Šport a olympizmus
SOŠV
4 min. čítania

SOŠV a BBSK budú v spolupráci s CVČ JUNIOR približovať mladým olympijské i životné hodnoty

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spoločne s Centrom voľného času JUNIOR budú aktívne spolupracovať pri organizácii a realizovaní vzdelávacích aktivít o športe či športových podujatí. Všetky tri inštitúcie podpísali Memorandum o spolupráci, podľa ktorého budú propagovať aktivity smerujúce k rozvoju telesnej výchovy a športu.

Memorandum o spolupráci podpísali v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja župan Ján Lunter, prezident SOŠV Anton Siekel a riaditeľka CVČ JUNIOR Banská Bystrica Jarmila Lipková. Prvou významnou aktivitou medzi zainteresovanými stranami je spolupráca na Programe olympijskej výchovy (OVEP).

Jej základom je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt k sebe samému a druhým, snaha o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Spolupráca s BBSK je pre SOŠV prirodzená, keďže región Banskej Bystrice bude v roku 2022 dejiskom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže.

„Banskobystrický samosprávny kraj robí aktívne kroky k tomu, aby deti a mladí ľudia viac športovali. Krajské zastupiteľstvo nedávno schválilo koncepciu podpory športu, ktorá systémovo rozvíja zdravý pohyb detí. Podpis memoranda a výchova mladých k princípom olympizmu do tohto konceptu prirodzene zapadajú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

Obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

„Dnes je viac ako potrebné, aby sme olympijské hodnoty priblížili pre mládež a aby ich aplikovala vo svojich životoch. SOŠV chce prostredníctvom svojich programov inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu sa prostredníctvom športu, ktorý je nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Sme radi, že túto našu snahu podporí aj Banskobystrický samosprávny kraj a prostredníctvom Centra voľného času JUNIOR budeme šíriť olympijské hodnoty na stredných školách v tomto regióne,“ uviedol po podpise memoranda prezident SOŠV Anton Siekel.

Slovenský olympijský a športový výbor pripraví v spolupráci s CVČ - JUNIOR pre Banskobystrický samosprávny kraj sériu workshopov i besied, aj s úspešnými športovcami, pre študentov a žiakov škôl na rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy i vzdelávania k hodnotám.

Centrum voľného času JUNIOR sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a toto memorandum, reflektujúce na Európsky olympijský festival mládeže, môže naše neformálne vzdelávanie rozšíriť o novú tému, ktorou je olympijský duch a olympijské hodnoty a tie následne preniesť aj do stredných škôl v našom kraji. Dáva zároveň priestor na osobnostný rozvoj zamestnancov a učiteľov,“ povedala riaditeľka CVČ JUNIOR Jarmila Lipková.

Slovenský olympijský a športový výbor si uvedomuje, že spolupráca so samosprávnymi krajmi je veľmi dôležitá. Aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji chce ako zástupca tretieho sektora aktívne participovať s SK8 na prípravách integrovaných územných stratégií, čo sú kľúčové dokumenty v novom programovom období na čerpanie prostriedkov z Európskej únie. „Aktívne sa spolu s BBSK chceme podieľať na prípravách projektov zameraných na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá je dnes na Slovensku nedostatočná. Potrebujeme priblížiť športoviská ľuďom každého veku, aby sme mali zdravú spoločnosť,“ doplnil Anton Siekel.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV