Šport a olympizmus
Brusel
4 min. čítania

Výzva Európskej komisie “Výmeny a mobilita v športe” pre športové organizácie a ich zamestnancov, aj dobrovoľníkov

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) informuje športovú verejnosť, že Európska komisia zverejnila výzvu na predloženie návrhov na tému „Výmeny a mobilita v športe“. Všeobecným cieľom tejto výzvy je poskytnúť zamestnancom športových organizácií (členom realizačných tímov) príležitosť zlepšiť ich spôsobilosti, kvalifikáciu a získať nové zručnosti prostredníctvom vzdelávacej mobility tým, že určitý čas strávia v cudzej krajine (v rámci EÚ, aj mimo EÚ).

Možnosti vzdelávacej mobility by sa v tejto súvislosti mali zamerať na:

  • trénerov a ostatných „zamestnancov“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) – prepojených na profesionálny šport;
  • trénerov a ostatných „zamestnancov“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) – prepojených na amatérsky šport.

 

Zámer výzvy je ovplyvniť dve hlavné oblasti:

  • zlepšenie vedomostí a know-how športových pracovníkov;
  • rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe.

Očakávané výsledky sú dvojaké:

  • Pravidelné výmenné programy pre športových pracovníkov;
  • Zriadenie európskych sietí trénerov.

 

Oprávnené aktivity v tejto súvislosti sú okrem iného: výmeny trénerov, stáže, či obdobia odbornej prípravy/štúdia. Do aktivít by sa ako účastníci nemali zapojiť športovci.

Ilustračná fotografia.

Medzinárodný rozmer športu by sa mal rozvíjať formou spolupráce medzi najmenej 3 organizáciami zriadenými v 3 rôznych členských štátoch EÚ (žiadateľská organizácia a okrem toho 2 ďalšie organizácie zriadené v rôznych členských štátoch EÚ) a aspoň jednou organizáciou zriadenou v jednom z týchto regiónov: západný Balkán, východné partnerstvo, Ázia, Latinská Amerika a Afrika.

Žiadajúca organizácia musí mať sídlo v jednom z členských štátov EÚ. Akcia bude následne vykonaná prostredníctvom piatich rôznych častí:

Časť 1: Spolupráca so západným Balkánom

Časť 2: Spolupráca s východným partnerstvom

Časť 3: Spolupráca s Áziou

Časť 4: Spolupráca s Latinskou Amerikou

Časť 5: Spolupráca s Afrikou

Žiadajúce organizácie musia preukázať už nadviazanú spoluprácu/kontakty s potenciálnymi partnerskými subjektmi.

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na predloženie návrhov sa odhaduje na 1 400 000 EUR. Grant EÚ je obmedzený maximálnou mierou spolufinancovania vo výške 80 % oprávnených nákladov.

Predpokladá sa, že bude financovaných približne 7 projektov (v zásade a v závislosti od kvality najmenej jeden na jednu dávku). Maximálna suma na jednotlivý grant bude 200 000 EUR. Minimálne trvanie projektov je 6 mesiacov. Maximálna doba trvania projektov je 24 mesiacov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 11. júna 2020 o 12:00 (poludnie), bruselského času. Aktivity vybratých projektov sa nemôžu začať skôr, než 1. januára 2021 a je potrebné ich dokončiť do 31. 12. 2021. Na rozdiel od výziev program Erasmus + Sport, ktoré organizuje EACEA, je za túto výzvu zodpovedná Športová jednotka (Sport Unit) Európskej komisie. Proces podávania žiadostí je tiež v porovnaní s programom Erasmus + Sport zjednodušený.

Viac informácií, výzva na predloženie návrhov v angličtine a zhrnutia v rôznych jazykoch EÚ nájdete tu.

Radi by sme vás povzbudili, aby ste zvážili žiadosť v rámci tejto pilotnej výzvy. Ako už bolo spomenuté, proces podávania žiadostí je v porovnaní s programom Erasmus + Sport zjednodušený a táto výzva „Výmeny a mobilita v športe“ môže byť veľmi zaujímavá pre výmeny zamestnancov medzi národnými športovými federáciami, vrátane organizácií mimo EÚ alebo Európy.

Ďalej by sme Vám chceli dať do pozornosti  brožúru vydanú Európskou komisiou „Pilotné projekty a prípravné akcie v oblasti športu“, v ktorej sú zhrnuté hlavné úspechy projektov podporovaných Európskou úniou v rámci pilotných projektov a prípravných akcií v oblasť športu medzi rokmi 2016 a 2019. Môže to byť zdrojom inšpirácie pre váš projekt, pretože v rokoch 2018 a 2019 už existovala rovnaká výzva.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV