VZDELÁVANIE - „UČ SA“

Vzdelávajte  sa a oboznamujte sa  s úlohou športu v spoločnosti  a olympijskými hodnotami.

Zapojte sa do súťaží, ktoré sme pre deti, mládež a študentov pripravili!

Literárna súťaž Vedomostná súťaž Výtvarná súťaž

Olympijské hodnoty: VÝNIMOČNOSŤ, REŠPEKT A PRIATEĽSTVO

Snaha o výnimočnosť znamená vydať zo seba to najlepšie, na ihrisku aj v profesionálnej aréne (na športovisku). Nejde len o víťazstvá, ale aj o účasť, pokrok pri dosahovaní osobných cieľov, snahu o to, byť v našom živote lepším a robiť všetko čo najlepšie a o užívanie prínosov zo zdravej kombinácie silného tela, ducha a vôle.

Demonštrovanie rešpektu
Táto hodnota zahŕňa rešpektovanie samého seba, svojho tela, iných, rešpektovanie hodnôt a pravidiel, i rešpektovanie športu a životného prostredia. V kontexte športu ide o rešpektovanie postoja k fair play a pri boji proti dopingu a neetickému správaniu.

Oslava priateľstva
Podporuje nás v tom, aby sme považovali šport za nástroj na vzájomné pochopenie medzi jednotlivcami a ľuďmi z celého sveta. Olympizmus inšpiruje ľudí, aby prekonali politické, ekonomické, rodové, rasové a náboženské rozdiely a nadviazali priateľské vzťahy napriek týmto rozdielom.

Zorganizujte počas Olympijského dňa aj aktivity oslavujúce a charakterizujúce olympijské hodnoty. Naučte ľudí niečo o hodnotách dokonalosti, rešpekte a priateľstve a o tom, ako môžu tieto hodnoty uplatniť na ihrisku aj mimo neho. Slovenský olympijský a športový výbor ponúka voľne stiahnuteľné publikácie a metodické príručky, vzdelávacie programy a semináre, zaujímavé pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí ich môžu preniesť do svojich tried, aby mali dosah na deti a mládež.

Vzdelávací program venovaný olympijským hodnotám môže pomôcť utvoriť prostredie, propagujúce olympijské hodnoty cez vzdelávacie aktivity, ktoré sú: zábavné, tvorivé, telovýchovné, relevantné a stimulujúce.

Tieto individuálne a na tím orientované aktivity pomáhajú vštepovať pozitívne správanie a odolnosť mladým ľudom, čo im pomôže lepšie čeliť výzvam v ich lokálnom a kultúrnom kontexte a prekonávať ich.

Zapojte sa do súťaží, ktoré sme pre deti, mládež a študentov pripravili!

Literárna súťaž Vedomostná súťaž Výtvarná súťaž

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri