Šport a olympizmus
10 min. čítania

Slovensko sa vydáva v stopách športových veľmocí, SOŠV odštartoval prípravu analýzy stavu športu a Stratégie športu 2030

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Zmapovať súčasnú situáciu v oblasti športu a s podporou faktov a dát nastaviť kľúčové oblasti, ktoré by sa mali stať východiskom pre budúci rozvoj športu, je hlavný cieľ utvorenia analýzy slovenského športu. Slovenský olympijský a športový výbor by ju v spolupráci s renomovanou poradenskou firmou PwC a s ďalšími subjektmi zo športového hnutia chcel vytvoriť do konca roka 2020. Na tento proces nadviaže v prvej polovici roka 2021 ďalší, ktorého výsledkom bude s využitím získaných dát dlhodobá Stratégia športu 2030.

Práce na identifikácii kľúčových a problémových oblastí slovenského športu sa už začali. Celý projekt predstavili zástupcovia SOŠV a PwC športovému hnutiu počas stredajšej online prezentácie. V jej rámci prezident SOŠV Anton Siekel vyzval všetkých k vzájomnej spolupráci na prípravách dôležitého dokumentu.

Pôvodne SOŠV očakával, že s iniciatívou na prípravu dlhodobej stratégie príde štát a že sa tento zámer objaví aj v programovom vyhlásení novej vlády, ale to sa neudialo. A keď štátny tajomník pre šport Ivan Husár otvorene deklaroval, že nevidí potrebu prípravy dlhodobej stratégie, iniciatívu prevzala strešná organizácia slovenského športu.

Celá prezentácia príprav Stratégie športu 2030 je na konci tohto textu.

PRI TVORBE ANALÝZY I STRATÉGIE BUDE DÔLEŽITÝ KAŽDÝ NÁZOR

Analýza i následná stratégia sa budú zaoberať stavom v celom športovom ekosystéme od profesionálneho športu cez amatérsky, mládežnícky až po rekreačný. Zamerajú sa na pohybové aktivity obyvateľstva, infraštruktúru i na samotné financovanie športu. Identifikujú dopady športu na rôzne celospoločenské oblasti vrátane zdravotníctva, ekonomiky, sociálnych záležitostí i životného prostredia.

Prvotná analýza súčasného stavu slovenského športu by mala byť hotová do konca roka. Na jej základe by mali byť nastavené východiská a koncepty budúceho rozvoja športu pod Tatrami. Významnou ambíciou je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk a načrtnutie strategických modelov a východísk pre budúcnosť.

„Našou snahou je zlepšovať stav slovenského športu. Nestačí len hovoriť, že všetko je negatívne. Aj touto aktivitou chceme pomôcť k rozvoju športu. Je dôležité prezentovať názory podložené faktami a dobrými skúsenosťami, nespoliehať sa len na svoje dobré pocity a presvedčenie, že tento názor je ten najsprávnejší. Zapojiť do práce na tvorbe analýzy chceme čo najširšie spektrum ľudí. Počúvať budeme každý názor od športových odborníkov i ľudí z praxe. Privítame názor tých, ktorí majú radi šport, ale aj rodičov malých športujúcich detí, ktorí svojich potomkov pravidelne vodia na tréningy a starajú sa o ich športový rozvoj. Pri analýze je každý pohľad dôležitý. Je nutné si uvedomiť, že šport na Slovensku nie je iba vrcholový a súťažný, ale aj rekreačný. Šport má tiež veľký vplyv v rôznych odvetviach celej spoločnosti,“ povedal v úvodnom slove počas prvého stretnutia k Stratégii športu 2030 Anton Siekel.

VYUŽIJÚ SA AJ SKÚSENOSTI ZO SVETA

Vo svete podobné dokumenty a stratégie na dlhšie obdobie nepredstavujú nič výnimočné. SOŠV pred rozhodnutím vypracovať vlastný materiál diskutoval o modeloch koncepcií a stratégií aj so zahraničnými národnými olympijskými výbormi a čerpal od nich skúsenosti. Aj športové veľmoci majú zadefinované ciele, ktoré chcú dosiahnuť a ako sa chcú k nim dostať. A nie sú to len definície pre vrcholový šport. „Vidíme, že tento systém a stratégie prinášajú aj reálne výsledky. Vypracovanie si nedávajú len ako domácu úlohu, ale naplno sa venujú aj napĺňaniu cieľov,“ hovoril Anton Siekel.

Zľava výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a zástupcovia PwC Ivo Doležal a Ondrej Šebáň pri prezentácii ambícií a cieľov Stratégie športu 2030 pre zástupcov športového hnutia.
Zľava výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a zástupcovia PwC Ivo Doležal a Ondrej Šebáň pri prezentácii ambícií a cieľov Stratégie športu 2030 pre zástupcov športového hnutia.
Foto
PETER PAŠUTH

Zapojenie PwC do celého procesu nie je náhodné. Spoločnosť sa procesom vytvárania stratégií a analýz dlhodobo venuje, pripravuje ich v rôznych oblastiach života po celom svete. Skúsenosti majú jej odborníci aj so športovými konceptami a koncepciami. V tíme, ktorý bude spolupracovať s SOŠV, je aj David Dellea, ktorý pracuje vo Švajčiarsku a participuje aj na projektoch Medzinárodného olympijského výboru. Aj jeho postrehy a námety budú v projekte veľmi užitočné. Zástupcovia PwC budú usmerňovať celý proces, komunikovať so zainteresovanými, spracovávať ich návrhy. Na základe vstupných dát a podkladov sa budú snažiť porozumieť, kto všetko vystupuje v športovom ekosystéme. Bez podpory a aktívneho prístupu ľudí zo športového sveta, ktorí budú členmi pracovných skupín, však nedokážu pomenovať silné a slabé stránky slovenského športu.

STRATÉGIA AKO STRECHA PRI NÁČRTE BUDÚCICH RIEŠENÍ

Šport 2030

Proces príprav analýzy i následnej stratégie nemá byť krátkodobý. Je to dlhodobá cesta. Dôležité je podľa analytikov na úvod povedať, že jednotlivé závery a návrhy nemajú byť po skončení príprav vytesané do skaly, ale môžu sa v prípade nových vstupných dát meniť a aktualizovať. Stratégia má byť otvorený dokument, podľa ktorého sa má kráčať za napĺňaním stanovených cieľov. Tie sú jednoznačné – posunúť vpred slovenský šport.

Cieľom nie je prinášať revolučné riešenia či prevratné návrhy. Oveľa dôležitejšie je nastaviť si priority, jednotlivé váhy, piliere a mechanizmy, prostredníctvom ktorých je možné pri konzistentnej práci dosiahnuť cieľ. „Keď budeme mať v budúcnosti nejaké pochybnosti, stratégia by mala byť tá strecha, ktorá nás nasmeruje a načrtne možné riešenia,“ vysvetľuje Ivo Doležal z PwC, ktorý zastrešuje realizačný tím vypracovania celej stratégie a analýzy. Zároveň pripomína, že výsledný dokument, ktorý z celého procesu vzíde, je dôležitý pre udržanie kontinuity rozvoja aj po zmenách vlády: „Po nástupe nového kabinetu šport môže operovať svojou stratégiou, konzistentným dokumentom, ktorý definuje smer cesty do cieľa. Vždy je možné dosiahnuť viac, keď všetci pôjdu jednotne a nebudú medzi sebou bojovať skupiny, ktoré majú rozličné pohľady na jednu vec.“

Dnes chýbajú nástroje a cesta, po ktorej je možné dostať sa k strategickým cieľom. Nie je to však prekážka, aby sa práce na prípravách analýzy a stratégie nezačali. „Mnohí sa pýtajú, či má dlhodobé plánovanie zmysel, keď nikto nevie, čo bude za desať rokov. Bez stanovenia strategických cieľov sa len veľmi ťažko hľadajú cesty rozvoja. Každá systematická práca prináša lepšie výsledky ako metódy neustáleho skúšania a pokusov. Pri improvizácii často pracujeme nekoncepčne a neposúvame sa dopredu,“ vysvetľuje Ivo Doležal, ktorý má skúsenosťami z poradenských projektov v Európe, strednej Ázii i Austrálii.

ŠTYRI FÁZY PRÍPRAVY

Šport 2030

Stratégia športu 2030 sa bude pripravovať v štyroch základných fázach, po nich bude nasledovať jej implementácia. V úvodnej fáze je potrebné analyzovať relevantné organizácie a plán ich zapojenia do procesu tvorby. Táto časť sa už začala pred niekoľkými dňami. V rámci nej sa definovalo, ako budú participovať na prípravách analýzy rôzne zainteresované strany z ekosystému slovenského športu, ako budú spolu komunikovať, ako sa bude organizovať spoločná práca.

Od začiatku novembra sa spracúva analýza stavu športu na Slovensku. „Táto fáza sa často zanedbáva, ale z pohľadu celkovej práce je veľmi dôležitá. Často pri podobných činnostiach chcú klienti okamžite navrhovať vízie a ciele bez poznania skutkového stavu. Bez neho je ťažké niečo nastavovať. Je dôležité poznať súčasné problémy, ktorými sa chceme zaoberať. Je to základný krok pred pustením sa do koncepčných vecí,“ vysvetľuje projektový manažér tvorby Stratégie športu 2030 Ondrej Šebáň.

V rámci tejto fázy, ktorá potrvá do konca roka 2020, sa vo výslednej analýze zadefinuje, kde sa šport na Slovensku nachádza, aké má problémové oblasti a určia sa tiež základné východiská pre ďalšiu prácu. Autori analýzy sa chcú pozrieť na konkrétne ukazovatele a analyzovať a identifikovať stav v oblastiach športových výsledkov, prezentácie v zahraničí, reprezentácie na významných podujatí. Zhodnotia výkonnosť športu z hľadiska vrcholového, ale aj zapojenia sa verejnosti do športovania. Pozrú sa na vývoj počtu športovcov v jednotlivých športoch. Špecifickými objektmi analýzy budú infraštruktúru, financovanie i dopady športu na spoločnosť, keďže v rámci mnohých jej sfér je významným fenoménom. Nebudú chýbať ani porovnania so zahraničím. Hlavným cieľom tejto fázy je vytvorenie kľúčového podkladu pre tvorbu dlhodobej koncepcie a stratégie športu.

Tretiu fázu prác tvorí príprava koncepcie športu do roku 2030, v rámci ktorej sa budú hľadať odpovede na otázky o základnej vízii rozvoja, základných pilieroch a prioritách rozvoja i aké opatrenia je potrebné realizovať. Na túto fázu nadviaže štvrtá, v ktorej sa už tvorí samotná Stratégia športu 2030. Rozpracujú sa v nej koncepčné detaily do finálneho dokumentu, zadefinujú sa ukazovatele i ciele napĺňania priorít stratégie i zodpovední za ich plnenie. „Pojmy koncepcia a stratégia vnímame rôzne. V prvom kroku robíme konceptuálny návrh, kde si zadefinujeme základné piliere a vízie rozvoja. Stratégia je už tvorba detailného dokumentu, koncepcia je jeho rámcový dokument,“ vysvetlil Šebáň.

Každý názor je veľmi dôležitý a vylepší konečnú verziu stratégie. 

ANTON SIEKEL

Na konci štvrtej časti, pravdepodobne v júni 2021, bude strategický dokument Stratégia športu 2030. Stanovené ciele a návrhy z neho, ktoré budú zohľadňovať nastavenie slovenského športu a vychádzať z komplexnej analýzy súčasného stavu, sa budú plniť v rámci implementačnej fázy.

SPOLUPRÁCA S CELÝM ŠPORTOVÝM SPEKTROM

Organizačný tím Stratégie športu 2030 chce všetky kroky robiť v spolupráci s odborníkmi zo všetkých sfér športu, ktorí ním dennodenne žijú. Spoločne by mali nastaviť kompromis, keďže nie je možné vyhovieť každému a nájsť ideálne pravidlá vyhovujúce všetkým. Z výsledného kompromisu by malo byť jasné, ako sa chce slovenský šport posúvať v nasledujúcich desiatich rokoch.

Postupne sa do prípravy strategického dokumentu budú zapájať mnohé inštitúcie vrátane rezortných ministerstiev, samospráv, ale aj športových klubov i športových nadšencov, ktorí sa vedia k téme vyjadriť. „Neváhajte participovať na prípravách. Využívajte všetky priestory komunikácie, ktoré ponúkame. Píšte nám, kontaktujte nás, dávajte návrhy na zlepšenie. Každý názor je veľmi dôležitý a vylepší konečnú verziu stratégie,“ vyzval zainteresovaných prezident SOŠV Anton Siekel.

V diskusii k prezentovaným zámerom Martin Mňahončák z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti ponúkol na účel spracovania analýzy poskytnutie zistení z veľkého výskumu, ktorý úrad realizoval v oblasti tretieho sektora aj so zameraním na šport.

Predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan zase odporučil, aby súčasťou analýzy bolo aj vyhodnotenie koncepcie rozvoja športu na roky 2012 – 2020. Upozornil, že v minulosti podobné dlhodobé strategické dokumenty neboli nikdy vyhodnotené.

www.olympic.sk/sport2030

Tagy
Projekt
nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola