Slovenská olympijská akadémia

Slovenská olympijská akadémia (ďalej len SOA) je organizačnou zložkou Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len SOŠV) bez právnej subjektivity. Vznik a činnosť SOA vyplýva zo stanov SOŠV. Vo svojej činnosti sa SOA riadi Olympijskou chartou, programom Medzinárodnej olympijskej akadémie (ďalej len MOA), Európskych olympijských akadémií (EOA), Stanovami SOŠV, jeho organizačnou štruktúrou a Organizačným poriadkom SOA. Má celoslovenskú pôsobnosť a jej sídlom je Slovenský olympijský a športový výbor.

Vízia SOA spočíva v ambícii byť uznávanou autoritou pôsobiacou v oblasti olympizmu na Slovensku, s medzinárodným rešpektom a vysokou reputáciou. Snaží sa byť vo svojej činnosti jednou z najprestížnejších a najefektívnejších olympijských akadémií na svete.

Ciele

Poslaním SOA je propagovať olympizmus pri dosahovaní cieľov olympijského hnutia a zabezpečovať olympijskú a športovú výchovu a vzdelávanie v podmienkach Slovenskej republiky. SOA svojou činnosťou a aktivitami dosahuje najmä tieto ciele:

 • pomáha SOŠV v rozvoji olympizmu a športu na území Slovenskej republiky,
 • zveľaďuje a chráni olympijské dedičstvo Slovenska,
 • vysvetľuje, propaguje a realizuje olympijské princípy a idey tak, ako sú formulované Olympijskou chartou a ďalšími dokumentmi olympijského hnutia,
 • v rámci vlastných podujatí zabezpečuje olympijskú výchovu ako špecifický pedagogický proces realizovaný vlastnými formami, metódami a prostriedkami,
 • pôsobí na verejné autority, aby sa olympijská výchova stala súčasťou všeobecnovzdelávacieho a výchovného procesu detí a mládeže,
 • podieľa sa na odbornom vzdelávaní členov športového a olympijského hnutia vlastnými formami, metódami a prostriedkami,
 • pomáha pri výchove, vzdelávaní a kariérnej príprave športovcov po skončení ich aktívnej športovej činnosti,
 • z poverenia SOŠV organizuje národné a medzinárodné podujatia, semináre, konferencie, sympóziá a pod. s olympijskou a športovou tematikou,
 • podieľa sa na príprave a vydávaní informácií, zborníkov, publikácií, monografií, filmov a pod. s olympijskou a športovou tematikou, históriou športu a olympizmu, učebníc olympijskej výchovy atď.
 • propaguje spolupôsobenie športu, olympizmu, umenia, kultúry a výchovy,
 • organizuje umelecké súťaže, výstavy a ďalšie kultúrne podujatia so športovou a olympijskou tematikou.

 

Aktivity

Slovenská olympijská akadémia verí, že šport a hodnoty olympizmu zohrávajú kľúčovú úlohu pri premene výziev na príležitosti. S týmto cieľom rozvíja hodnotové vzdelávanie a šíri základné hodnoty olympizmu, ktorými sú priateľstvo, rešpekt a snaha o výnimočnosť. Svojou činnosťou a aktivitami propaguje hodnoty športu, akými sú úcta k druhým, fair play, radosť z vynaloženého úsilia, tolerancia, rovnaké šance, tímový duch a pod. SOA pri plnení svojich úloh uplatňuje vzájomný rešpekt pri dodržiavaní ľudských práv a sociálnu inklúziu prostredníctvom športových hodnôt.

Predsedníctvo SOA sa schádza spravidla štyrikrát ročne a riadi činnosť SOA medzi konferenciami.

Predsedníctvo SOA tvorí

 • predseda SOA
 • podpredseda SOA
 • prezident SOŠV ad hoc
 • čestný prezident SOŠV ad hoc
 • koordinátori pracovných skupín SOA
Predseda
Elena Malíková
predsedníčka SOA
Predsedníctvo
František Seman
podpredseda SOA
Vladimír Miller
Koordinátor pre olympijskú a športovú výchovu a vzdelávanie
Ľubomír Souček
Koordinátor pre dokumentačno-informačnú a edičnú činnosť
Jordana Palovičová
Koordinátorka pre kultúru a šport
Eva Corticelli
Koordinátorka pre rozvoj, inovácie, komunikáciu a spoluprácu
Tajomníčka
Ivana Motolíková
riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV