzájomné prepojenie športu a vzdelávania, nakoľko šport ako súčasť vzdelávacieho procesu, môže slúžiť ako významný nástroj na výchovu detí a mládeže a vytvárať zdravšiu spoločnosť;

- podporí budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na školách a skvalitnenie a modernizáciu jej športového materiálno-technického vybavenia;

- podporí budovanie športových komunitných centier pri základných, stredných a vysokých školách; vytváranie takýchto centier, športovísk a školských športových areálov pri školách bude slúžiť na vzdelávacie, ale i voľnočasové aktivity mladých ľudí a širokej verejnosti;

- podporí koncept otvorených telocviční a školských dvorov na športovanie detí, mládeže a verejnosti aj po ukončení vyučovania;

- bude venovať pozornosť výchove a vzdelávaniu kvalitných trénerov, za týmto účelom vytvorí podporný systém výchovy a vzdelávania trénerov a systém koncepčného celoživotného vzdelávania športových odborníkov;

- vykoná audit potrieb počtu športových odborníkov a aký obsah ich vzdelania je nevyhnutný na získanie potrebných kompetencií pre zvládnutie výkonu povolania a následne tieto poznatky aplikuje do systému vzdelávania.

- zlepší podmienky pre vrcholovú športovú prípravu talentovanej mládeže predovšetkým prepojením stredoškolského štúdia so športovou prípravou na stredných športových školách; podporí systém duálneho vzdelávania pre športovcov;

- upraví zákon o športe s cieľom odstrániť jeho negatívne dopady, najmä zvýšenú administratívnu záťaž;

- zabezpečí rozvoj siete cyklotrás a turistických chodníkov;

- utvorí podmienky pre rozšírenie počtu hodín telesnej výchovy;

- utvorí legislatívny nástroj na zaviazanie investorov pri investičnej výstavbe povinne plnohodnotne nahradiť zaniknuté športovisko novým.“

Projekt
paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV