Informačný servis SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športu v snahe urýchliť a zefektívniť komunikáciu so svojimi členmi, ale aj športovou verejnosťou, vytvoril túto platformu, na báze ktorej bude sústreďovať najaktuálnejšie a najpálčivejšie otázky, najmä od svojich členov. Podľa ich obsahu a zamerania zabezpečí odpovede prostredníctvom vlastných odborníkov, respektíve pracovníkov MŠVVaŠ SR, prípadne ďalších ministerstiev, vládnych orgánov, inštitúcií a iných relevantných organizácií. Vytvorí sa tak efektívny komunikačný kanál aj s MŠVVaŠ SR, ktoré nemá kapacity, aby jednotlivo reagovalo na množstvo, často rovnakých, alebo podobných otázok od športových subjektov. Otázky a odpovede budeme priebežne dopĺňať.

Otázky používateľov

Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň, opatrenia sa menia, dnes zasadá vláda a vydá nové uznesenie, ak sa dohodnú....

Bude vydaná nová vyhláška. Zatiaľ platí:

Prijaté opatrenia sú v súlade s uznesením Vlády SR z 24. novembra 2021, ktorým sa zaviedol tzv. lockdown. Uznesením bol vyhlásený núdzový stav na celom území Slovenska, vláda zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. V rámci vyhláseného núdzového stavu platí všeobecný zákaz zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

7. Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v § 2, odsek f)

• Bez účasti divákov

• Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

8. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

treba sa riadiť  opatreniami  https://automat.gov.sk/

Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

Plne očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-19:

 • len profesionálne ligy

Kompletne zaočkovaní a po prekonaní COVID-19:

 • maximálne 50 osôb s povinným zoznamom účastníkov a za prísnych protipandemických opatrení

Podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva sa tréningy detí budú prehodnocovať.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

Podmienky hromadných podujatí (aj podujatia športového charakteru) aktuálne upravuje vyhláška č. 254/2021 (v znení vyhlášky 256/2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Uvedená vyhláška upravuje podmienky a kapacity pre športovcov a športové kluby podľa podmienok §2 a príslušného stupňa ohrozenia v regióne a podľa podmienok § 6 vyhlášky:

(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje pri

usporadúvaní hromadných podujatí športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h) dodržiavať nasledovné

kapacity:

a) maximálne 6 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT[1]u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,

b) maximálne 50 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID

AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP.

Kompletné znenie vyhlášky nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/oznamenie_256_.pdf

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky:

Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c)  zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 15. októbra 2021 vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,  ktorá  sa  skončí  pri  bezpríznakovom priebehu  izolácie  dovŕšením  jej  10.  dňa  alebo  obdržaním negatívneho  výsledku  RT-PCR  testu  na  ochorenie  COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku  na  ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Podľa § 8 vyhlášky č.255 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky majú  výnimku z karantény osoby, ktoré:

i) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich  sa  nasledovných  športových  súťaží:  TIPOS  extraliga  (hokej  -  muži),  ICE  HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a 2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných  súťažiach  organizovaných  športovou  federáciou  na  základe  účasti  v súťažiach  podľa prvého bodu a 3. sú  schopné  preukázať  sa  pri  vstupe  na  územie  Slovenskej  republiky  potvrdením  o skutočnosti  podľa  prvého bodu a druhého bodu,

j) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS  extraliga  (hokej  -  muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),  Slovenská  basketbalová  liga  (muži),  Extraliga  ženy (basketbal) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a 2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a 3. sú  schopné  preukázať  sa  pri  vstupe  na  územie  Slovenskej  republiky  potvrdením  o skutočnosti  podľa  prvého bodu a druhého bodu,

k)  vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády  Tokio  2020,  Hier  XXIV  zimných  olympijských  hier  Peking  2022,    alebo XVI.

paralympijských  hrách  Tokio  2020,  ktorí  vstupujú  na  územie  SR  pri  návrate  z  medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo 2. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie  Slovenskej  republiky  za  účelom  účasti  na  medzinárodnom  športovom  podujatí,  ktoré  bolo ohlásené  príslušnému  regionálnemu  úradu  verejného  zdravotníctva  na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo 3. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo  ohlásené  príslušnému  regionálnemu  úradu  verejného  zdravotníctva  na  základe  podporného stanoviska  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky  ako  jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo 4. osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí, 5. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej  zo skutočností podľa  prvého bodu až piateho bodu.

Vyššie uvedené osoby, ktoré  majú  nad  dvanásť  rokov  a 2  mesiacov  veku  sa  musia  byť  schopné  preukázať  pri  vstupe  na  územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Každá osoba nad 12 rokov  a dvoch  mesiacov  veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky,  okrem osôb podľa § 6 písm. a), c), d), h) až j), je podľa § 48 ods. 4 písm. t) zákona povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica

Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby.

Úplné znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_255.pdf

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň prajem,

Takú rýchlu informáciu (aké opatrenia platia v danom okrese) si viete zistiť prostredníctvom stránky:  https://automat.gov.sk/

Pre šport (športové kluby registrované pod športovými zväzmi) máte k dispozícií stránku: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Určite treba sledovať aj média a stránku ÚVZ SR, kde sa nachádzajú aktuálne platné vyhlášky: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Samozrejme, všetko vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR, v ktorých sú uvedené ešte doplňujúce, podrobnejšie informácie.
Stránky treba sledovať, nakoľko sa opatrenia menia zo dňa na deň.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň ,

športové kluby majú na výber z troch možností ako budú usporadúvať športové podujatia:

 1. len pre plne očkované osoby
 2. osoby v režime „OTP“: skupina osôb, očkovaní, testovaní, prekonaní
 3. aj iné osoby ako osoby v režime „OTP“: neočkovaní, netestovaní, neprekonaní

a od toho sa odvíja následne testovanie aj počet športovcov resp. divákov na športových podujatiach v jednotlivých farbách podľa platného Covidautomatu.

Uvediem príklad: ak si športový klub vyberie strednú cestu teda písmeno b) tak v takom prípade všetky osoby, ktoré nie sú očkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 sa musia testovať (mať platný negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín resp. RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín – pre profesionálne ligy je v 241. Vyhláške trošku upravené pravidlo testovania).

Ak im nie je jasný Covidautomat treba si k tomu naštudovať aj aktuálne platné 240 a 241. Vyhlášky, ktoré nájdu na webovej adrese: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Táto odpoveď bola vypracovaná pracovníkmi a dobrovoľníkmi Úradu verejného zdravotníctva podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia. Informácie uvedené v tomto maile nemajú právnu záväznosť ani neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje (napríklad interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, oslavy organizované v prevádzkach a podobne). Deti nad 12 rokov testy budú potrebovať.
Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov zosúlaďujeme so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach.

Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.

Vyhláška 233:
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_233.pdf

COVID automat:
https://automat.gov.sk/

Táto odpoveď bola vypracovaná pracovníkmi a dobrovoľníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia. Informácie uvedené v tomto maile nemajú právnu záväznosť ani neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň prajem,

Takú rýchlu informáciu (aké opatrenia platia v danom okrese) si viete zistiť prostredníctvom stránky:  https://automat.gov.sk/

Pre šport (športové kluby registrované pod športovými zväzmi) máte k dispozícií stránku: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Určite treba sledovať aj média a stránku ÚVZ SR, kde sa nachádzajú aktuálne platné vyhlášky: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Samozrejme, všetko vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR, v ktorých sú uvedené ešte doplňujúce, podrobnejšie informácie.
Stránky treba sledovať, nakoľko sa opatrenia menia zo dňa na deň.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,
Dovoľujeme si vám zaslať usmernenie k organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí (detské tábory) počas pandémie COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Vaše podujatie nespadá pod detské tábory, nakoľko tieto sú podmienené tým, že trvajú minimálne 4 dni.

Vy píšete, že každý deň sa deti budú vracať domov. To znamená, že sa môžu kontaktovať s oveľa väčším počtom osôb..... a tým pádom by potrebné potvrdenia a prehlásenia stratili význam.

Nakoľko sa podujatie organizuje v auguste v okrese Trebišov, obráťte sa priamo na RÚVZ v Trebišove, nakoľko do augusta sa môže meniť aj vyhláška, aj pandemická situácia a priamo v Trebišove  majú prehľad o aktuálnej situácii vo svojom územnom obvode.

V skratke:
Čo je zotavovacie podujatie:

Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Testovanie účastníkov podujatia

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 (podrobne rozpísané lehoty nájdete v priloženom usmernení).

Maximálny počet účastníkov zotavovacieho podujatia (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori a pod.) bude regulovaný obdobne ako športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni (§ 1 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 216 ÚVZ SR č. 216 z 10 júna 2021). Link na vyhlášku : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_216.pdf

 • Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Testovanie detí pred účasťou na zotavovacom podujatí odporučilo konzílium odborníkov. Epidemiológovia považujú takéto aktivity za veľmi rizikové: stretávajú sa tam deti z rôznych rodín, čo pre prenos infekcie predstavuje vysokú pravdepodobnosť.

Testovanie pred vstupom na podujatie je z epidemiologického pohľadu dôležitým opatrením, aby sa znížilo riziko prenosu, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia.

Potrebné potvrdenia

Pred nástupom na zotavovacie podujatie je potrebné predložiť dve potvrdenia. Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prehlásenie o bezinfekčnosti: dokladá ho nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t. j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii; u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne ​​splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu). V prehlásení sa uvádza že:

 • dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,
 • v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na  infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi dieťaťa ho vydá pediater najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Režimové opatrenia počas zotavovacieho podujatia

Organizáciu výletov a návštev verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese a platným vyhláškam ÚVZ SR. Za účelom výletov sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu.

Povinnosti organizátorov

 • Usmernenie podrobne opisuje potrebný postup organizátora v prípade podozrenia na COVID-19 i jeho výskytu. Organizátor musí mať zabezpečený priestor na izoláciu osôb s vyčleneným hygienickým zariadením, ktorý musí byť kedykoľvek pripravený na využitie. Izolácia a následne odvoz z akcie infekčne chorého alebo podozrivého z nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. O situácii musí byť okamžite informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade potvrdeného výskytu infekcie bude akcia ukončená, budú nariadené potrebné protiepidemické opatrenia pre osoby a vo vzťahu k užívaným priestorom. Pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred začatím akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie.

Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa  majú  povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade výskytu COVID-19 alebo aj iného infekčného ochorenia s epidemickým výskytom, budú zo strany RÚVZ uložené protiepidemické opatrenia.

 • Organizátori táborov majú počas podujatia dôsledne vykonávať vstupný zdravotný filter u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie. Rovnako je potrebné vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas trvania tábora, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej i prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov podujatia a opakovane ich informovať o platných protiepidemických opatreniach.

Musí sa dbať na dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia.

Hygienické požiadavky na priestory podujatia sa odvíjajú od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a sú bližšie špecifikované v usmernení. 

Usmernenie určuje aj požiadavky na prípravu stravy a stravovanie, spôsob zásobovania pitnou vodou či nakladanie s odpadom (bližšie špecifikované v usmernení).

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Pre Vami dopytovaný dátum je momentálne  veľmi ťažko odpovedať pretože opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa menia na základe farby daného okresu. V tomto týždni je Skalica v ružovej farbe (I. stupeň varovania) na základe čoho platia určité pravidlá, ale v dátume 21-26.6 sa môže Skalica nachádzať v úplnej inej situácií – lepšej, horšej (farbe, stupni varovania) a potom tie pravidlá sa prirodzene zmenia.

Takú rýchlu informáciu (aké opatrenia platia v danom okrese) si viete zistiť prostredníctvom stránky:  https://automat.gov.sk/

Pre šport (športové kluby registrované pod športovými zväzmi) máte k dispozícií zas stránku: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Určite treba sledovať aj média a stránku ÚVZ SR, kde sa nachádzajú aktuálne platné vyhlášky: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Samozrejme všetko vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR v ktorých sú uvedené ešte doplňujúce, podrobnejšie informácie.

V terajšej dobe napr. platia pre športovanie (kluby registrované pod športovými zväzmi) v okrese Skalica: 25 osôb v interiéri a je možné vytvárať sektory

 • pre hotely: max. 2 dospelé osoby na jednej izbe alebo členovia spoločnej domácnosti
 • pre reštaurácie: podávanie jedla je v interiéri zakázané teda môžu fungovať len terasy, donáška alebo jedlo so sebou

Všetky tieto na rýchlo uvedené fakty platia teraz, ale čo bude o 2-3 týždne nikto nevie dopredu predpovedať a preto si treba na základe informácií z ministerstva zdravotníctva pred konaním sústredenia pozrieť v akej farbe sa bude nachádzať daný okres na ďalší týždeň (väčšinou farby okresom, ktoré budú platiť od ďalšieho týždňa predstavujú v utorok, stredu).  

 

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
1 0
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri