Informačný servis SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športu v snahe urýchliť a zefektívniť komunikáciu so svojimi členmi, ale aj športovou verejnosťou, vytvoril túto platformu, na báze ktorej bude sústreďovať najaktuálnejšie a najpálčivejšie otázky, najmä od svojich členov. Podľa ich obsahu a zamerania zabezpečí odpovede prostredníctvom vlastných odborníkov, respektíve pracovníkov MŠVVaŠ SR, prípadne ďalších ministerstiev, vládnych orgánov, inštitúcií a iných relevantných organizácií. Vytvorí sa tak efektívny komunikačný kanál aj s MŠVVaŠ SR, ktoré nemá kapacity, aby jednotlivo reagovalo na množstvo, často rovnakých, alebo podobných otázok od športových subjektov. Otázky a odpovede budeme priebežne dopĺňať.

Otázky používateľov

Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

opatrenie č. OLP/8326/2020 uvádza zákaz prevádzok fitness centier; ostatné prevádzky (pohybové štúdiá, telocvične, jóga a i.) sú t. č. povolené za dodržania hygienických opatrení uvedených v písmene B) (požiadavky na prevádzkovateľa ako zabezpečenie dezinfekcie, maximálneho počtu osôb na m2, odstupy a i.) a písmene D) (maximálny počet osôb na cvičení je 6 ľudí vrátane lektora/trénera, zabezpečiť dostatočné vetranie a i.). Odporúčame minimalizovať počet osôb pri cvičení na čo najnižšiu mieru ak je to možné.

Ak športový klub, resp. priestor kde sa cvičí nie je fitness centrom, jeho činnosť za dodržania opatrení nie je zakázaná.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Ďakujeme za Váš podnet a budeme sa ním pozorne zaoberať.

Snažíme sa všade promovať Slovenský olympijský a športový výbor a zároveň prezentovať všetky naše členské subjekty a široké spektrum ich športových aktivít – určite sa v žiadnom prípade neorientujeme len na skupinu olympijských športov – dôkazom je aj množstvo článkov na webe olympic.sk, či veľa podcastov a videí o všetkých športoch, ktoré pôsobia v podmienkach Slovenskej republiky.

Je však pravda, že pri týchto sociálnych sieťach je stále Slovenský olympijský tím. Budeme sa však nad tým zamýšľať ako by to bolo čo najlepšie.

Ďakujeme však vopred za Váš postreh.

Pekný deň a najmä pevné zdravie.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Podľa zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2020 prijímateľom finančných prostriedkov, určených pre športovca zaradeného do Top tímu, je príslušný národný športový zväz. Za oprávnené výdavky sa považujú úhrady oprávnených nákladov, ktoré sú špecifikované v prílohe tejto zmluvy a ktoré sú preukázateľne viazané na príslušného športovca. Výdavky musia byť hospodárne vynaložené v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu. Zároveň tieto výdavky musia byť v súlade so schváleným plánom športovej prípravy športovca, ktorý je možné v priebehu roka aktualizovať. Z uvedeného vyplýva, že výdavky účelovo určené pre športovca zaradeného do Top tímu nie je možné použiť na iný účel a nevyčerpané prostriedky budú musieť byť vrátené do štátneho rozpočtu.

Podľa § 106e ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.“. Z uvedeného vyplýva, že účasť alebo neúčasť športovca zaradeného do Top tímu v roku 2020 na významnom medzinárodnom športovom podujatí v roku 2020, príp. akýkoľvek výsledok na takomto podujatí nebude mať negatívny vplyv na poskytnutie finančných prostriedkov pre takéhoto športovca aj v roku 2021, ak bude športovým reprezentantom.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,

v zmysle Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  OLP/5091/2020  zo dňa 19.06.2020 :
B) S účinnosťou od 20. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. všetkým  fyzickým  osobám,  fyzickým  osobám  – podnikateľom  a právnickým  osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
-vstup  a pobyt  v mieste  hromadného  podujatia  umožniť  len  s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

 -vykonávať  častú  dezinfekciu  priestorov,  hlavne  dotykových  plôch,
kľučiek  podláh  a  predmetov,  -hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, -zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, -zabezpečiť  pri  vstupe  do  budovy  oznam  o  povinnosti,  že  v prípade  vzniku  akútneho respiračného  ochorenia  (napr.  horúčka, kašeľ,  nádcha,  sťažené  dýchanie)  je  osoba povinná zostať v domácej izolácii,  -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 -ak  sa  u osoby  prejavia  príznaky akútneho  respiračného ochorenia,  je  potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-zákaz podávania rúk,

-pri  účasti  na  verejnom  hromadnom  podujatí  a  pri  príchode  a odchode  z priestorov hromadného  podujatia  sa  odporúča dodržiavanie rozostupov  2  m  medzi  osobami,  to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

-v prípade  sedenia  sa  odporúča  zabezpečiť  sedenie  s výnimkou   
osôb  žijúcich  v jednej domácnosti    tak,  že  medzi  obsadenými  miestami    ostane    jedno  miesto  neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, -zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, -organizátor  musí  byť  v každej  chvíli  schopný  preukázať  počet osôb  aktuálne  sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, -podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
-v prípade  hromadných  podujatí  organizovaných  v exteriéri  je organizátor  povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Nakoľko priebežne dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení, je potrebné sledovať stránke www.uvzsr.sk, kde sú aktuálne Opatrenia uverejnené.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Pri usporadúvaní je potrebné  dodržiavať hygienické opatrenia ustanovené v jednotlivých vyhláškach týkajúcich sa danej problematiky.  Ohľadom uvoľňovania sa ďalších opatrení treba  sledovať ďalšie vyhlásenia v danom časovom termíne.

 

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0

31186 | 27.05.2020ODPOVEĎ, Organizačné, COVID-19

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  zo dňa 19.05.2020, bol vydaný zákaz usporadúvať všetky hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Ku dňu 26.5.2020 boli vydané nové opatrenia týkajúce sa fitnescentier a vnútorných športovísk. Chceli by sme vedieť, s akými možnosťami môžeme počítať pri organizovaní pretekov (do 100 osôb alebo do 1 000 osôb) a aké podmienky bude musieť usporiadateľ splniť. Posielame pár otázok, na základe ktorých budeme môcť preteky organizovať.


• počet osôb v autách, v ktorých sa prepravujú pretekári na preteky, z pretekov
• rúška – povinné/dobrovoľné, počas pretekov, mimo pretekov / stupne víťazov a pod./
• stupne víťazov : podávanie rúk, áno/nie, odovzdávanie cien do rúk áno/nie, 
• dodržiavanie bezpečného odstupu / kancelária pretekov /, registrácia pretekárov po jednom, po dvoch...
• obmedzenie počtu pretekárov v pelotóne pre všetky vekové kategórie?
• možná platba štartovného v hotovosti?
• negatívne testy na COVID 19, bude potrebné v kancelárii pretekov predkladať takéto testy?
• budú nám môcť nemocnice a Červený kríž poskytnúť sanitky a doktorov?
• bude umožnené používanie WC, šatní, spŕch, pri dodržaní hygienických opatrení,  akých?
• bude možné usporiadať podujatie v odvetví cyklistiky kde pretekári jazdia individuálne a nedochádza tak ich kontaktu?
• v prípade zahraničného trénera reprezentácie je aj naďalej povinný test na COVID19 alebo je možné zažiadať o výnimku pokiaľ testovaný už bol?

Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020 platného od 20.05.2020 je zakázané usporadúvať  akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Žiadne preteky momentálne nie je možné organizovať.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

Dobrý deň,
ÚVZ SR v zmysle Opatrenia zo dňa 19. 5. 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. vydal zákaz všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Rovnako podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Profile picture for user rybarovad
Diana
Rybárová

K otázkam k prerozdeľovaniu príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 4 zákona o športe uvádzame. 
Podľa § 69 ods. 4 písm. a) je NŠZ povinný rozdeliť najmenej „15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch.“.

 Z definície „aktívneho športovca“ podľa § 4 ods. 6 zákona o športe vyplýva, že aktívnym športovcom je „športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“.

Sme toho názoru, že použitie pojmu „počet aktívnych športovcov“ je použité v dvoch rovinách, a to 
ako vstupný parameter do vzorca

 P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) ×M23
pričom ako parameter M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.

Zo samotného textu vyplýva, že niektorí športovci, ktorí v posudzovanom období spĺňali podmienku veku, nebudú túto podmienku spĺňať v čase prerozdeľovania príspevku, t. j. druhou rovinou pre použitie pojmu počtu aktívnych športovcov je ich počet v príslušnom kalendárnom roku, ktorý je určujúci pre pomerné rozdelenie týchto prostriedkov medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.

Vzhľadom na to, že zákon o športe priamo nerieši otázku k akému dátumu je potrebné určiť počet aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch pre účely pomerného rozdelenia 15 % finančných prostriedkov z príspevku  uznanému športu na príslušný kalendárny rok, javí sa ako vhodné rozdeliť tieto finančné prostriedky jednorazovo podľa aktuálneho stavu aktívnych športovcov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu na príslušný rok. V každom prípade, keďže zákon o športe daný postup nereguluje, a ako bude postupovať, je na rozhodnutí národného športového zväzu.
Tento príspevok nie je určený konkrétnym športovcom, ale je určený na rozvoj športu mládeže a je určený pre jednotlivé športové kluby v rámci príslušných NŠZ ako motivácia k zvyšovaniu počtu aktívnych športovcov v kategóriách mládeže.

Podľa § 69 ods. 4 písm. b) zákona o športe je NŠZ povinný rozdeliť najmenej „20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu“, pričom podľa § 4 ods. 5 zákona o športe je talentovaným športovcom „športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov“.

Zákon v tomto prípade neurčuje podmienky rozdelenia týchto prostriedkov a ponecháva určenie kritérií plne na rozhodnutí príslušného NŠZ.

Bola táto odpoveď pre vás užitočná?
0 0
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri