Slovenská olympijská akadémia

Ciele

SOA je organizačnou zložkou SOŠV, ktorá pomáha presadzovať olympijské ideály. V tomto úsilí sa riadi Olympijskou chartou, programom Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA), Stanovami SOŠV a Organizačným poriadkom SOA. Ťažiskovo sa orientuje na olympijskú výchovu tak, aby sa stala súčasťou všeobecno-vzdelávacieho a výchovného procesu detí a mládeže. Spolupracuje s MOA v intenciách jej programu, zúčastňuje sa na jej aktivitách, podujatiach a zasadnutiach, ako aj s národnými olympijskými akadémiami iných krajín.

Aktivity

Pripravuje podklady k vydávaniu materiálov s olympijskou a športovou tematikou. Spája vedeckovýskumné aktivity s výchovnou, vzdelávacou, kultúrnou, informačnou a propagačnou činnosťou. Podieľa sa na organizácii národných a medzinárodných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií. Pri plnení svojich cieľov úzko spolupracuje s členmi SOA a zložkami Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), s médiami, s ďalšími športovými, občianskymi a verejnými inštitúciami.

Predseda
Pavel Ružbarský
dekan Fakulty športu PU v Prešove
Členovia
Ján Grexa
podpredseda SOA
Viera Bebčáková
komisia výchovy a vzdelávania SOA
Miroslav Bobrík
člen múzejnej rady SOŠM SOŠV
Karol Görner
zástupca ZOK SR
Marián Vanderka
člen VV SOŠV, dekan FTVŠ UK Bratislava
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri