Šport a olympizmus
Bratislava
3 min. čítania

Klub fair play SOŠV vyzýva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2023

KFP SOŠV
Plagát KFP SOŠV.

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) je už roky iniciátorom udeľovania cien fair play v športe, Klub pritom na Slovensku spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa angažujú v tejto oblasti a navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.

V období Svetového dňa fair play, ktorým je 7. september, KFP SOŠV tradične vypisuje výzvu na podávanie návrhov na ocenenia. V tomto prípade ide o ocenenia za rok 2023.

Ocenenia možno udeliť v troch kategóriách:

ZA DLHODOBÉ PÔSOBENIE V DUCHU FAIR PLAY

Ocenená môže byť osobnosť, ktorá pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa neprehrešila voči základnej etike, čo znamená, že v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti, slušnosti; svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako aj mimo nich; veľkú pozornosť venuje mládeži, vštepuje jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom; bola, či je športovou osobnosťou, ktorá dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo svojom živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play; osobnosť, ktorá ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande v spoločenskom živote.

ZA AKTÍVNE ŠÍRENIE A PROPAGÁCIU MYŠLIENOK FAIR PLAY

Ocenená môže byť osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa v živote nimi riadi.

ZA PRÍKLADNÝ ČIN V DUCHU FAIR PLAY

Ocenený môže byť športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý sa zachoval na športovisku v duchu fair play, napríklad: pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi; nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali  (zranenie súpera, meškanie, zničenie náradia a pod.); v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne; priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu; vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.

Klub fair play SOŠV navrhuje a udeľuje ocenenia v týchto stupňoch:

Cena Jána Popluhára – výročné ocenenie SOŠV v oblasti fair play

Cena Klubu fair play SOŠV

Diplom Klubu fair play SOŠV

Ocenenia môžu byť udelené fyzickej a výnimočne aj právnickej osobe

KFP SOŠV udeľuje ocenenia in memoriam len vo výnimočných prípadoch.

Vaše návrhy s patričným zdôvodnením prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí kolégia KFP SOŠV. Následne budú predložené na schválenie výkonným výborom SOŠV. Po schválení jednotlivých návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.

Návrhy posielajte formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý nájdete na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/form/fairplay

Termín zaslania návrhov je do 15. októbra 2023.

Projekt
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV