VZDELÁVANIE - „UČ SA“

Vzdelávajte sa a oboznamujte sa s úlohou športu v spoločnosti a olympijskými hodnotami.

Zorganizujte počas Olympijského dňa aj aktivity oslavujúce a charakterizujúce olympijské hodnoty. Naučte ľudí niečo o hodnotách výnimočnosti, rešpektu a priateľstva, a o tom, ako môžu tieto hodnoty uplatniť na ihrisku aj mimo neho.

Slovenský olympijský a športový výbor ponúka voľne stiahnuteľné publikácie a metodické príručky, zaujímavé pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí ich môžu preniesť do svojich tried, aby mali dosah na deti a mládež. Ich najnovšou súčasťou sú aj manuály k vzdelávaciemu programu olympijských hodnôt OVEP, ktoré sú cenným zdrojom informácií o olympizme a olympijskom hnutí.

Vzdelávanie v duchu olympijských hodnôt môže pomôcť utvoriť prostredie, propagujúce hodnoty ako snaha o výnimočnosť, rešpekt, fair play či priateľstvo, cez aktivity, ktoré sú: zábavné, tvorivé, telovýchovné, relevantné a inšpirujúce.

Tieto individuálne a na tím orientované aktivity pomáhajú mladým ľuďom budovať pozitívne morálno-etické kvality a pripraviť ich tak stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí sú schopní lepšie čeliť výzvam v ich ďalšom živote.

Nedeliteľnou súčasťou olympijského vzdelávania je pochopiteľne aj harmonický rozvoj tela, mysle a ducha, ktorý popri rozvoji fyzickej zdatnosti a vedomostí kladie dôraz aj na kreatívne zručnosti, napr. v podobe uplatnenia rôznych umeleckých nadaní.

Slovenský olympijský a športový výbor preto každoročne organizuje súťaže, ktorými motivuje deti a mládež tento antický ideál kalokagatie rozvíjať.

Pozrite si výsledky súťaží, ktoré sme v roku 2019 pre deti, mládež a študentov pripravili!

Literárna súťaž Vedomostná súťaž Výtvarná súťaž

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri