Šport a olympizmus
Lausanne
9 min. čítania

Posolstvo prezidenta MOV Thomasa Bacha olympijskému hnutiu: Každá kríza sa stáva príležitosťou

(sou)
Prezident MOV Thomas Bach.
Foto
TASR/AP

V stredu 29. apríla rozoslal Medzinárodný olympijský výbor (MOV) posolstvo prezidenta MOV Thomasa Bacha olympijskému hnutiu. Šéf MOV sa v ňom venuje výzvam, ktoré pre hnutie priniesla pandémia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19, a formuluje postoj MOV k rôznym problémom a k obrovskému významu športu pre spoločnosť.

Z obsiahleho posolstva sme vybrali väčšinu pasáží.

Manažment koronakrízy

„Čelíme bezprecedentnej výzve – organizovaniu preložených olympijských hier. Je to po prvý raz v našej dlhej olympijskej histórii a predstavuje to nesmiernu úlohu pre MOV, našich japonských partnerov a priateľov, aj pre všetkých členov našej olympijskej komunity.

Táto nová situácia si vyžaduje našu solidaritu, kreativitu, odhodlanie a flexibilitu. Všetci budeme musieť prinášať obete a robiť kompromisy. Mimoriadne podmienky si vyžadujú mimoriadne riešenia. Každý z nás musí urobiť svoju časť, vrátane MOV.

Oznámili sme už, že MOV bude podľa platnej zmluvy znášať svoj diel zodpovednosti za réžiu a svoj podiel nákladov za preložené olympijské hry. Hoci je ešte príliš skoro na vyčíslenie presných súm, už vieme, že pôjde o stovky miliónov dolárov. Preto musíme preskúmať a prehodnotiť všetky služby, súvisiace s preloženými hrami.

Ako okamžité opatrenie sme už rozšírili všetky olympijské granty pre národné olympijské výbory na pokrytie ich nákladov na prípravy na OH. To zahŕňa aj granty pre 1600 olympijských štipendistov z radov športovcov z celého sveta, aj z Olympijskému tímu utečencov.

Spoločná akčná jednotka so symbolickým názvom ,Tu ideme´ už pracuje na plný plyn a vysoko profesionálne. Stanovila priority a manažérsku stratégiu tak, aby sme preložené hry mohli úspešne zvládnuť. Tieto priority v prvom rade zahŕňajú utvorenie  bezpečného prostredia pre zdravie všetkých účastníkov. Spoliehame sa na rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), súvisiace s prispôsobením organizácie masových podujatí.

V záujme uskutočniteľnosti hier MOV pripravil pre akčnú jednotku rozsiahly zoznam úsporných opatrení. Pri pokračovaní v tejto stratégii máme unikátnu príležitosť premeniť oslavu preložených olympijských hier na festival jednoty ľudstva a symbol ľudskej pružnosti pri prekonaní koronakrízy.“

Post-koronavírusový svet

„V súčasnosti nikto nevie, ako bude vyzerať post-koronavírusový svet. Je však jasné, že pravdepodobne nikto z nás nebude môcť pokračovať v jednotlivých činnostiach či pri organizácii podujatí tak, aby sa plánovalo pred krízou. V tomto kontexte administratíva MOV posudzuje rozpočet MOV a priority. Onedlho sa jej správou bude zaoberať exekutíva MOV.

Motto, ktoré sme zverejnili pri spúšťaní olympijskej Agendy 2020 a ktoré je napísané na stene Olympijského domu - ,Meň, alebo buď zmenený“, je v tejto kríze ešte platnejšie, ako kedykoľvek predtým. Preto musíme v reakcii na túto krízu pokračovať v reformách v duchu Agendy 2020, osobitne pokiaľ ide o udržateľnosť.

Na dosiahnutie tohto by sa zodpovedná organizácia mala odvážiť hľadieť do budúcnosti na svet po tejto kríze. História nás učí, že významné krízy alebo systémové šoky, ako je aj pandémia, mávajú hlboký a ďalekosiahly dopad na celú spoločnosť. Preto si musíme predstaviť, kde sa bude po koronakríze nachádzať svetový šport, olympijské hodnoty a olympijské hnutie.

Podľa prvého scenára bude spoločnosť pokračovať v podobnom duchu ako pred krízou. To by znamenalo prehĺbenie už existujúcich spoločenských a ekonomických nerovností. Táto kríza obnažila príliš veľa nerovnosti a neschopnosti (riešiť problémy – pozn. redakcie). Svet nebude schopný ich prekonať slepým posudzovaním počítačových algoritmov, založených na dátach z minulosti, ako napríklad z finančnej krízy v roku 2008. Táto kríza je veľmi odlišná. Prekonať ju si bude vyžadovať ľudskú výnimočnosť, skúsenosť a kreativitu.

Druhý scenár je charakterizovaný predovšetkým tým, že spoločnosť a krajiny sa budú ešte viac riadiť egoizmom a vlastnými záujmami. To by mohlo viesť k ešte viac rozdeleným spoločenstvám a k ešte väčšej nerovnosti so všetkými spoločenskými rizikami pre politický systém. Viedlo by to k dramatickému zhoršeniu medzinárodných vzťahov, k protekcionizmu a k politickej konfrontácii vo všetkých aspektoch života: v ekonomike, športe, kultúre, humanitárnej pomoci. V politickej konfrontácii by sa všetko mohlo stať politickým nástrojom.

Hlavnými črtami tretieho scenára sú viac solidarity a medzinárodná spolupráca. Tento scenár by znamenal, že sme pochopili, že nemôžeme predvídať alebo prispôsobovať budúci stav sveta spoliehajúc sa len na technológie. Žiadny jednotlivec, ani vláda, ani štát nemôže riešiť veľké problémy bez vlastnej humanity. Potrebujeme zdieľať strádania krízy férovým spôsobom medzi ľuďmi a štátmi, a posilniť svetový poriadok férovosťou a spoluprácou.

Ktorékoľvek prvky niektorého z týchto scenárov prevážia, bude to mať zásadný celkový dopad na šport a spoločnosť.

Zjednotení olympijskými hodnotami mieru, solidarity, rešpektu a jednoty v celej našej rozmanitosti môžeme významne prispieť k tomu, aký bude post-koronavírusový svet. Môžeme to robiť na silných základoch. Vďaka mnohým reformám olympijskej Agendy 2020 si užívame dlhodobú stabilitu. To nám umožňuje nielen znášať náš diel nákladov súvisiacich s preložením hier, ale zároveň aj pomáhať športovcom a všetkým súčastiam olympijského hnutia.“

Spoločenský dopad

„Oprávnene môžeme predpokladať, že v post-koronavírusovej spoločnosti bude verejné zdravie hrať oveľa významnejšiu rolu. Šport a fyzické aktivity veľmi prispievajú k zdraviu. Predstavujú možno najlacnejší prostriedok pre zdravú spoločnosť. Aby to bolo ešte zjavnejšie, MOV pripravuje nové memorandum o porozumení s WHO.

Môžeme zdôrazniť význam športu pre inklúziu a integráciu. Niekedy je šport jedinou aktivitou, ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich spoločenské, politické, náboženské, alebo kultúrne zázemie. Šport je skutočný tmel, držiaci spoločnosť pohromade. Táto inkluzivita je ešte dôležitejšia v spoločnosti inak hlboko rozdelenej.

Musíme zvážiť aj to, čo môžu spoločenské rozdiely znamenať pre náš vzťah k e-športom. Zatiaľ čo zotrvávame na našich princípoch rešpektovania ,červenej čiary´, vyznávajúc olympijské hodnoty, vyzývame všetkých zainteresovaných, aby

ešte naliehavejšie ,posúdili, ako spravovať elektronické a virtuálne verzie ich športov a hľadať možnosti spolu s tvorcami hier´ (citát z deklarácie 8. olympijského samitu, ktorý sa konal 7. decembra 2019). Niektoré medzinárodné športové federácie ukázali veľkú kreativitu pri organizovaní súťaží na diaľku. Mali by sme posilňovať takéto konanie a vyzývať našu spoločnú pracovnú skupinu, aby sa zaoberala novými výzvami a možnosťami.“

Ekonomický dopad

„Nie sú pochybnosti, že súčasná zdravotnícka kríza bude viesť k dlhej a hlbokej ekonomickej kríze, ktorej dopad sa môže líšiť krajinu od krajiny. V značnej miere to bude závisieť od toho, aký význam pri prideľovaní finančnej pomoci poskytovanej na zotavenie ekonomiky dajú vlády obrovskému spoločenskému kapitálu, ktorý reprezentuje šport. Preto by sme mali vlády dôrazne žiadať, aby ocenili a rešpektovali nesmierny príspevok športu pre verejné zdravie, jeho význam pre inklúziu, spoločenský život a kultúru, a jeho významnú úlohu v národnom hospodárstve.

Napríklad v Európe nedávna štúdia ukázala, že segment šport vytvára viac než dve percentá HDP, čo ho robí ekonomicky významnejším, než je množstvo tradičných sektorov hospodárstva. Rovnaká štúdia preukázala, že približne tri percentá pracovných miest v Európe sa spájajú so športom. Šport je teda veľký zamestnávateľ.

Táto štúdia, ako aj mnohé iní, jasne ukazujú, že pri pomoci svetu, aby sa zotavil z krízy, šport môže hrať nielen pozitívnu spoločenskú, ale aj ekonomickú rolu. My nie sme súčasť problému. Môžeme byť súčasť riešenia. Aby sa to naplnilo, vlády musia šport zahrnúť do svojich ekonomických podporných programov.

MOV sa bude zaoberať tým, či a akým spôsobom sa dá akcelerovať naša odozva na klimatické zmeny. MOV ako organizácia je už uhlíkovo neutrálny, a takisto by mali byť aj olympijské hry v Tokiu. Náš nový cieľ je dosiahnuť, aby organizácia aj olympijské hry boli klimaticky pozitívne už pred rokom 2030.“

Politický dopad

„Prinajmenšom v niektorých častiach sveta môžeme vidieť viac nacionalizmu, viac protekcionizmu a ako dôsledok viac politickej konfrontácie. Tu musíme zdôrazňovať globálne hodnoty športu a naše olympijské hodnoty solidarity, mieru a rešpektu voči všetkým ostatným. Posilnením solidarity môžeme preukázať, že spolupráca pri rešpektovaní ostatných môže prinášať lepšie a spravodlivejšie výsledky, než izolacionizmus.

Všetci musím vyvinúť maximálne úsilie, aby sme s podporou celého medzinárodného spoločenstva dosiahli, že olympijské hry budú demonštráciou ,jednoty ľudstva v celej našej rozmanitosti´; že olympijské hry budujú mosty pre všetkých bez akéhokoľvek druhu diskriminácie; a že preto olympijské hry ako unikátna športová, kultúrna a spoločenská udalosť musia stáť mimo akýchkoľvek politických a iných rozbíjačských úvah.“

Cesta vpred

„Dúfam, že všetkými týmito myšlienkami môžem prispieť do obsažnej diskusie. Preto navrhujem širokú debatu medzi nami všetkými pod vedením exekutívy MOV a zasadnutia MOV, ako sme to spravili aj v prípade olympijskej Agendy 2020. Už starovekí Gréci, ktorým vďačíme za olympijské hry, vedeli, že každá kríza sa stáva príležitosťou. Využime túto príležitosť, aby sme jednotne a kreatívne vyšli z tejto krízy ešte silnejší ako predtým. Post-koronavírusový svet bude potrebovať šport, a my sme pripravení prispieť k tomu, aby bol tvarovaný podľa našich olympijských hodnôt.“                 

THOMAS BACH, prezident Medzinárodného olympijského výboru

Podujatia a športovci
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri