SOŠV
2 min. čítania

Informácia o predĺžení lehoty vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Patrik Hrbek
Foto
Foto TASR/Erika Ďurčová

V nadväznosti na zverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry zo dňa 17.7.2019 bolo Slovenskému olympijskému a športovému výboru doručených až 396 žiadostí s celkovou žiadanou sumou 45 681 734,32 €

Vzhľadom na takto veľký počet žiadateľov sa komisia pre vyhodnocovanie žiadostí rozhodla predĺžiť lehotu ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí z 16.9.2019 na 30.9.2019.

V záujme Slovenského olympijského a športového výboru je, aby všetky doručené žiadosti boli dôkladne preštudované, bola im venovaná patričná pozornosť, a aby z alokovanej sumy 3 000 000 € boli podporené tie najlepšie projekty slovenského športového hnutia.

Slovenský olympijský a športový výbor chce v rámci tejto výzvy pomôcť predovšetkým národným športovým zväzom, ktoré už dlhodobejšie trpia v tejto oblasti výrazným podfinancovaním a športovým klubom, ktoré predložili kvalitné projekty pre rozvoj daného športu.

Komisia bude prihliadať predovšetkým na kvalitu predložených projektov, regionálny charakter športovej infraštruktúry, popis kľúčového významu športovej infraštruktúry pre daný šport, budúce využitie športovej infraštruktúry, počet aktívne zapojených detí a mládeže, ktoré môžu využívať športovú infraštruktúru, úspešnosť športu a dosahované športové výsledky, tradíciu športu v danej lokalite, prácu s mládežou, nevyhnutnosť investície (havarijný stav infraštruktúry), multišportový charakter projektu, náročnosť realizácie projektu, možnosť využitia športovej infraštruktúry pre projekty olympizmu, zhodnotenie očakávaných prínosov realizácie projektu a jeho všetkých pozitívnych dopadov.

Žiadosti subjektov, ktoré nebudú v rámci tejto výzvy vyhodnotené kladne, budú spracované a evidované, v prípade ak by Slovenský olympijský a športový výbor dostal na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry v budúcnosti ďalšie finančné prostriedky.

Znenie výzvy je dostupné na tomto mieste.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri