Informačný servis SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športu v snahe urýchliť a zefektívniť komunikáciu so svojimi členmi, ale aj športovou verejnosťou, vytvoril túto platformu, na báze ktorej bude sústreďovať najaktuálnejšie a najpálčivejšie otázky, najmä od svojich členov. Podľa ich obsahu a zamerania zabezpečí odpovede prostredníctvom vlastných odborníkov, respektíve pracovníkov MŠVVaŠ SR, prípadne ďalších ministerstiev, vládnych orgánov, inštitúcií a iných relevantných organizácií. Vytvorí sa tak efektívny komunikačný kanál aj s MŠVVaŠ SR, ktoré nemá kapacity, aby jednotlivo reagovalo na množstvo, často rovnakých, alebo podobných otázok od športových subjektov. Otázky a odpovede budeme priebežne dopĺňať.

Otázky používateľov

Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Pre Vami dopytovaný dátum je momentálne  veľmi ťažko odpovedať pretože opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa menia na základe farby daného okresu. V tomto týždni je Skalica v ružovej farbe (I. stupeň varovania) na základe čoho platia určité pravidlá, ale v dátume 21-26.6 sa môže Skalica nachádzať v úplnej inej situácií – lepšej, horšej (farbe, stupni varovania) a potom tie pravidlá sa prirodzene zmenia.

Takú rýchlu informáciu (aké opatrenia platia v danom okrese) si viete zistiť prostredníctvom stránky:  https://automat.gov.sk/

Pre šport (športové kluby registrované pod športovými zväzmi) máte k dispozícií zas stránku: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

Určite treba sledovať aj média a stránku ÚVZ SR, kde sa nachádzajú aktuálne platné vyhlášky: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Samozrejme všetko vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR v ktorých sú uvedené ešte doplňujúce, podrobnejšie informácie.

V terajšej dobe napr. platia pre športovanie (kluby registrované pod športovými zväzmi) v okrese Skalica: 25 osôb v interiéri a je možné vytvárať sektory

  • pre hotely: max. 2 dospelé osoby na jednej izbe alebo členovia spoločnej domácnosti
  • pre reštaurácie: podávanie jedla je v interiéri zakázané teda môžu fungovať len terasy, donáška alebo jedlo so sebou

Všetky tieto na rýchlo uvedené fakty platia teraz, ale čo bude o 2-3 týždne nikto nevie dopredu predpovedať a preto si treba na základe informácií z ministerstva zdravotníctva pred konaním sústredenia pozrieť v akej farbe sa bude nachádzať daný okres na ďalší týždeň (väčšinou farby okresom, ktoré budú platiť od ďalšieho týždňa predstavujú v utorok, stredu).  

 

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
1 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

keďže Vaša schôdza sa nekoná zo zákona a počet účastníkov tohto hromadného podujatia je viac ako 6, môžete postupovať podľa § 4 ods. 2 písm.a)vyhlášky ÚVZ SR č. 196/2021 (v prílohe)

a)hromadné  podujatia  jednorazovej  povahy,  ktorých  všetci  účastníci budú  v dobe  začiatku  hromadného podujatia  disponovať  negatívnym výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  na ochorenieCOVID-19  nie  starším  ako  12  hodín  a ktoré  budú  ohlásené  na  miestne  príslušnom regionálnom  úrade verejného  zdravotníctva najneskôr  48  hodín  pred  jeho  začiatkom,  pričom  je  potrebné uviesť  presný  čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Pri tejto akcii je potrebné dodržať ust. § 6 ods. 3 vyhlášky 3)Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w ay) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a)v  prípade  hromadných  podujatí  organizovaných v  exteriéri  je organizátor  povinný  vyhradiť  priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

 b)vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c)zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až j),

d)vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a  predmetov,

e)hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f)zaistiť  pri  vstupe   do priestorov  hromadného  podujatia  dávkovače na  alkoholovú  dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g)zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h)zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

1.ak  sa  u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2.zákaz podávania rúk,

i)pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1.osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2.partnerov,

3.osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4.umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 5.osoby usadené v hľadisku podujatia, 6.osoby školiace voči osobám školeným, 7.iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

 

 

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Pekný deň prajem,

Podľa : 195

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky zo dňa : 23.04.2021.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_195.pdf

§ 7 (1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré

i) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a

2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

j) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), Slovenská basketbalová liga (muži), Extraliga ženy (basketbal) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a 3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

k) vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020, Hier XXIV zimných olympijských hier Peking 2022, alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo

2. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo

3. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo

4. sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo

5. osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,

6. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej zo skutočností podľa prvého bodu až piateho bodu

 

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň prajem,

 

všetky potrebné informácie nájdete na stránke FIS  www.fis-ski.com

 

Príjemný deň.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

opatrenie č. OLP/8326/2020 uvádza zákaz prevádzok fitness centier; ostatné prevádzky (pohybové štúdiá, telocvične, jóga a i.) sú t. č. povolené za dodržania hygienických opatrení uvedených v písmene B) (požiadavky na prevádzkovateľa ako zabezpečenie dezinfekcie, maximálneho počtu osôb na m2, odstupy a i.) a písmene D) (maximálny počet osôb na cvičení je 6 ľudí vrátane lektora/trénera, zabezpečiť dostatočné vetranie a i.). Odporúčame minimalizovať počet osôb pri cvičení na čo najnižšiu mieru ak je to možné.

Ak športový klub, resp. priestor kde sa cvičí nie je fitness centrom, jeho činnosť za dodržania opatrení nie je zakázaná.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Ďakujeme za Váš podnet a budeme sa ním pozorne zaoberať.

Snažíme sa všade promovať Slovenský olympijský a športový výbor a zároveň prezentovať všetky naše členské subjekty a široké spektrum ich športových aktivít – určite sa v žiadnom prípade neorientujeme len na skupinu olympijských športov – dôkazom je aj množstvo článkov na webe olympic.sk, či veľa podcastov a videí o všetkých športoch, ktoré pôsobia v podmienkach Slovenskej republiky.

Je však pravda, že pri týchto sociálnych sieťach je stále Slovenský olympijský tím. Budeme sa však nad tým zamýšľať ako by to bolo čo najlepšie.

Ďakujeme však vopred za Váš postreh.

Pekný deň a najmä pevné zdravie.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Podľa zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2020 prijímateľom finančných prostriedkov, určených pre športovca zaradeného do Top tímu, je príslušný národný športový zväz. Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov, ktoré sú špecifikované v prílohe tejto zmluvy a ktoré sú preukázateľne viazané na príslušného športovca. Výdavky musia byť hospodárne vynaložené v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu. Zároveň tieto výdavky musia byť v súlade so schváleným plánom športovej prípravy športovca, ktorý je možné v priebehu roka aktualizovať. Z uvedeného vyplýva, že výdavky účelovo určené pre športovca zaradeného do Top tímu nie je možné použiť na iný účel a nevyčerpané prostriedky budú musieť byť vrátené do štátneho rozpočtu.

Podľa § 106e ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.“. Z uvedeného vyplýva, že účasť alebo neúčasť športovca zaradeného do Top tímu v roku 2020 na významnom medzinárodnom športovom podujatí v roku 2020, príp. akýkoľvek výsledok na takomto podujatí nebude mať negatívny vplyv na poskytnutie finančných prostriedkov pre takéhoto športovca aj v roku 2021, ak bude športovým reprezentantom.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

v zmysle Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  OLP/5091/2020  zo dňa 19.06.2020 :
B) S účinnosťou od 20. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. všetkým  fyzickým  osobám,  fyzickým  osobám  – podnikateľom  a právnickým  osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
-vstup  a pobyt  v mieste  hromadného  podujatia  umožniť  len  s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

 -vykonávať  častú  dezinfekciu  priestorov,  hlavne  dotykových  plôch,
kľučiek  podláh  a  predmetov,  -hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, -zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, -zabezpečiť  pri  vstupe  do  budovy  oznam  o  povinnosti,  že  v prípade  vzniku  akútneho respiračného  ochorenia  (napr.  horúčka, kašeľ,  nádcha,  sťažené  dýchanie)  je  osoba povinná zostať v domácej izolácii,  -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 -ak  sa  u osoby  prejavia  príznaky akútneho  respiračného ochorenia,  je  potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-zákaz podávania rúk,

-pri  účasti  na  verejnom  hromadnom  podujatí  a  pri  príchode  a odchode  z priestorov hromadného  podujatia  sa  odporúča dodržiavanie rozostupov  2  m  medzi  osobami,  to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

-v prípade  sedenia  sa  odporúča  zabezpečiť  sedenie  s výnimkou   
osôb  žijúcich  v jednej domácnosti    tak,  že  medzi  obsadenými  miestami    ostane    jedno  miesto  neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, -zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, -organizátor  musí  byť  v každej  chvíli  schopný  preukázať  počet osôb  aktuálne  sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, -podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
-v prípade  hromadných  podujatí  organizovaných  v exteriéri  je organizátor  povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Nakoľko priebežne dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení, je potrebné sledovať stránke www.uvzsr.sk, kde sú aktuálne Opatrenia uverejnené.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Pri usporadúvaní je potrebné  dodržiavať hygienické opatrenia ustanovené v jednotlivých vyhláškach týkajúcich sa danej problematiky.  Ohľadom uvoľňovania sa ďalších opatrení treba  sledovať ďalšie vyhlásenia v danom časovom termíne.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0

31186 | 27.05.2020ODPOVEĎ, Organizačné, COVID-19

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  zo dňa 19.05.2020, bol vydaný zákaz usporadúvať všetky hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Ku dňu 26.5.2020 boli vydané nové opatrenia týkajúce sa fitnescentier a vnútorných športovísk. Chceli by sme vedieť, s akými možnosťami môžeme počítať pri organizovaní pretekov (do 100 osôb alebo do 1 000 osôb) a aké podmienky bude musieť usporiadateľ splniť. Posielame pár otázok, na základe ktorých budeme môcť preteky organizovať.


• počet osôb v autách, v ktorých sa prepravujú pretekári na preteky, z pretekov
• rúška – povinné/dobrovoľné, počas pretekov, mimo pretekov / stupne víťazov a pod./
• stupne víťazov : podávanie rúk, áno/nie, odovzdávanie cien do rúk áno/nie, 
• dodržiavanie bezpečného odstupu / kancelária pretekov /, registrácia pretekárov po jednom, po dvoch...
• obmedzenie počtu pretekárov v pelotóne pre všetky vekové kategórie?
• možná platba štartovného v hotovosti?
• negatívne testy na COVID 19, bude potrebné v kancelárii pretekov predkladať takéto testy?
• budú nám môcť nemocnice a Červený kríž poskytnúť sanitky a doktorov?
• bude umožnené používanie WC, šatní, spŕch, pri dodržaní hygienických opatrení,  akých?
• bude možné usporiadať podujatie v odvetví cyklistiky kde pretekári jazdia individuálne a nedochádza tak ich kontaktu?
• v prípade zahraničného trénera reprezentácie je aj naďalej povinný test na COVID19 alebo je možné zažiadať o výnimku pokiaľ testovaný už bol?

Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020 platného od 20.05.2020 je zakázané usporadúvať  akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Žiadne preteky momentálne nie je možné organizovať.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri