Športové aktuality
6 min. čítania

Slovenská olympijská akadémia vstúpila do nového olympijského cyklu pod vedením Pavla Ružbarského

Nový predseda Slovenskej olympijskej akadémie Pavel Ružbarský.

BRATISLAVA 7. marca (SOV) – V pondelok 13. marca štartuje prvé kolo online vedomostnej súťaže o olympizme, ktorú organizuje Slovenská olympijská akadémia (SOA) – organizačná zložka Slovenského olympijského výboru (SOA). V novom štvorročnom olympijskom cykle je to prvá aktivita SOA, ktorá má nové vedenie. Medzi stabilné projekty SOA v oblasti vzdelávania a kultúry pre mládež, ktoré budú pokračovať, patria okrem vedomostných aj literárne a výtvarné súťaže, výchovno-vzdelávacie predstavenie Dotkni sa hviezd a Medzinárodný olympijský tábor mládeže. Informácie a propozície všetkých aktivít, zastrešovaných SOA, sú pravidelne zverejňované na webovej stránke http://www.milujemsport.olympic.sk/
 
Za nového predsedu SOA výkonný výbor SOV vo februári schválil dekana Fakulty športu Prešovskej univerzity Pavla Ružbarského. Okrem neho sú v predsedníctve SOA ako podpredseda Ján Grexa a ako členovia Miroslav Bobrík (predchádzajúci predseda SOA), Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), ďalej zástupca výkonného výboru Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava) a ako zástupca Združenia olympijských klubov SR Karol Görner (dekan UMB Banská Bystrica). Úvodné zasadnutie nového predsedníctva SOA sa uskutočnilo 8. februára v sídle SOV.
 
Nový predseda Slovenskej olympijskej akadémie, dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., je bývalý slovenský reprezentant v plávaní a diaľkovom plávaní. Do roku 2013 bol aj aktívny plavecký tréner. Absolvoval Fakultu humanitných a prírodných vied PU v Prešove a už druhé obdobie stojí na čele Fakulty športu uvedenej univerzity. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku diagnostiky pohybovej výkonnosti detí a mládeže, diagnostiky trénovanosti v športe a prognózovania v športe. Je členom redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov ako aj členom domácich a zahraničných vedeckých rád univerzít, resp. fakúlt.
 
„Cieľom Slovenskej olympijskej akadémie je propagácia a šírenie olympijských myšlienok najmä medzi mladými ľuďmi. Práca s mladými ľuďmi si vyžaduje odborne fundovaných a empatických ľudí, ktorí by mali v nich zapaľovať  túžbu po živote v súlade s olympijskými ideálmi, a to nielen na poli športovom, ale i súkromnom. Veď jedna zo zásad konania  v duchu fair play  „V športe nie je dôležitá len sila svalov a rýchlosť, ale aj charakter a sebadisciplína. Nauč sa dôstojne prežívať víťazstvá ako aj prijímať prehry.“ platí tak v športe ako aj v bežnom živote. V takomto duchu by sa mala niesť v budúcom období činnosť SOA,“ hovorí predseda SOA Pavel Ružbarský.
 
Na úvodnom zasadnutí nového predsedníctva SOA sa hovorilo nielen o pláne činnosti na tento rok, ale aj o dlhodobej stratégii SOA v oblasti olympijského vzdelávania, umenia a kultúry do roku 2020. Členovia predsedníctva SOA konštatovali, že SOV v uplynulých rokoch vyprodukoval dostatok vlastných edukačných pomôcok SOV pre školy. Problém však je, že väčšina pedagógov o nich nevie a mnohí z tých informovaných s nimi zase nevedia pracovať. Chýba mladá generácia nadšených dobrovoľníkov a preto SOA v súčasnosti nie je schopná využívať všetky dostupné komunikačné kanály a nové možnosti IT-technológií. Za dôležité sa preto považuje vytvorenie systému vzdelávania pre dobrovoľníkov olympijského hnutia a zvýšenie povedomia o projektoch, olympijskej symbolike a logu SOV.
 
V roku 2017 SOA plánuje vytvorenie profilu dobrovoľníka olympijského hnutia, kreovanie databázy dobrovoľníkov, vedomostné súťaže pre všetky typy škôl (online + finále počas workshopu), počas finále vedomostnej súťaže o olympizme predstavenie pomôcok pedagógom, osobný kontakt študentov, predstavenie Dotkni sa hviezd v nových regiónoch Slovenska, i Medzinárodný olympijský tábor mládeže s výmenou skúseností medzi odborníkmi z iných krajín. Okrem toho sa plánuje vydávanie ďalších publikácií zameraných na vzdelávanie v oblasti olympijskej výchovy, aj spustenie edukačného programu pre školy so zameraním na systém propagačných a edukačných materiálov a prácu s nimi.

Umelecké súťaže na jednotnú tému fair play prejdú v roku 2017 pod patronát Klubu fair play SOV. KFP SOV v tomto roku zorganizuje fotografickú súťaž s nadväznou medzinárodnou výstavou výtvarných diel aj fotografií počas letného EYOF 2017 v maďarskom Győri.
 
Kľúčové úlohy a aktivity SOA v ďalších rokoch (okrem stabilných projektov):
 
2018: regionálne semináre SOA pre pedagógov základných a stredných škôl o olympijskej výchove a využití publikácií SOV v školskej praxi (čerpanie údajov z databázy dobrovoľníkov) na tému 25.výročie SOV – zapojenie sa do projektov a aktivít SOV smerom k verejnosti, aktívne zapojenie dobrovoľníkov z databázy do aktivít SOV na regionálnej úrovni, aktualizácia plagátov z kolekcie „Olympizmus v praxi“-  Slovenskí olympijskí medailisti (aktualizácia po OH 2016 Rio a ZOH 2018) a nový plagát Míľniky slovenského športu, vydanie knižných pamätníc ZOH 2018 a k 25. výročiu SOV (mediálne oddelenie SOV)
 
2019: aktívne zapojenie dobrovoľníkov z databázy do aktivít SOV na regionálnej úrovni, zorganizovanie seminára SOA pre študentov telesnej výchovy na Slovensku so zameraním na metódy a formy propagácie olympijských myšlienok v ich budúcej praxi, doplnenie publikácie a metodických pokynov z kolekcie „Olympizmus v praxi“, publikácia Míľniky slovenského športu  (autor Ján Grexa), príprava programu Štafety Tokio 2020
 
2020: konferencia SOA – zhodnotenie a analýza výsledkov práce SOA, odporúčania pre letný EYOF 2021 Košice, knižná pamätnica OH 2020 Tokio (mediálne oddelenie SOV)

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV