Šport a olympizmus
4 min. čítania

Za neoprávnené používanie olympijskej symboliky hrozia aj vysoké pokuty

Lucia Beláková, Peter Pašuth
Foto
TASR/AP

Olympijská symbolika patrí medzi to najcennejšie, čím olympijské hnutie disponuje. Olympijské kruhy a ďalšie olympijské symboly patria medzi najhodnotnejšie značky na svete. Preto je potrebné ju patrične chrániť a zabrániť jej zneužívaniu.

Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len „MOV“) sa rozumie: olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: Citius, Altius, Fortius – Communiter, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň, olympijské pochodne a výrazy – olympijský či olympiáda.

Olympijská symbolika je vo výlučnom vlastníctve MOV a požíva právnu ochranu na medzinárodnej i národnej úrovni. Na Slovensku je chránená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý zveruje jej využívanie do výlučného vlastníctva Medzinárodného olympijského výboru a Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) a zveruje im právomoc udeliť súhlas iným osobám na jej použitie.

Predchádzať neoprávnenému komerčnému využitiu a zneužívaniu

Napriek platným predpisom sa pravidelne objavuje zneužitie olympijskej symboliky, pričom je veľakrát spôsobené neznalosťou pravidiel a nedostatočným právnym povedomím. „Olympijská symbolika nemôže byť bez predchádzajúceho splnomocnenia použitá napríklad v obchodných názvoch a materiáloch, či v reklame na produkty s vyobrazením olympijskej symboliky,“ upresňuje riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

SOŠV zastupuje na území Slovenskej republiky MOV a je garantom riadneho používania olympijskej symboliky na Slovensku. SOŠV musí podľa Olympijskej charty zabrániť vedomému, ako aj nevedomému zneužívaniu olympijskej symboliky, aby nedevalvoval exkluzívne práva oficiálnych olympijských partnerov, ktorí investujú prostriedky na podporu olympijského hnutia a športovcov. Základným cieľom ochrany olympijskej symboliky je predchádzať jej neoprávnenému komerčnému využitiu a zneužívaniu, ale i ochrana práv exkluzívnych partnerov, ktorí na organizáciu podujatia vynaložia značné množstvo finančných prostriedkov a bez ich investície by bolo usporiadanie olympijských hier zložité.

Hrozba pokuty do 30 000 eur

Používanie olympijskej symboliky je teda vyhradené pre partnerov a dodávateľov MOV alebo SOŠV a povoliť ho môže MOV alebo SOŠV (na Slovensku SOŠV poveril týmto právom aj  Slovenskú olympijskú marketingovú, a. s., ktorá je výhradnou marketingovou spoločnosťou SOŠV). Ak sa spoločnosť stane oficiálnym partnerom SOŠV, v prípade dohody získava aj možnosť využívať olympijskú symboliku pri svojej propagácii. Bohužiaľ, v súvislosti s propagáciou olympijských hier sa SOŠV stretáva s nekalými obchodnými praktikami či s používaním nepovolených ochranných známok a najmä ambush marketingom, ktorý môžeme charakterizovať ako parazitovanie na aktivitách konkurencie, ktoré sú väčšinou spojené s významnou akciou s veľkou pozornosťou verejnosti a médií, akou bezpochyby olympijské hry sú, a predstieraním partnerstva sa snažia túto pozornosť využiť pre svoj vlastný prospech.

„Aj slovenské spoločnosti často spájajú svoju značku priamo či prostredníctvom náznakov alebo nepriamych odkazov s dôležitým symbolom olympijského hnutia a s významnou celosvetovou udalosťou, na ktorej neparticipujú, čím zasahujú do práv olympijského hnutia, organizátora podujatia a oficiálnych partnerov podujatia, ktorí vynakladajú na organizáciu tohto podujatia a podporu športovcov vysoké finančné prostriedky. Rovnako zasahujú do práv partnerov SOŠV, ktorí dlhodobo podporujú slovenské talenty a účasť i zabezpečenie výpravy na OH a ZOH, a z tohto dôvodu sú oprávnení na jedinečné využívanie emblémov SOŠV. V neposlednom rade však porušujú Zákon o športe, ktorý za takýto správny delikt, teda používanie olympijskej symboliky v rozpore zo zákonom, umožňuje uložiť pokutu od 300 do 30 000 eur,“ upozorňuje Patrik Hrbek.

Práva na odvodenú symboliku

Takisto aj odvodená symbolika, ktorá bola vytvorená konkrétnym organizačným výborom olympijských hier, napr. organizačným výborom nadchádzajúcich XXIV. zimných olympijských hier Peking 2022, požíva ochranu a jej komerčné použitie je dovolené iba marketingovým partnerom organizačného výboru a partnerom MOV. Dôležité je upozorniť, že nesmie byť vytvorená žiadna asociácia medzi použitou symbolikou vytvorenou pre konkrétne olympijské hry a akoukoľvek treťou stranou. Bez súhlasu však možno použiť olympijskú symboliku na informačné účely formou spravodajstva, avšak opäť nesmie byť využitá na komerčné účely.

Pre bližšie oboznámenie sa s touto problematikou vydal SOŠV manuál ochrany olympijskej symboliky, ktorý vymedzuje pravidlá pri jej využívaní s účelom predchádzania jej zneužitia.

MANUÁL OCHRANY OLYMPIJSKEJ SYMBOLIKY

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV