Komisia pre rovnosť príležitostí

Ciele

Cieľom komisie pre rovnosť príležitostí je zabezpečovať osvetu a sprístupňovať športovej verejnosti dokumenty z MOV a iných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a prispievať tak k tomu, aby ženy aj muži v športe mali rovnaké príležitosti zapojenia sa do športového a riadiaceho života vo všetkých úrovniach a smeroch. Prispievať k zabezpečeniu základného práva športovcov, ktorým je bezpečné prostredie, v ktorom šport vykonávajú.

Aktivity

Rozpracovanie dokumentov MOV zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti. Prezentácia výnimočných žien v športe v médiách, spolupráca s ostatnými komisiami a zložkami SOŠV.

Predseda
Monika Šišková
členka výkonného výboru SOŠV, členka komisie gymnastiky pre všetkých Medzinárodnej gymnastickej komisie
Členovia
Anastasia Kuzminová
členka VV SOŠV, olympijská víťazka
Ľubomíra Kožanová
SZĽH
Ivica Hatalová
SStZ
Hana Švehlová
STZ
Zuzana Botiková
novinárka, RTVS
Igor Machajdík
športový historik a publicista
Patrik Hrbek
riaditeľ právneho oddelenia SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV