Slovenská olympijská akadémia

Ciele

SOA je organizačnou zložkou SOŠV, ktorá pomáha presadzovať olympijské ideály. V tomto úsilí sa riadi Olympijskou chartou, programom Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA), Stanovami SOŠV a Organizačným poriadkom SOA. Ťažiskovo sa orientuje na olympijskú výchovu tak, aby sa stala súčasťou všeobecno-vzdelávacieho a výchovného procesu detí a mládeže. Spolupracuje s MOA v intenciách jej programu, zúčastňuje sa na jej aktivitách, podujatiach a zasadnutiach, ako aj s národnými olympijskými akadémiami iných krajín.

Aktivity

Pripravuje podklady k vydávaniu materiálov s olympijskou a športovou tematikou. Spája vedeckovýskumné aktivity s výchovnou, vzdelávacou, kultúrnou, informačnou a propagačnou činnosťou. Podieľa sa na organizácii národných a medzinárodných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií. Pri plnení svojich cieľov úzko spolupracuje s členmi SOA a zložkami Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), s médiami, s ďalšími športovými, občianskymi a verejnými inštitúciami.

Predseda
Pavel Ružbarský
dekan Fakulty športu PU v Prešove
Členovia
Ján Grexa
podpredseda SOA
Viera Bebčáková
komisia výchovy a vzdelávania SOA
Miroslav Bobrík
člen múzejnej rady SOŠM SOŠV
Karol Görner
zástupca ZOK SR, dekan UMB Banská Bystrica
Marián Vanderka
člen VV SOŠV, dekan FTVŠ UK Bratislava
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri